نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٥
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١