پرسش خود را بپرسید

همه گزينه ها به جز گزينه.........

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٢٥٩

 همه گزينه ها به جز گزينه ...... مفهوم کنايي دارند؟

٠ %

کُمِيتش لنگ بود.

٥ %

سپر انداختن

١ پاسخ
٨٨ %

دور خواهم شد از اين خاک غريب

١٦ پاسخ
٥ %

در انتظار غبار بي سوار نشستن

١ پاسخ

سلام چه اسم قشنگی دارین. یه اسم کردی هست که خیلی شبیه اسم شماست:
گُلاله
به معنی گل سرخ

-
٣ هفته پیش

١٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠,٩٨٤
طلایی
٢
نقره‌ای
٥١١
برنزی
٢٣٢
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٢٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢٣
تاریخ
٦ روز پیش

گلاله glory همان جلاله است که معرب شده وبمعنی عظمت وبزرگی و شکوهه ولی سلاله یعنی راسته ردیف وخاندانه

تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٦٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٢٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٧٩٣
طلایی
١
نقره‌ای
٢٧
برنزی
١١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما