رتبه
١
امنیاز
١,٧٧٣,١٨٩
مدال
١٠,٤١٦
طلا
٩٣٤
نقره
٤,٩٣٨
برنز
٤,٥٤٤
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٨٢٣,٢٨٢
مدال
٦,٩٨٧
طلا
٧٤٨
نقره
٢,١٨٩
برنز
٤,٠٥٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٦٦٨,٧٧٦
مدال
٢٤,٦٢٠
طلا
٤٣٨
نقره
١٥,٦٨٨
برنز
٨,٤٩٤
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٥٦٦,١٢١
مدال
٢,١٣٧
طلا
٣٧٤
نقره
٦٧٤
برنز
١,٠٨٩
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٥٢٨,٠٥٣
مدال
٦,٣٤٣
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨١٨
برنز
٢,١٧٩
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٣٧١,٥٠٠
مدال
٢,٢٨٦
طلا
٢١٧
نقره
١,١٢٩
برنز
٩٤٠
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٥١٤,٧٤٧
مدال
٤,١٢٣
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٧٥
برنز
٢,٤٦٥
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٢٧٩,٩٥٧
مدال
٥,٤٨٠
طلا
١٨٠
نقره
٣,٣٦٧
برنز
١,٩٣٣
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٢٩٤,٠٠٠
مدال
١,٢٨٨
طلا
١٧٩
نقره
٣٦٩
برنز
٧٤٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
١٨٢,١٧٦
مدال
٨٣٩
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣٢١,٠٥٢
مدال
١,٩٦٩
طلا
١٤٩
نقره
٨٥٩
برنز
٩٦١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
١١٤,٤٣١
مدال
٨٤٢
طلا
١٣٨
نقره
٢٦٢
برنز
٤٤٢
مکان
.......
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
١٣
امنیاز
١٧١,٣٤٠
مدال
٥٠٧
طلا
١٢٦
نقره
٢٢٩
برنز
١٥٢
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٤٧٩,٧٥٧
مدال
٤,٣٩٦
طلا
١١٠
نقره
١,٦٤٧
برنز
٢,٦٣٩
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٦٧,٨٥٧
مدال
١,٦١٢
طلا
١٠٦
نقره
٦٩٤
برنز
٨١٢
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٢٧٢,٤٦٤
مدال
١,٦٩١
طلا
٩٦
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
١٣٣,٠٢٤
مدال
٥٩٥
طلا
٧٧
نقره
٢٥١
برنز
٢٦٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٢٢٥,٠٢٩
مدال
٢,٠٦١
طلا
٧٥
نقره
٩٨٠
برنز
١,٠٠٦
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١٢٠,٨٥٦
مدال
٥٨٢
طلا
٦٦
نقره
٢٦٦
برنز
٢٥٠
مکان
Tehran
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٨٤,٧٤٤
مدال
٢٦٢
طلا
٦٣
نقره
١١٥
برنز
٨٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٨٧,٣٠٩
مدال
٤٣٧
طلا
٦٢
نقره
٢٠٠
برنز
١٧٥
شغل
کلمات قرآن,AI,Robotics,RI
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٨١,٩٧٦
مدال
٨٦
طلا
٥٩
نقره
٢٠
برنز
٧
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٢٨,٣٧٩
مدال
٤,١٠٠
طلا
٥٨
نقره
٢,٩٩٧
برنز
١,٠٤٥
شغل
مترجم،پژوهشگر، ویراستار
مکان
شیراز
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٣٣,٩١٨
مدال
٣٧٢
طلا
٥٦
نقره
١٤٥
برنز
١٧١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٥٢,٧٥٩
مدال
٨٨٤
طلا
٥٦
نقره
٢٥٨
برنز
٥٧٠
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٦٩,٨٤٠
مدال
٢٩٩
طلا
٥٢
نقره
١٣٢
برنز
١١٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
١٣٢,٩٩٣
مدال
١,١٤٤
طلا
٥٢
نقره
٥٩٨
برنز
٤٩٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٨٨,٩٥٢
مدال
٢٩٠
طلا
٥٢
نقره
١٣٧
برنز
١٠١
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
١٠٥,٠٠٢
مدال
٧٠
طلا
٥٠
نقره
٦
برنز
١٤
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١٥١,٧٠٧
مدال
١,٠٩٩
طلا
٤٩
نقره
٣٤٧
برنز
٧٠٣
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٤١٠,٩٢٥
مدال
١٢,٥٠٢
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢١
برنز
٨,٤٣٣
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٦٤,٦٧١
مدال
٩٧٦
طلا
٤٨
نقره
٣٥٥
برنز
٥٧٣
شغل
مهندسی مکانیک، ریاضی مهندسی
مکان
تهران
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٥٦,٠٨٤
مدال
١٧٨
طلا
٤٦
نقره
٩٤
برنز
٣٨
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
٥٠,١٨٢
مدال
١١٤
طلا
٤٦
نقره
٣٩
برنز
٢٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٩٩,٤٧٢
مدال
٤٤٢
طلا
٤٥
نقره
٢٠١
برنز
١٩٦
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
١٣٠,٢٩٦
مدال
١,١٥٩
طلا
٤٥
نقره
٣٢٠
برنز
٧٩٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١٠٦,١٤٤
مدال
٦٥٠
طلا
٤٤
نقره
٢٦٩
برنز
٣٣٧
مکان
تهران
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٧٦,٣٥٤
مدال
٤٧٤
طلا
٤٤
نقره
١٨٥
برنز
٢٤٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
٥٠,٧٢٦
مدال
٨٢٢
طلا
٤٣
نقره
٥٠٩
برنز
٢٧٠
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٧٧,٥٨٥
مدال
٣٣٠
طلا
٤٢
نقره
١١٩
برنز
١٦٩
عضویت
٥ سال پیش