رتبه
١
امنیاز
٣٧,٨١٠
مدال
٥,١١٢
طلا
١٥١
نقره
٣,٢٦٦
برنز
١,٦٩٥
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٣١,٥١٢
مدال
٦,٧٥١
طلا
٦٧٥
نقره
٢,١٤٧
برنز
٣,٩٢٩
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٢٨,٠٩٠
مدال
٢٤,٢١٢
طلا
٣٤٥
نقره
١٥,٤٥٥
برنز
٨,٤١٢
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
١٩,٩٨٩
مدال
٦٢٩
طلا
١٠٩
نقره
٢٢١
برنز
٢٩٩
مکان
..........
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
٥
امنیاز
١٧,٦٢١
مدال
٤,٠٧٨
طلا
٥٧
نقره
٢,٩٨٥
برنز
١,٠٣٦
شغل
مترجم،پژوهشگر، ویراستار
مکان
شیراز
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٦
امنیاز
١٣,٨٨٩
مدال
١,٠٧١
طلا
١٧٤
نقره
٣٢٩
برنز
٥٦٨
شغل
استاد وعضو هیات علمی دانشگاه
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٩,٨٧٦
مدال
٤٣٣
طلا
١٦
نقره
١٠٨
برنز
٣٠٩
شغل
مهندس پزشک
مکان
تهران
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٨
امنیاز
٩,٧١٢
مدال
٦٩٢
طلا
٥٥
نقره
١٩٢
برنز
٤٤٥
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٨,٥٦٦
مدال
١٠,٣٦٢
طلا
٩٣٠
نقره
٤,٩١٣
برنز
٤,٥١٩
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٧,٨١٩
مدال
١,٤١١
طلا
١٠٠
نقره
٦٤٧
برنز
٦٦٤
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٤ ماه پیش
رتبه
١١
امنیاز
٧,٧٧٦
مدال
٧٤٥
طلا
٣٤
نقره
٤٦٤
برنز
٢٤٧
شغل
تکنوفایل، روانشناس، مترجم
مکان
خرم آباد
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٧,٦٧٨
مدال
٧,١٠٨
طلا
٣٣
نقره
٢,٨٢٤
برنز
٤,٢٥١
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٧,٢٩٦
مدال
١٠,٦٨٥
طلا
١٢
نقره
٤,٦١١
برنز
٦,٠٦٢
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٧,٢٦٩
مدال
٨٧٢
طلا
٥
نقره
٥٦٨
برنز
٢٩٩
شغل
داروساز
مکان
اهواز
عضویت
١ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٦,٣٦٤
مدال
٦,٢٨٨
طلا
٣٣٥
نقره
٣,٧٩٢
برنز
٢,١٦١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٥,٧٠٨
مدال
٣٨,٣٠٥
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٣٤
برنز
١١,٠٣٦
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٥,٥٨٠
مدال
١٧١
طلا
٥
نقره
١١٢
برنز
٥٤
عضویت
٢ هفته پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٥,٥٥٨
مدال
٣٢٥
طلا
٤
نقره
٩٩
برنز
٢٢٢
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
١٩
امنیاز
٤,٥١٠
مدال
٢٠٧
طلا
٢
نقره
٣٣
برنز
١٧٢
مکان
خمینی شهر
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٤,٤٦٦
مدال
١٨٢
طلا
١٥
نقره
١٢٦
برنز
٤١
شغل
ترجمه و تدریس
مکان
تهران
عضویت
٤ ماه پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٤,٢٠٦
مدال
٣٥٦
طلا
١١
نقره
٩٧
برنز
٢٤٨
مکان
تهران
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٣,٨٩٠
مدال
٢,٠١٢
طلا
٧٣
نقره
٩٥٠
برنز
٩٨٩
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٣,٥٥٩
مدال
١٥٦
طلا
٦
نقره
٨٠
برنز
٧٠
شغل
زبان انگلیسی
مکان
قم
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
٣,٤١٣
مدال
٣٩٢
طلا
٩
نقره
١٢٢
برنز
٢٦١
شغل
زبان انگلیسی
مکان
مشهد
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٣,١٣٦
مدال
١,٩٤٣
طلا
١٤٨
نقره
٨٥٠
برنز
٩٤٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٣,٠٣٦
مدال
١٣٠
طلا
٢
نقره
١
برنز
١٢٧
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٣,٠٢٢
مدال
٤,٠٩٤
طلا
١٨٢
نقره
١,٤٥٨
برنز
٢,٤٥٤
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٣,٠١١
مدال
٤,٣٧٨
طلا
١١٠
نقره
١,٦٣٦
برنز
٢,٦٣٢
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٢,٨٠٢
مدال
١٢٢
طلا
١
نقره
٦٣
برنز
٥٨
مکان
نیژنی نووگورود
عضویت
١ هفته پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
٢,٧٥٥
مدال
٢,٠٩٩
طلا
٣٧٠
نقره
٦٦٣
برنز
١,٠٦٦
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٢,٥٩٤
مدال
٢,٢٧٣
طلا
١٥
نقره
٥٩٦
برنز
١,٦٦٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٢,٤٨٤
مدال
٣٨
طلا
١
نقره
٢٥
برنز
١٢
شغل
مترجم
مکان
تهران
عضویت
١ ماه پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٢,٤٨٣
مدال
١٢,٤٨٢
طلا
٤٥
نقره
٤,٠١٨
برنز
٨,٤١٩
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
٢,٣٦٦
مدال
٣١٠
طلا
٤
نقره
١٧٣
برنز
١٣٣
شغل
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی.
مکان
نیزوا، عمان
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٢,٠٩٩
مدال
٤١
طلا
١
نقره
٢
برنز
٣٨
مکان
بروجرد
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٢,٠٥٤
مدال
١١٠
طلا
١
نقره
٥٧
برنز
٥٢
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١,٩٨٦
مدال
٩٧
طلا
١
نقره
٢١
برنز
٧٥
مکان
قطعه ۳۳بهشت زهرا
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
١,٩٢٨
مدال
٥١١
طلا
٤
نقره
١٥٨
برنز
٣٤٩
مکان
اسپهان
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١,٨٦٦
مدال
١,٦٤٦
طلا
١١
نقره
٥٥٩
برنز
١,٠٧٦
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
١,٨٥٦
مدال
٦٨
طلا
١
نقره
٢
برنز
٦٥
عضویت
٣ ماه پیش