زهرا میرحسینی

زهرا میرحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهenabler١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨Israel & its enabler اسرائیل و حامی آنگزارش
0 | 1
to set aside١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨to set aside all differences همه ی اختلافات را کنار بگذاریمگزارش
2 | 1
legitimate١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨by resorting to every legitimate political and legal tool اینجا معنی مشروع می دهد با توسل بر هر ابزار مشروع سیاسی و قانونیگزارش
2 | 1
resort١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨by resorting to every legitimate political and legal tool با توسل بر هر ابزار مشروعی سیاسی و قانونیگزارش
2 | 1
differences١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨to set aside all differences همه ی اختلافات را کنار بگذاریمگزارش
5 | 1
agony١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠extreme physical or mental suffering رنج و سختی فراوان روحی و جسمی، زجر گزارش
7 | 1
school١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٦آقای مهدی زارعی، از خود آبادیس کپی پیست کردی؟!گزارش
9 | 1
school١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦معنی دانشکده هم میدهگزارش
9 | 1
پای کسی به جایی باز شدن١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٥to gain a foothold found their place in our home گزارش
0 | 0
فراهم کردن زمینه١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣set the stage for the returnگزارش
0 | 1
safeguard١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی ( انگلیسی: IAEA safeguards‎ ) یک سیستم بازرسی و تأیید استفاده صلح آمیز مواد هسته ای به عنوان بخشی از پیمان منع گست ... گزارش
28 | 1
moderator١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧در کنفرانسها یا فروم ها و یا مراسم ها، به مجری گفته می شودگزارش
14 | 0
inalienable١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢Inalienable Rights حقوق مسلمگزارش
5 | 0
ریز نمرات١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٦ریزنمرات transcriptsگزارش
5 | 0
express gratitude١٤:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٥قدردانی کردنگزارش
12 | 0
electrification١٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٠الکتریکی سازیگزارش
2 | 0
electrification١٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٠الکتریکی کردنگزارش
5 | 1
red tape١٨:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٠موانع بروکراسی اداریگزارش
2 | 1
bulletin٠٣:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٩ابلاغیهگزارش
12 | 1
collective١٩:١٨ - ١٣٩٩/١٢/١٥team's collective performance عملکرد کلی تیمگزارش
7 | 0
curb١٨:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٤محدودیتگزارش
2 | 1
by addressing٠١:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١١با پرداختن به . . .گزارش
2 | 0
artisanal١٦:١١ - ١٣٩٩/١٢/٠١دست ساز ( آرتیزانال )گزارش
16 | 0
imperative٠٠:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/٠١این کلمه هم در جایگاه صفت استفاده می شود و هم اسم. در جایگاه اسم به معنای ضرورت، الزام، . . . خواهد بودگزارش
28 | 1
cripple٠٠:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/٠١crippling sanctions تحریمهای فلج کنندهگزارش
25 | 1
look at١٤:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٣٠If an expert looks at something, they examine it بررسی کردن to read something خواندن to think about a subject carefully so that you can make a dec ... گزارش
12 | 1
think tank١٣:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٢٩مفسرانگزارش
0 | 1
پادمان١٣:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢٩safeguard نظارت های فراپادمانی: sweeping inspectionگزارش
5 | 0
lever٠٢:١٥ - ١٣٩٩/١١/٢١اهرم های غیرقانونی و غیرانسانی illegal and inhumane leversگزارش
0 | 0
erstwhile١٩:٢١ - ١٣٩٩/١١/٢٠erstwhile leader رهبر پیشینگزارش
0 | 0
deconstruct٠٣:٥٤ - ١٣٩٩/١١/١٣واسازی، در متون سیاسیگزارش
0 | 1
iteratively١٧:١٣ - ١٣٩٩/١١/٠٦انجام چیزی به تکرار و بارها ( معمولا برای بهبود آن )گزارش
2 | 0
the first test of fire١٤:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/١٨The first test of fire اولین آزمون سختگزارش
0 | 0
clone١٤:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٢- کسی که از یک نفر دیگر تقلید می کند تا شبیه او باشد - عینا مثل کسی بودنگزارش
12 | 0
شهرک سازی١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥settlementگزارش
0 | 1
remedial١٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٣remedial measures اقدامات جبرانیگزارش
12 | 1
advocate٢٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤Ambassador of Iran and Ricardo Rio advocate the establishment of cooperation in several fields خواهانگزارش
5 | 1
aversion١٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢١law aversion قانون گریزیگزارش
5 | 1
breach١٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢١breaches of international commitments نقض تعهدات بین المللیگزارش
5 | 0
law aversion١٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢١قانون گریزیگزارش
2 | 0
بالادستی١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٩اسناد بالادستی : Upstream documentsگزارش
2 | 1
preambular١٩:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨fourteenth preambular Paragraph of UNSCR 2231 چهاردهمین بند مقدماتی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان مللگزارش
5 | 1
milestone١٨:١٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨رویداد مهم milestonesگزارش
18 | 1
spare no effort١٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤از هیچ تلاشی فروگذار نکردنگزارش
2 | 1
fledgling١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٠نوپا fledding governmentگزارش
12 | 1
nearing١٥:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩در آستانه یگزارش
5 | 1
gender bias١٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩تبعیض جنسیتیگزارش
9 | 1
naturally٢٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠قاعدتاً گزارش
16 | 1
rookie bullies١٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥قلدرهای تازه به دوران رسیده یا نوچه های زورگوگزارش
2 | 1
rookie١٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥نوچهگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهbrush aside١٤:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٩
• He brushed aside my objections to his plan.
او به مخالفتهای من با طرحش اهمیتی نداد
2 | 0