پرسش خود را بپرسید

ودرویی نیمی از مسیري را با سرعت 64

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٢٢٤

خودرویی نیمی از مسیري را با سرعت 64 کیلومتر بر ساعت و نیمه بعدي را با سرعت 80 کیلومتر بر سـاعت 
طی میکند. سرعت متوسط این خودرو در طول این مسیر، چقدر است؟  

٠ %

1) 5 / 35 کیلومتر بر ساعت

٥٥ %

4) 72 کیلومتر بر ساعت

٥ پاسخ
٠ %

2) 36 کیلومتر بر ساعت

٤٤ %

3) 1 71/ کیلومتر بر ساعت

٤ پاسخ

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سعی کردم خلاصه ننویسم. امیدوارم متوجه بشید

٣,٢٨١
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٢
برنزی
١٢
تاریخ
٢ هفته پیش
عکس پرسش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

گزینه چهارم

همه مسیر را s مینامیم. سرعت نیمه نخست مسیر، سرعت نیمه دوم مسیر و سرعت متوسط همه مسیر را به ترتیب v2، v1 و v مینامیم. زمان نیمه نخست مسیر، زمان نیمه دوم مسیر و زمان متوسط همه مسیر را به ترتیب t1، t1 و t مینامیم.

s / 2 = v1 * t1 = 64 * t1 --> t1 = s / 128

s / 2 = v2 * t2 = 80 * t2 --> t2 = s / 160

t = t1 + t2 = s / 128 + s / 160 = 9 * s / 640

s = v * t --> s = v * (9 * s /640) --> 1= v * 9 / 640 --> v = 640 / 9 ~= 71.1

دوستانی که گزینه دوم را برگزیده اند، سرعت متوسط، همیشه با متوسط سرعت برابر نیست.

٤٨,١٨٠
طلایی
٢٦
نقره‌ای
٢٤٤
برنزی
٥٠١
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

64÷2=32

80÷2=40

32+40=72

پاسخ صحیح  ۷۲ کیلو متر بر ساعت

٢٧,٦٢٤
طلایی
٤
نقره‌ای
٦٦
برنزی
٩٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٧,٨٦٥
طلایی
٥٧
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
١٩٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما