پرسش خود را بپرسید

بیت فاقد غلط املایی

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٤١٣

کدام بیت فاقد غلط املایی است؟ 

٨٠ %

در هر تنی از غضب غریو است هر آدمی آشناي دیو است

٨ پاسخ
١٠ %

سزد گر عیسی اندر بیت مأمور کند تسبیح از این ابیات غرّا

١ پاسخ
٠ %

غریب گرچه به دارالسلام گیرد جاي بود نتیجه غربت همه عذاب علیم

١٠ %

هر که امروز نبیند اثر قدرت او قالب آن است که فرداش نبیند دیدار

١ پاسخ
٨٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٤

علیم درست نیست الیم درسته
عذاب الیم یعنی عذاب دردناک

-
٥ ماه پیش

١٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٥
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٨,٣٣٧
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠١٦
برنزی
١,٠١٥
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

(غالب) ان است که فرداش نبیند...

١٥,٨٦٤
طلایی
١٢
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
٢١٧
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما