برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا میرحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انجام چیزی به تکرار و بارها (معمولا برای بهبود آن) ١٣٩٩/١١/٠٦
|

2 The first test of fire
اولین آزمون سخت
١٣٩٩/١٠/١٨
|

3 - کسی که از یک نفر دیگر تقلید می کند تا شبیه او باشد
- عینا مثل کسی بودن
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

4 settlement ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

5 remedial measures اقدامات جبرانی ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

6 Ambassador of Iran and Ricardo Rio advocate the establishment of cooperation in several fields
خواهان
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

7 breaches of international commitments نقض تعهدات بین المللی ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

8 قانون گریزی ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

9 law aversion قانون گریزی ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

10 اسناد بالادستی : Upstream documents ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

11 fourteenth preambular Paragraph of UNSCR 2231
چهاردهمین بند مقدماتی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

12 رویداد مهم milestones ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

13 از هیچ تلاشی فروگذار نکردن ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

14 نوپا
fledding government
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

15 در آستانه ی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

16 تبعیض جنسیتی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

17 قاعدتاً
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

18 قلدرهای تازه به دوران رسیده
یا
نوچه های زورگو
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

19 نوچه ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

20 یارکشی کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

21 چیزی که تا کنون بی سابقه بوده است و برای بار اول اتفاق می افتد ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

22 مداوم ، بی وقفه ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

23 تنش آفرین ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

24 Iran’s charge d’affaires in Abu Dhabi
کاردار ایران در ابوظبی
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

25 مقابله کردن ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

26 اواسط عصر آهن ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

27 Bronze Age ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

28 نابود کردن، از بین بردن
destroy
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

29 از همه مهمتر ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

30 یادداشت تحلیلی یک فرد یا مقام
opinion note
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

31 Order of Physicians
انجمن پزشکان
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

32 انجمن پزشکان ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

33 آفریقایی تبار ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

34 صحبتهای مفصل Detailed talks ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

35 مجله دو ماهه (6 ماه در سال) ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

36 bi-monthly magazine
مجله ای که هر دو ماه یکبار منتشر می شود بعبارتی 6 بار در سال
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

37 اهرمی برای چانه زنی ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

38 undertake ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

39 commemoration of death of somebody
بزرگداشت رحلت یا فوت کسی
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

40 commemoration of death of somebody
بزرگداشت رحلت یا فوت کسی
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

41 اقدامات ، اعمال ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

42 Right to Self-Determination
حق تعیین سرونوشت
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

43 رویداد
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

44 situation of calamity
در جریان بیماری کرونا: وضعیت فاجعه ملی
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

45 کنار گذاشتن، اهمیت ندادن، نادیده گرفتن
جوری رفتار کردن که انگار آن چیز اهمیتی ندارد
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

46 مانع تراشی stonewalling ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

47 سنگ اندازی در راه کسی با هدف ممانعت از رسیدن به اهدافشان
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

48 clothesline ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

49 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

50 ستاد ملی مبارزه با کرونا ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 brush aside
• He brushed aside my objections to his plan.
• او به مخالفتهای من با طرحش اهمیتی نداد
١٣٩٩/٠٢/١٩
|