نیلوفر نیک کار

نیلوفر نیک کار مترجم کتاب معروف کیمیاگر, جنگ جهانی دوم و مصر باستان. مجموعه کتاب داستان های کودکان رو هم ترجمه کردم
ترجمه شغل کسانیه ک میخوان غرق در دنیای شیرین کتابها بشن. .

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsally out٢٣:١١ - ١٤٠١/٠٥/١٣از مخفیگاه بیرون آمدنگزارش
0 | 0
in alarm٢٢:٥٩ - ١٤٠١/٠٥/١٣با وحشت, با ترسگزارش
0 | 0
cloud provider١٦:٥٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٩ارائه دهندگان ابریگزارش
0 | 0
spectrometric٠٠:١٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٩طیف سنجیگزارش
0 | 0
materials management٢١:٤٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٨مدیریت موادگزارش
0 | 0
highly valued٢١:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٨بسیار با ارزشگزارش
0 | 0
poorly understood٠٤:٠٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٨کمتر شناخته شدهگزارش
0 | 0
ephemeral constant٠٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٨تعریف زودگذرگزارش
0 | 0
lag book٠١:١٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٨لاگ بوکگزارش
0 | 0
continuous domain٠٠:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٨دامنه ی پیوستهگزارش
0 | 0
one max algorithm٢٢:٣١ - ١٤٠١/٠٥/٠٧الگوریتم وان مکسگزارش
0 | 0
domain independent١٧:٥١ - ١٤٠١/٠٥/٠٧مستقل از دامنهگزارش
0 | 0
binary values٠٣:٣٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٧مقادیر دوتائیگزارش
0 | 0
long transform٠٠:١٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٧تبدیل فوریه ( کامپیوتر )گزارش
0 | 0
memetic٢٢:٥٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٦در کامپیوتر همان "ممتیک" میگویندگزارش
0 | 0
penalty٢٢:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٦در رشته کامپیوتر هم "جریمه" میشهگزارش
0 | 0
lasso٠٣:٣٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٦Lasso regression: رگرسیون لاسوگزارش
0 | 0
embedded method٠٣:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٦روش تعبیه شدهگزارش
0 | 0
greedy٠٣:١١ - ١٤٠١/٠٥/٠٦greedy algorithm: الگوریتم آزمندگزارش
0 | 0
square footage٢٢:٣٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٤فوت مربعگزارش
0 | 0
deployed١٢:٣٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٤مستقر, گسترش یافتهگزارش
0 | 0
spam filter١١:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٤فیلتر هرزنامهگزارش
0 | 0
street address١٠:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٤آدرس خیابان, آدرس پستیگزارش
0 | 0
to account for this٢٠:٤٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٣به همین دلیل, بر همین اساسگزارش
0 | 0
iteractive١٩:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٣تکراریگزارش
2 | 0
feature engineering١٩:٤٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٢مهندسی ویژگیگزارش
0 | 0
model training١٨:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٢آموزش مدلگزارش
0 | 0
worse yet١٨:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٢بدتر آنکهگزارش
0 | 0
databricks١٧:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٢آجر داده ( کامپیوتر )گزارش
0 | 0
data lake١٧:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٢دریاچه داده ( رشته کامپیوتر )گزارش
0 | 0
collateral security١٠:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/٠١ضمانت, تضمین وثیقه ایگزارش
0 | 0
initial public offerings١٠:١٧ - ١٤٠١/٠٥/٠١عرضه عمومی اولیه ی اوراق بهادارگزارش
0 | 0
installment loan١٠:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/٠١وام اقساطیگزارش
0 | 0
alphago٠٨:٣٦ - ١٤٠١/٠٥/٠١برنامه ی آلفاگوگزارش
0 | 0
question answering system١٨:٢٦ - ١٤٠١/٠٤/٣١سیستم پرسش و پاسخگزارش
0 | 0
jeopardy١٨:١٢ - ١٤٠١/٠٤/٣١بازی جپردیگزارش
0 | 0
deep neural network١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٤/٣١شبکه عصبی عمیقگزارش
0 | 0
deep mind١٧:١٨ - ١٤٠١/٠٤/٣١پلتفرم دیپ مایندگزارش
0 | 0
starcraft١٧:١٧ - ١٤٠١/٠٤/٣١بازی استار کرافتگزارش
0 | 0
wealth management٠١:٤٦ - ١٤٠١/٠٤/٣٠مدیریت ثروتگزارش
0 | 0
glandular fever٢٠:٠٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٨مونونوکلئوز عفونیگزارش
0 | 0
constraint satisfaction١٩:٣٦ - ١٤٠١/٠٤/٢٨ارضای محدودیتگزارش
0 | 0
pivot point١٤:٣٧ - ١٤٠١/٠٤/٢٨نقطه مفصلی, نقطه پیوتگزارش
0 | 0
interactive voice response٠٢:٢٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٨سیستم تلفن گویاگزارش
0 | 0
right learning algorithm٠١:٣٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٧الگوریتم های درست یادگیریگزارش
0 | 0
carmilla١٦:٤٤ - ١٤٠١/٠٤/٢٤شکوفه زار نام دخترانه: کارمیلاگزارش
0 | 0
put up٠٢:١٣ - ١٤٠١/٠٤/٢٠اگر عبارت put up one's hand باشه, این معنی رو میده: به نشانه ی تسلیم دست خود را بالا آوردنگزارش
0 | 0
distortedly٠٢:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/١٩بطور ناهموار, بطور غیر طبیعیگزارش
0 | 0
put at one's disposal٠١:٠٣ - ١٤٠١/٠٤/١٩چیزی را در اختیار کسی گذاشتنگزارش
0 | 0
sail in٢٢:٢٧ - ١٤٠١/٠٤/٠٨شروع کردن, زخم زبان زدنگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهplaster٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤
• Patience is the plaster of all sores.
صبر و شکیبایی, مرهم تمام دردهاست
2 | 0
shrink٢٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧
• Will this shirt shrink in the wash?
آیا این پیراهن آب میرود؟
2 | 0
dare١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥
• She dared to tell the truth when everyone else was silent.
هنگامی که همه سکوت کرده بودند, او جرات کرد حقیقت را بگوید.
9 | 0