نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٥٤
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٤٥
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١