رتبه
١
امنیاز
٣٧٤,١٨٠
مدال
٣٨,٢٢٧
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٢٩
برنز
١٠,٩٦٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٦٠٢,٨٣٦
مدال
٢٣,٨٣٠
طلا
٢٦٥
نقره
١٥,٢٨١
برنز
٨,٢٨٤
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
١,٧٥٧,٤٤٦
مدال
١٠,٣٠١
طلا
٩٢٤
نقره
٤,٨٩٠
برنز
٤,٤٨٧
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٩٩,٩٢٠
مدال
١٠,٢٣٩
طلا
١١
نقره
٤,٣١٤
برنز
٥,٩١٤
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٤٠٥,٤٤١
مدال
١٢,٤٥٧
طلا
٤٥
نقره
٤,٠١١
برنز
٨,٤٠١
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٥١٧,٨٦٣
مدال
٦,٢٤٠
طلا
٣٢٩
نقره
٣,٧٦٣
برنز
٢,١٤٨
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٢١٩
مدال
٣,٧٤٩
طلا
٠
نقره
٣,٤١٢
برنز
٣٣٧
شغل
ویکی
مکان
تهران
عضویت
١ ماه پیش
رتبه
٨
امنیاز
٢٢١,٤٣٧
مدال
٧,٤٥٩
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٣
برنز
٤,٢٢١
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٢١٢,٩٠١
مدال
٤,٥٣٦
طلا
١١٦
نقره
٢,٩٢٢
برنز
١,٤٩٨
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٢٩٢,٧٢٢
مدال
٦,٩٩٠
طلا
٣٢
نقره
٢,٨١٨
برنز
٤,١٤٠
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
١٦٥,٧٠٨
مدال
٣,٦٤٩
طلا
١١٠
نقره
٢,٥٥٣
برنز
٩٨٦
شغل
مترجم،محقق، ویراستار
مکان
شیراز
عضویت
٤ ماه پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٧٦٣,٦٩٥
مدال
٦,٥١٩
طلا
٦١٢
نقره
٢,٠٨٤
برنز
٣,٨٢٣
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
١٦١,٤٧٠
مدال
٣,٠٦٠
طلا
٣١
نقره
١,٩٦٤
برنز
١,٠٦٥
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
١٠٩,٩٦٧
مدال
٢,٣٨٣
طلا
١٤
نقره
١,٦٧٦
برنز
٦٩٣
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٤٧٤,١٢٤
مدال
٤,٣٦٢
طلا
١٠٩
نقره
١,٦٢٩
برنز
٢,٦٢٤
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
١٢٩,٨٩١
مدال
٣,٢٣٠
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٦٩٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٣,٠٢٤
مدال
١,٨١٨
طلا
٠
نقره
١,٥٠٠
برنز
٣١٨
شغل
ترجمه ی اقتصادی
مکان
تهران
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٥٠٨,٤٢٢
مدال
٤,٠٧٨
طلا
١٨٢
نقره
١,٤٥٢
برنز
٢,٤٤٤
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
٥٢,٠٢٢
مدال
١,٨٥٨
طلا
٥
نقره
١,٣٦٢
برنز
٤٩١
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٣٦٩,٢٢٢
مدال
٢,٢٧٤
طلا
٢١٤
نقره
١,١٢٢
برنز
٩٣٨
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٥٢,٤٠٤
مدال
١,٧٠٦
طلا
١٣
نقره
٩٧٤
برنز
٧١٩
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١٦٨,٠٧٤
مدال
٢,٣٩٧
طلا
٣٨
نقره
٩٣٥
برنز
١,٤٢٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٢٧٠,١٣٨
مدال
١,٦٨٤
طلا
٩٦
نقره
٩٣٠
برنز
٦٥٨
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
٢١٧,٥٣٢
مدال
١,٩٦٩
طلا
٧٠
نقره
٩٢٤
برنز
٩٧٥
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٥٤,٦١٨
مدال
١,٢٠٦
طلا
٢٦
نقره
٨٩٩
برنز
٢٨١
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٣١٥,٠٦٤
مدال
١,٩١٥
طلا
١٤٦
نقره
٨٤٢
برنز
٩٢٧
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٦٧,٣٥٢
مدال
١,٤٣٣
طلا
١٣
نقره
٧٨٠
برنز
٦٤٠
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
١,٧٣٣
مدال
٩٣١
طلا
٠
نقره
٧٣٧
برنز
١٩٤
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٣,٩٧٦
مدال
٧٤٠
طلا
٠
نقره
٦٤٩
برنز
٩١
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
٥٥٩,٠٥٣
مدال
٢,٠٦٤
طلا
٣٦٦
نقره
٦٤٧
برنز
١,٠٥١
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٢٥,٥١٠
مدال
٨١٩
طلا
٢
نقره
٦٠٨
برنز
٢٠٩
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
١٣١,٨٥٢
مدال
١,١٤١
طلا
٥٢
نقره
٥٩٧
برنز
٤٩٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١٥٧,٣٨١
مدال
٢,٢٤٤
طلا
١٥
نقره
٥٨٨
برنز
١,٦٤١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١٥٠,٧٤٨
مدال
١,٩٦٩
طلا
٤١
نقره
٥٧٣
برنز
١,٣٥٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١٠٧,٣٣٤
مدال
١,٥٤٠
طلا
١٠
نقره
٥٦٣
برنز
٩٦٧
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
١١٢,٨٣١
مدال
١,٦٢٨
طلا
١١
نقره
٥٥٦
برنز
١,٠٦١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
٥٨,٨٠٧
مدال
١,١٠٦
طلا
٨٧
نقره
٥٥٣
برنز
٤٦٦
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٣ ماه پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٣٣,٩١١
مدال
٧٨٩
طلا
٤
نقره
٥٤٠
برنز
٢٤٥
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١١٥,٥١٨
مدال
١,٣٣٣
طلا
١٤
نقره
٥٢٦
برنز
٧٩٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
١٠١,٧٦٢
مدال
١,٢٥٧
طلا
١٣
نقره
٥١٤
برنز
٧٣٠
عضویت
٣ سال پیش