پرسش خود را بپرسید

مفهوم ابیات زیر، از کدام بیت دریافت میشود؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٢٥

مفهوم ابیات زیر، از کدام بیت دریافت میشود؟ 
«دانش و خواسته است نرگس و گل که به یک جاي نشکفند به هم 
هر که را دانش است خواسته نیست وان که را خواسته است دانش کم»  

٧٢ %

1) آن که حظ آفرید و روزي سخت یا فضیلت همی دهد یا بخت

٨ پاسخ
١٨ %

2) نیست آب حیات جز دانش نیست باب نجات جز دانش

٢ پاسخ
٩ %

3) هر که با اصل خود وفا نکند نشود دوست کام و دولتمند

١ پاسخ
٠ %

4) یا دوستی صادق یا دشمنی ظاهر یا یکسره پیوستن یا یکسره بیزاري

١,٠٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٧٧٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,١٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٣٦
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٥,٣٣٨
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

1) آن که حظ آفرید و روزي سخت یا فضیلت همی دهد یا بخت

١١٤,٤٦١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٣
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٣,٥١٣
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما