برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا میرحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 to gain a foothold
found their place in our home
١٤٠٠/٠٢/١٥
|

2 set the stage for the return ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

3 پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (انگلیسی: IAEA safeguards‎) یک سیستم بازرسی و تأیید استفاده صلح آمیز مواد هسته‌ای به عنوان بخشی از پیمان منع گسترش ... ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

4 در کنفرانسها یا فروم ها و یا مراسم ها، به مجری گفته می شود ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

5 Inalienable Rights حقوق مسلم ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

6 ریزنمرات transcripts ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

7 قدردانی کردن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

8 الکتریکی کردن ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

9 الکتریکی سازی ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

10 موانع بروکراسی اداری ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

11 ابلاغیه ١٣٩٩/١٢/١٩
|

12 team's collective performance
عملکرد کلی تیم
١٣٩٩/١٢/١٥
|

13 محدودیت ١٣٩٩/١٢/١٤
|

14 با پرداختن به ... ١٣٩٩/١٢/١١
|

15 pious Mawlawi Ali ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

16 دست‌ساز (آرتیزانال) ١٣٩٩/١٢/٠١
|

17 این کلمه هم در جایگاه صفت استفاده می شود و هم اسم.
در جایگاه اسم به معنای ضرورت، الزام، ... خواهد بود
١٣٩٩/١٢/٠١
|

18 crippling sanctions تحریمهای فلج کننده ١٣٩٩/١٢/٠١
|

19 If an expert looks at something, they examine it
بررسی کردن

to read something
خواندن

to think about a subject carefully so that ...
١٣٩٩/١١/٣٠
|

20 مفسران ١٣٩٩/١١/٢٩
|

21 safeguard
نظارت های فراپادمانی: sweeping inspection
١٣٩٩/١١/٢٩
|

22 اهرم‌های غیرقانونی و غیرانسانی
illegal and inhumane levers
١٣٩٩/١١/٢١
|

23 erstwhile leader رهبر پیشین ١٣٩٩/١١/٢٠
|

24 واسازی، در متون سیاسی ١٣٩٩/١١/١٣
|

25 انجام چیزی به تکرار و بارها (معمولا برای بهبود آن) ١٣٩٩/١١/٠٦
|

26 The first test of fire
اولین آزمون سخت
١٣٩٩/١٠/١٨
|

27 - کسی که از یک نفر دیگر تقلید می کند تا شبیه او باشد
- عینا مثل کسی بودن
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

28 settlement ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

29 remedial measures اقدامات جبرانی ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

30 Ambassador of Iran and Ricardo Rio advocate the establishment of cooperation in several fields
خواهان
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

31 breaches of international commitments نقض تعهدات بین المللی ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

32 قانون گریزی ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

33 law aversion قانون گریزی ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

34 اسناد بالادستی : Upstream documents ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

35 fourteenth preambular Paragraph of UNSCR 2231
چهاردهمین بند مقدماتی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

36 رویداد مهم milestones ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

37 از هیچ تلاشی فروگذار نکردن ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

38 نوپا
fledding government
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

39 در آستانه ی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

40 تبعیض جنسیتی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

41 قاعدتاً
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

42 قلدرهای تازه به دوران رسیده
یا
نوچه های زورگو
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

43 نوچه ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

44 یارکشی کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

45 چیزی که تا کنون بی سابقه بوده است و برای بار اول اتفاق می افتد ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

46 مداوم ، بی وقفه ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

47 تنش آفرین ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

48 Iran’s charge d’affaires in Abu Dhabi
کاردار ایران در ابوظبی
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

49 مقابله کردن ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

50 اواسط عصر آهن ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 brush aside
• He brushed aside my objections to his plan.
• او به مخالفتهای من با طرحش اهمیتی نداد
١٣٩٩/٠٢/١٩
|