برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا میرحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 fourteenth preambular Paragraph of UNSCR 2231
چهاردهمین بند مقدماتی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

2 رویداد مهم milestones ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

3 از هیچ تلاشی فروگذار نکردن ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

4 نوپا
fledding government
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

5 در آستانه ی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

6 تبعیض جنسیتی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

7 قاعدتاً
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

8 قلدرهای تازه به دوران رسیده
یا
نوچه های زورگو
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

9 نوچه ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

10 یارکشی کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

11 چیزی که تا کنون بی سابقه بوده است و برای بار اول اتفاق می افتد ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

12 مداوم ، بی وقفه ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

13 تنش آفرین ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

14 Iran’s charge d’affaires in Abu Dhabi
کاردار ایران در ابوظبی
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

15 مقابله کردن ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

16 اواسط عصر آهن ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

17 Bronze Age ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

18 نابود کردن، از بین بردن
destroy
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

19 از همه مهمتر ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

20 یادداشت تحلیلی یک فرد یا مقام
opinion note
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

21 Order of Physicians
انجمن پزشکان
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

22 انجمن پزشکان ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

23 آفریقایی تبار ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

24 صحبتهای مفصل Detailed talks ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

25 مجله دو ماهه (6 ماه در سال) ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

26 bi-monthly magazine
مجله ای که هر دو ماه یکبار منتشر می شود بعبارتی 6 بار در سال
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

27 اهرمی برای چانه زنی ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

28 undertake ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

29 commemoration of death of somebody
بزرگداشت رحلت یا فوت کسی
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

30 commemoration of death of somebody
بزرگداشت رحلت یا فوت کسی
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

31 اقدامات ، اعمال ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

32 Right to Self-Determination
حق تعیین سرونوشت
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

33 رویداد
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

34 situation of calamity
در جریان بیماری کرونا: وضعیت فاجعه ملی
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

35 کنار گذاشتن، اهمیت ندادن، نادیده گرفتن
جوری رفتار کردن که انگار آن چیز اهمیتی ندارد
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

36 مانع تراشی stonewalling ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

37 سنگ اندازی در راه کسی با هدف ممانعت از رسیدن به اهدافشان
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

38 clothesline ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

39 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

40 ستاد ملی مبارزه با کرونا ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

41 مَحمِل ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

42 اقدامات تخاصمی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

43 فایل مورد نظر: intended file ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

44 بی ثباتی ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

45 در زمان کرونا: محدودیت ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

46 آزمایش بالینی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

47 جنگ طلبان ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

48 a person who held a job or office before the current holder
"the new President's foreign policy is very similar to that of his predecessor"
در ...
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

49 ایثارگری ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

50 ناراحت کننده، غم انگیز ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 brush aside
• He brushed aside my objections to his plan.
• او به مخالفتهای من با طرحش اهمیتی نداد
١٣٩٩/٠٢/١٩
|