امتیاز‌های SuperSU

بازدید
١٩
امتیاز کل
٦٢,٥١٠
کل مدال ها
٨٩٢
طلا
١٢
نقره
٤٧٢
برنز
٤٠٨
٦,٦١٣
×
١٠
=
٦٦,١٣٠
١,٩٠٤
×
=
-٣,٨٠٨
٢٩٠
×
٢
=
٥٨٠
٣٩٢
×
=
-٣٩٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٢,٥١٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦,٦١٣
×
١٠
=
٦٦,١٣٠
١,٩٠٤
×
=
-٣,٨٠٨
٢٨٤
×
٢
=
٥٦٨
٣٨٩
×
=
-٣٨٩
٠
×
-١٥
=
٠
٦٢,٥٠١

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٦
×
٢
=
١٢
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩