نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٥
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٤١٠
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٥٨
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٥٤
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٤٥
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٢
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١