منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٦,٣١٧
×
١٠
=
٦٣,١٧٠
دیس‌لایک شده
١,٩٠٦
×
=
-٣,٨١٢
لایک کرده
١١٩
×
٢
=
٢٣٨
دیس‌لایک کرده
١٧٢
×
=
-١٧٢
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در آبادیس
٥٩,٤٢٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٦,٣١٧
×
١٠
=
٦٣,١٧٠
دیس‌لایک شده
١,٩٠٦
×
=
-٣,٨١٢
لایک کرده
١١٥
×
٢
=
٢٣٠
دیس‌لایک کرده
١٦٩
×
=
-١٦٩
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در دیکشنری
٥٩,٤١٩

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٠
×
١٠
=
٠
دیس‌لایک شده
٠
×
=
٠
لایک کرده
٤
×
٢
=
٨
دیس‌لایک کرده
٣
×
=
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
٥