رتبه
٤١
امنیاز
١٠٤,٩٣٦
مدال
٧٠
طلا
٥٠
نقره
٦
برنز
١٤
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤٢
امنیاز
١٠١,٦٥٢
مدال
١,٢٥٧
طلا
١٣
نقره
٥١٤
برنز
٧٣٠
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤٣
امنیاز
٩٩,١٨٠
مدال
١٠,١٩٣
طلا
١١
نقره
٤,٢٨٠
برنز
٥,٩٠٢
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤٤
امنیاز
٩٨,٨٩٨
مدال
٤٤٠
طلا
٤٤
نقره
٢٠١
برنز
١٩٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٤٥
امنیاز
٨٨,٣٦٨
مدال
٢٨٧
طلا
٥٢
نقره
١٣٦
برنز
٩٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٤٦
امنیاز
٨٤,٤٧٩
مدال
٤١٢
طلا
٦١
نقره
١٩٨
برنز
١٥٣
شغل
کلمات قرآن,AI,Robotics,RI
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٤٧
امنیاز
٨٤,٣١٦
مدال
٢٦٢
طلا
٦٣
نقره
١١٥
برنز
٨٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٤٨
امنیاز
٨٣,٨٦٢
مدال
٦٧٣
طلا
٢٨
نقره
٢٤١
برنز
٤٠٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٤٩
امنیاز
٨١,٨٦٦
مدال
٨٦
طلا
٥٩
نقره
٢٠
برنز
٧
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٥٠
امنیاز
٨١,٢٠٣
مدال
٥٥٤
طلا
١٦
نقره
١٥٣
برنز
٣٨٥
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٥١
امنیاز
٧٩,٥٦٣
مدال
٤٣٥
طلا
٦١
نقره
١٦٦
برنز
٢٠٨
مکان
..........
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٥٢
امنیاز
٧٩,٣٠٠
مدال
٥١٢
طلا
٣٢
نقره
٢٥٢
برنز
٢٢٨
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٥٣
امنیاز
٧٧,١١٩
مدال
٣٢٨
طلا
٤٢
نقره
١١٧
برنز
١٦٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٥٤
امنیاز
٧٥,٩٩٠
مدال
٤٧٤
طلا
٤٤
نقره
١٨٥
برنز
٢٤٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٥٥
امنیاز
٧٥,٨١٤
مدال
٧٣٨
طلا
٢٨
نقره
٣١٥
برنز
٣٩٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٥٦
امنیاز
٧٥,٦١٤
مدال
٣٣٧
طلا
٤٢
نقره
١٢٢
برنز
١٧٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٥٧
امنیاز
٧٤,٨٢٤
مدال
٨٦٩
طلا
١٨
نقره
٣٦٢
برنز
٤٨٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٥٨
امنیاز
٧٢,٥٨٨
مدال
٤٨٣
طلا
١٧
نقره
١٦٦
برنز
٣٠٠
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٥٩
امنیاز
٧١,٤١٦
مدال
٣٩٣
طلا
٤٠
نقره
١٣٢
برنز
٢٢١
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٦٠
امنیاز
٦٩,٦٢٠
مدال
٧٤١
طلا
٦
نقره
٢٦٢
برنز
٤٧٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٦١
امنیاز
٦٩,٥٥٦
مدال
٢٩٨
طلا
٥١
نقره
١٣٢
برنز
١١٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٦٢
امنیاز
٦٩,٤٣٨
مدال
٤٦٧
طلا
٣١
نقره
٢٤٢
برنز
١٩٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٦٣
امنیاز
٦٧,٣١٠
مدال
١,٤٣٢
طلا
١٣
نقره
٧٧٩
برنز
٦٤٠
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٦٤
امنیاز
٦٥,٢٢٦
مدال
٣٠٣
طلا
٢٤
نقره
١٦٣
برنز
١١٦
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٦٥
امنیاز
٦٤,٣٦٥
مدال
٦٧٧
طلا
١٥
نقره
٢٤١
برنز
٤٢١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦٦
امنیاز
٦٤,٢٧٠
مدال
٦٤٦
طلا
٦
نقره
٣٢٧
برنز
٣١٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٦٧
امنیاز
٦٤,٠٤٠
مدال
٣٠٦
طلا
٣٥
نقره
١١٠
برنز
١٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦٨
امنیاز
٦٣,٨٥١
مدال
٩٦٤
طلا
٤٨
نقره
٣٥٣
برنز
٥٦٣
شغل
مهندسی مکانیک، ریاضی مهندسی
مکان
تهران
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٦٩
امنیاز
٦٣,٦٥٤
مدال
٢٦٨
طلا
٣٠
نقره
١٢٦
برنز
١١٢
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٧٠
امنیاز
٦٣,٤٤٨
مدال
٤٤٥
طلا
٨
نقره
١٢٦
برنز
٣١١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٧١
امنیاز
٦١,٧١٣
مدال
٨٨٦
طلا
١٢
نقره
٤٧٠
برنز
٤٠٤
شغل
an accountant
مکان
West Sandicate
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٧٢
امنیاز
٦٠,٩٠٠
مدال
٣٤٠
طلا
٩
نقره
١٢٣
برنز
٢٠٨
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٧٣
امنیاز
٦٠,١٧٧
مدال
١,٢٣٦
طلا
٩
نقره
٣٤٥
برنز
٨٨٢
شغل
فوق لیسانس فلسفه و تاریخ آم و
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٧٤
امنیاز
٥٩,٤٤٤
مدال
٥٥٦
طلا
٢١
نقره
٢٢١
برنز
٣١٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٧٥
امنیاز
٥٨,٦٤٧
مدال
١,٠٩٩
طلا
٨٦
نقره
٥٤٨
برنز
٤٦٥
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٣ ماه پیش
رتبه
٧٦
امنیاز
٥٨,٣١٢
مدال
٣٠٧
طلا
٢٦
نقره
١١٩
برنز
١٦٢
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٧٧
امنیاز
٥٨,٢٤٠
مدال
٣٥٩
طلا
٢٧
نقره
١٤٨
برنز
١٨٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٧٨
امنیاز
٥٥,٧٣٦
مدال
١٧٨
طلا
٤٦
نقره
٩٤
برنز
٣٨
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٧٩
امنیاز
٥٤,٥٧٨
مدال
١,٢٠٦
طلا
٢٦
نقره
٨٩٩
برنز
٢٨١
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٨٠
امنیاز
٥٢,٦٢٢
مدال
٢٩٢
طلا
٢١
نقره
١٤١
برنز
١٣٠
عضویت
٥ سال پیش