رتبه
١
امنیاز
٣٩٠,٤٦٠
مدال
٣٨,٤٣٠
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٥١
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٧٠٨,٠١٤
مدال
٢٤,٩٠١
طلا
٥٨٧
نقره
١٥,٧٧٥
برنز
٨,٥٣٩
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٨٧٣
مدال
٧,٤٦٢
طلا
٠
نقره
٦,٧٩١
برنز
٦٧١
شغل
ویکی
مکان
تهران
عضویت
٣ ماه پیش
رتبه
٤
امنیاز
١,٧٧٩,٦١١
مدال
١٠,٤٧٤
طلا
٩٣٥
نقره
٤,٩٦٦
برنز
٤,٥٧٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
١١٨,٨٢٠
مدال
١٠,٧٧١
طلا
١٣
نقره
٤,٦٤٣
برنز
٦,١١٥
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٤١٢,٦٧٨
مدال
١٢,٥٣٠
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٤
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٥٢٩,٦٧٩
مدال
٦,٣٥١
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٤
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٣٠٣,٥٦٩
مدال
٥,٦٧٧
طلا
٢٠٦
نقره
٣,٤٣٨
برنز
٢,٠٣٣
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٣٠,٠١٣
مدال
٤,٣٧٢
طلا
٥٨
نقره
٣,٢٥٢
برنز
١,٠٦٢
شغل
مترجم، ویراستار، پژوهشگر
مکان
شیراز
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٢٢٣,٤٦٣
مدال
٧,٤٨٨
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٦
برنز
٤,٢٤٧
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣١١,٠٢٥
مدال
٧,٢٦٠
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٧
برنز
٤,٣٨٩
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٨٤٣,٢٨٦
مدال
٧,١٥٦
طلا
٨١٤
نقره
٢,٢٢٧
برنز
٤,١١٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
١٦٥,٣١٩
مدال
٣,١٠٦
طلا
٣١
نقره
١,٩٨٥
برنز
١,٠٩٠
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
١١٤,٣٥٢
مدال
٢,٤٣٨
طلا
١٧
نقره
١,٦٧٩
برنز
٧٤٢
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٤٨١,٩٢٩
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
١٣٠,٨٢٣
مدال
٣,٢٤٠
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٧٠٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٥,٢١٦
مدال
١,٨٢٣
طلا
٠
نقره
١,٥٠٢
برنز
٣٢١
شغل
ترجمه ی اقتصادی
مکان
تهران
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٥١٧,٠٧٥
مدال
٤,١٤١
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٧٩
برنز
٢,٤٧٩
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
٥٤,٠٧٢
مدال
١,٨٨٠
طلا
٦
نقره
١,٣٦٨
برنز
٥٠٦
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٣٧٢,٣٦٦
مدال
٢,٢٨٩
طلا
٢١٨
نقره
١,١٣٠
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٢٢٧,٣٦٢
مدال
٢,٠٩٠
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠١
برنز
١,٠١٣
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٥,٨٦٧
مدال
١,١١٥
طلا
٠
نقره
٩٨٢
برنز
١٣٣
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٥٣,٠٠٦
مدال
١,٧٠٩
طلا
١٣
نقره
٩٧٦
برنز
٧٢٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٧٢,٨٢٩
مدال
٢,٤٣٨
طلا
٤٠
نقره
٩٤١
برنز
١,٤٥٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٢٧٣,١٧٢
مدال
١,٦٩١
طلا
٩٦
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٥٧,٣٣٢
مدال
١,٢٢٠
طلا
٢٦
نقره
٩٠٣
برنز
٢٩١
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٣٢٣,١٨٨
مدال
١,٩٨٦
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٥
برنز
٩٧٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٦٩,٢٧٠
مدال
١,٤٥٦
طلا
١٥
نقره
٧٩١
برنز
٦٥٠
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٢,٦٧٠
مدال
٩٥٤
طلا
٠
نقره
٧٥٥
برنز
١٩٩
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
٧٠,٧٢٩
مدال
١,٧٤٧
طلا
١١٠
نقره
٧٠٧
برنز
٩٣٠
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٥٦٩,٢٢٢
مدال
٢,١٦٧
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٢
برنز
١,١٠٩
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٦٤,١٠٢
مدال
٩٧٧
طلا
٦٢
نقره
٦١١
برنز
٣٠٤
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٢٥,٥٨٦
مدال
٨٢١
طلا
٢
نقره
٦٠٨
برنز
٢١١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١٦٣,٧١٦
مدال
٢,٣١٤
طلا
١٦
نقره
٦٠٥
برنز
١,٦٩٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١٣٣,٥٣٢
مدال
١,١٥٢
طلا
٥٢
نقره
٦٠٢
برنز
٤٩٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٣١,٢٦٥
مدال
٩٢٨
طلا
٧
نقره
٥٩١
برنز
٣٣٠
شغل
داروساز
مکان
اهواز
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١٥١,٨٥٠
مدال
١,٩٨٠
طلا
٤١
نقره
٥٧٥
برنز
١,٣٦٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
١١٠,٤٤٤
مدال
١,٥٧٣
طلا
١٢
نقره
٥٦٩
برنز
٩٩٢
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١١٧,٣١٧
مدال
١,٦٨٠
طلا
١١
نقره
٥٦٤
برنز
١,١٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٣٤,٤٢٧
مدال
٧٩٢
طلا
٤
نقره
٥٤٠
برنز
٢٤٨
عضویت
٥ سال پیش