رتبه
١
امنیاز
١٠٠,٣١٩
مدال
٥,٥٠٩
طلا
١٨٤
نقره
٣,٣٧٣
برنز
١,٩٥٢
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٩٣,٠١٣
مدال
٧,٠٠٠
طلا
٧٥١
نقره
٢,١٩٤
برنز
٤,٠٥٥
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٨٨,٤٠٢
مدال
٢٤,٦٤٤
طلا
٤٥٥
نقره
١٥,٦٩٢
برنز
٨,٤٩٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٣٨,٤٤٢
مدال
١,٣٢٠
طلا
١٧٩
نقره
٣٧٤
برنز
٧٦٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٣٥,٦١٩
مدال
٨٤٣
طلا
١٣٨
نقره
٢٦٢
برنز
٤٤٣
مکان
.......
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٦
امنیاز
٣٠,٠٩٣
مدال
٥٤٨
طلا
١٨
نقره
١٢٥
برنز
٤٠٥
شغل
مهندس پزشک
مکان
تهران
عضویت
١١ ماه پیش
رتبه
٧
امنیاز
٣٠,٠١٩
مدال
٩٠٣
طلا
٥٦
نقره
٢٦٩
برنز
٥٧٨
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٢٥,٤٧٢
مدال
٤,١٠١
طلا
٥٨
نقره
٢,٩٩٧
برنز
١,٠٤٦
شغل
مترجم،پژوهشگر، ویراستار
مکان
شیراز
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٩
امنیاز
٢٤,٧٩٩
مدال
١٠,٤٢٤
طلا
٩٣٤
نقره
٤,٩٤٣
برنز
٤,٥٤٧
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٢٣,٩٦٧
مدال
١٠,٧٣٠
طلا
١٣
نقره
٤,٦٢١
برنز
٦,٠٩٦
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٢٢,٤٥٨
مدال
٨٣٧
طلا
٤٤
نقره
٥١٨
برنز
٢٧٥
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٢١,٦٩٢
مدال
٧,١٩١
طلا
٣٣
نقره
٢,٨٢٨
برنز
٤,٣٣٠
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
١٩,٩٠٢
مدال
١٩١
طلا
١٥
نقره
١٢٨
برنز
٤٨
شغل
ترجمه و تدریس
مکان
تهران
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
١٤
امنیاز
١٩,٦٢٨
مدال
١,٦١٤
طلا
١٠٦
نقره
٦٩٥
برنز
٨١٣
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
١٥
امنیاز
١٧,٥٧٦
مدال
٣٨,٣٨٠
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٠
برنز
١١,١٠٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
١٧,٤٩٥
مدال
٥٥٤
طلا
٢٣
نقره
٣٦٤
برنز
١٦٧
عضویت
١ ماه پیش
رتبه
١٧
امنیاز
١٧,٢٧٢
مدال
٦,٣٤٤
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨١٩
برنز
٢,١٧٩
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
١٤,٧٠٢
مدال
٣٥٣
طلا
٤
نقره
١٠٠
برنز
٢٤٩
مکان
تهران
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١٢,٩٨٧
مدال
٢٤٠
طلا
٢
نقره
٣٤
برنز
٢٠٤
مکان
خمینی شهر
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
١٢,١٠٩
مدال
٢,١٣٧
طلا
٣٧٤
نقره
٦٧٤
برنز
١,٠٨٩
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
١١,٦٢٥
مدال
٤٠١
طلا
١١
نقره
٩٨
برنز
٢٩٢
مکان
تهران
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١١,٦١٤
مدال
٢,٠٦٦
طلا
٧٥
نقره
٩٨٥
برنز
١,٠٠٦
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
١١,١١٩
مدال
٩١٩
طلا
٧
نقره
٥٨٨
برنز
٣٢٤
شغل
داروساز
مکان
اهواز
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٠,٧٧٧
مدال
٤٤٨
طلا
١١
نقره
١٤٤
برنز
٢٩٣
شغل
زبان انگلیسی
مکان
مشهد
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
١٠,٣٤٨
مدال
٤,١٢٤
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٧٦
برنز
٢,٤٦٥
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٩,٨٤٤
مدال
١,٩٧٢
طلا
١٤٩
نقره
٨٥٩
برنز
٩٦٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٩,٤٧٣
مدال
٤,٣٩٦
طلا
١١٠
نقره
١,٦٤٧
برنز
٢,٦٣٩
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٩,٢٥٢
مدال
١٦٠
طلا
٢
نقره
١
برنز
١٥٧
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٨,٩٨٠
مدال
٣٥٩
طلا
٣
نقره
٢٢٦
برنز
١٣٠
شغل
مترجم
مکان
تهران
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
٨,٨٨٥
مدال
٣٨٩
طلا
٨
نقره
٢٣٥
برنز
١٤٦
شغل
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی.
مکان
نیزوا، عمان
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٨,٢٨٠
مدال
١٥٨
طلا
٥
نقره
١٠٢
برنز
٥١
شغل
مترجم
مکان
تهران
عضویت
٢ ماه پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٧,٨٦٦
مدال
١٢,٥٠٢
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢١
برنز
٨,٤٣٣
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٧,٢٤٣
مدال
٢,٢٩٩
طلا
١٦
نقره
٦٠٢
برنز
١,٦٨١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
٦,٥٤٥
مدال
١٢٦
طلا
٢
نقره
٢١
برنز
١٠٣
شغل
رنجبر
مکان
قطعه ۳۳بهشت زهرا
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٥,٩٣٢
مدال
١٦١
طلا
٨
نقره
٨٠
برنز
٧٣
شغل
زبان انگلیسی
مکان
قم
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٥,٩٢٣
مدال
٣٩١
طلا
١١
نقره
١٤١
برنز
٢٣٩
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
٥,٦٢٧
مدال
١٥٧
طلا
٧
نقره
١٢٦
برنز
٢٤
مکان
تهران
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٥,٥٠٦
مدال
٥٠٨
طلا
١
نقره
٦٧
برنز
٤٤٠
شغل
آموزگاری و برگردانِ زبان
مکان
بوکان
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
٥,٤٥٣
مدال
٤٥٩
طلا
٢
نقره
١٦٦
برنز
٢٩١
شغل
مترجم حرفه ای
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٥,٤١٩
مدال
٢,٤٢١
طلا
٣٨
نقره
٩٤٠
برنز
١,٤٤٣
عضویت
٥ سال پیش