پرسش خود را بپرسید

کدوم فعل کمکی رو بیارم ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢١٤

You were driving too fast_______you?', said the policeman.

٥ %

did

١ پاسخ
٥ %

didn't

١ پاسخ
٧٥ %

weren't

١٥ پاسخ
١٥ %

wasn't

٣ پاسخ
١,٠٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٩

٢١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٦,٠٥٨
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٦
برنزی
١٦٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٢٨,٠٥٣
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥,٨٧٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
٥٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٧٧٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠,٣٣٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

در صورتی که این مکالمه محاوره باشه که ظاهراً هست، wasn't you جواب درسته

تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٨٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٣
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥,٢٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٨٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٢,٦٥٥
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٤
برنزی
٢٩٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨,٨٤٦
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٢٥,٠٣٧
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه درست سومی است یعنی weren’t 
برای tag questions همیشه مخالف فعلی که در جمله اصلی بکار رفته می‌آوریم. اگر فعل کمکی جمله اصلی مثبت بود، آنگاه منفی همان فعل در tag question می‌آید و برعکس.

* اگر هم جمله‌ی اصلی فعل کمکی نداشت، بسته به سوم شخص بودن یا دیگر اشخاص و یا گذشته و حال بودن از do, does, و did استفاده می‌کنیم.

١٣,٨٥٢
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٢٨
برنزی
١٤٤
تاریخ
١ ماه پیش
عکس پرسش

پاسخ شما