پرسش خود را بپرسید

استيصال، استنکاف، استبعاد، استشاره

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٤١

معني کلمه هاي «استيصال، استنکاف، استبعاد، استشاره» به ترتيب کدام است؟

١٠٠ %

درماندگي، سرباز زدن، دور شمردن، رأي زدن

١٤ پاسخ
٠ %

التماس کردن، پافشاري، بعيد دانستن، جدل و ستيزه کردن

٠ %

زاري، کافي شمردن، بندگي کردن، نگران شدن

٠ %

ترديد داشتن، نيرنگ کردن، طلب بندگي، نشان دادن

١,١٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

١٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣,١١٥
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
٣٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٦٧١
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣,٣٣٦
طلایی
١
نقره‌ای
٥٣
برنزی
١٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١,٤٧٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٦
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٢,٥٦٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٦٢٣
طلایی
١
نقره‌ای
٣١
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش

استیصال: اضطرار، پریشانی، تهیدستی، درماندگی، عجز، فقر، فلاکت، لاعلاجی، ناچاری، بیچارگی

استنکاف: ابا، اجتناب، اعراض، امتناع، تحاشی، خودداری، سرپیچی، نکول، سرباززنی

استبعاد:بعید شمردن، بعید دانستن، دور شمردن.

دوری کردن، دور شدن، دوری.

استشاره :نظر دیگری را خواستن ، مشورت کردن ،  رایزنی ، مشورت ،استشارات .

٥١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما