برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

SuperSU

SuperSU زبان مورد علاقه انگلیسی و روسی

کمک به جامعه آزاد.

زنده باد لینوکس

Insta gram: meysamkia1999

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Pussy hole ١٤٠٠/٠١/٢١
|

2 به معنای افتاب در لاتین ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

3 Pussy holo ١٣٩٩/١٢/١٨
|

4
A very positive word used casualy to show how attracted etc you are to something/someone
١٣٩٩/١٢/١٦
|

5 Let you know ١٣٩٩/١٢/١٤
|

6 no replies ١٣٩٩/١٢/١٤
|

7 Gross ١٣٩٩/١٢/١١
|

8 Follow for follow ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

9 صحيح است

درسته
١٣٩٩/١١/٢٩
|

10 بوس بغل
١٣٩٩/١١/٢٧
|

11 basically “x” is the symbol for a kiss so basically there just being friendly
💋💋xx
X=💋
١٣٩٩/١١/٢٧
|

12 عدد ده /۱۰ در الفبای یونانی

١٣٩٩/١١/٢٧
|

13 basically “x” is the symbol for a kiss so basically there just being friendly ١٣٩٩/١١/٢٧
|

14 Snapchat
اپ پیام رسانی محبوب در انگلستان

فرم اختصاری ان
SC
١٣٩٩/١١/٢٣
|

15 تمام شدن

بهم زدن رابطه
١٣٩٩/١١/٢٣
|

16 اره همه چی واضح ه

کاملا مشخصه
١٣٩٩/١١/٢٣
|

17 مثال

I didn't talk to him, as did you

Did you talk to him or not
١٣٩٩/١١/٢٣
|

18 اب غوره گرفتن ١٣٩٩/١١/٢٢
|

19 جنبه ١٣٩٩/١١/٢٢
|

20 شومبول

دودول
١٣٩٩/١١/٢٢
|

21 واکنش ١٣٩٩/١١/٢٢
|

22 توی دروازهههه
و
گل

معادلش برای ما میشه چیزی شبیه این چون ما فوتبال امریکایی نداریم خخخخخ
١٣٩٩/١١/٢٢
|

23 یه چیزی تو مایه های fuck off و Go away ١٣٩٩/١١/١٨
|

24 از دست دادن ١٣٩٩/١١/١٨
|

25 see you soon or see you in a bit
.
British ppl use this slang
١٣٩٩/١١/١٨
|

26 خود ارضایی کردن با حرارت خیلی بالا
١٣٩٩/١١/١٧
|

27 کشش ١٣٩٩/١١/١٧
|

28 دوره

ایام
١٣٩٩/١١/١٥
|

29 Thank You ١٣٩٩/١١/١٥
|

30 ناجور

تو ذوق

جالب نبودن
١٣٩٩/١١/١٣
|

31 very attractive; as good as it could be ١٣٩٩/١١/١٣
|

32 خانوم هات
یا یکم جینده
دوست دختر . تقریبا
١٣٩٩/١١/١٣
|

33 Leaving your friends to get some with your girl or random girls"Dude, I know we arranged to meet, but my girl really wants to go out. ...
١٣٩٩/١١/١٣
|

34 Leaving your friends to get some with your girl or random girls"Dude, I know we arranged to meet, but my girl really wants to go out. ...
١٣٩٩/١١/١٣
|

35 UK ١٣٩٩/١١/١٣
|

36 یه چیزی شبیه دستمال مرطوب

برای پاک کردن ارایش و بچه استفاده میشه و....
١٣٩٩/١١/١٠
|

37 جبران کردن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

38 ایستادن

خیلی انتظار کشیدن
١٣٩٩/١١/٠٩
|

39 گیج شدن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

40 Dont worry ١٣٩٩/١١/٠٩
|

41 a cat.
Informal. a girl or woman: often used as a form of affectionate address.
British. a hare.
١٣٩٩/١١/٠٨
|

42 سکس داشتن ١٣٩٩/١١/٠٨
|

43 سنگینی کردن

سنگین
١٣٩٩/١١/٠٨
|

44 فیله

گوشت

فیله کردن
١٣٩٩/١١/٠٨
|

45
An artists' open studio event in southern Scotland: Spring Fling Open Studios


A social event and carnival put on by the Student Body a ...
١٣٩٩/١١/٠٨
|

46 شخص تنها ١٣٩٩/١١/٠٨
|

47 حرکت خفن ١٣٩٩/١١/٠٦
|

48 اسپری بو بر بدن ١٣٩٩/١١/٠٦
|

49 ج*ق زدن

برای خود یا شخصی دیگر
١٣٩٩/١١/٠٦
|

50 Mate ١٣٩٩/١١/٠٥
|