برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Fatemeh

Smile Everyday :)

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ورود ممنوع ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

2 نمیشه کاریش کرد ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

3 محلش نذار ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

4 دست خودم نیست ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

5 اون از پس تو برنمیاد ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

6 So there you are
خوب گیرت اوردم
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

7 ببخشید پشتم به شماست ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

8 کرم پودر ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

9 عذر و بهانه در نیار ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

10 باب طبعم / میلم نیست ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

11 طوری شده؟
مشکلی پیش اومده؟
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

12 سر حرفت وایسا ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

13 از مرحله پرت بودن
You're off track :
از مرحله خیلی پرتی / تو باغ نیستی
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

14 عاقبت کارش چیشد؟ ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

15 شعورت کجاست؟
فکرتو به کار بنداز
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

16 رک / روراست / صادق/ بی پرده / صمیمی باش ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

17 تخفیف نداره؟ ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

18 با من اوقات تلخی نکن ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

19 به خودم مربوطه ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

20 بذار ببینم ... ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

21 مزاحم کارم نشو ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

22 مسخره بازی درنیار ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

23 خیالت راحت باشه
بسپارش به من
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

24 سرت رو بدزد ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

25 تا چی پیش بیاد
بستگی داره
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

26 بفرمایید (منزل خودتونه) ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

27 بفرمایید (بروید)
حق تقدم با شماست
١٣٩٩/٠٦/١٢
|

28 از پا افتادن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

29 دست و پا زدن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

30 You're not my shoes ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|