محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی نام او نامه یکسر خطاست

لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام نور ( با معدل ۱۷ )
مترجم دو کتاب نظام های بقا و شهرهای فوق العاده ( در دست چاپ )

سعی کرده ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmosaic١٦:٢١ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢( لحاف ) چهل تکهگزارش
0 | 0
feel deprived١٨:١١ - ١٤٠١/١٠/٢٦احساس محرومیتگزارش
9 | 1
sedate١٠:٤١ - ١٤٠١/١٠/١٥تزریق ( داروی ) آرامبخش/مسکنگزارش
7 | 1
jobless٢٠:٤٨ - ١٤٠١/٠٩/٣٠عاطلگزارش
7 | 0
unemployed٢٠:٤٤ - ١٤٠١/٠٩/٣٠غیرشاغل، بی شغلگزارش
7 | 1
have had enough٠٧:٤٤ - ١٤٠١/٠٩/١٣بس بودن، کافی بودن I'd had enough of the neighbors' noise, so I called the police. سروصدای همسایه ها دیگه بسم بود/ دیگه کافی بود، برای همین به پلیس ... گزارش
14 | 0
conjure up١١:٤٢ - ١٤٠١/٠٩/٠٣تصور، تجسمگزارش
5 | 0
textspeak٢٣:٢٠ - ١٤٠١/٠٦/١٤شکسته نویسی، محاوره نویسی، عامیانه تویسی، خودمانی نویسیگزارش
12 | 0
problem analysis٢٣:٣٥ - ١٤٠١/٠٦/٠٢تحلیل مساله/مشکلگزارش
14 | 1
kill time١٠:٢٣ - ١٤٠١/٠٣/٣٠فوت وقتگزارش
16 | 1
exchange١٧:٤٢ - ١٤٠١/٠٣/٢٠تبدیل ارزگزارش
28 | 1
tall poppy syndrome٢٢:٥٦ - ١٤٠١/٠٣/١٩بیماری زیرآب زنی/ چوب لای چرخ گذاری ( تمایل به خرابکاری موفقیت و اعتبار افراد برجسته )گزارش
12 | 1
to put it more simply١٧:٥٠ - ١٤٠١/٠٣/٠١ساده تر بگویم/بگوییمگزارش
21 | 1
to put it simply١٧:٤٩ - ١٤٠١/٠٣/٠١ساده بگوییمگزارش
9 | 1
jeopardise١٩:٢٤ - ١٤٠١/٠٢/١٥به خطر/مخاطره انداختن، خدشه وارد کردنگزارش
14 | 1
artemis٢٣:٣٣ - ١٤٠١/٠٢/١٢الهه شکار ( در اساطیر آمده که زئوس هرچه که آرتمیس خواست به او عطا کرد که کنایه از این است که زن آرتمیس به تمامی اهدافش در زندگی دست می یابد، به اصطلا ... گزارش
14 | 1
hestia٢٣:٣١ - ١٤٠١/٠٢/١٢الهه معنویت ( هستیا زنی معنوی است که با خود یگانه و کامل است و برای کامل بودن به مایملک و قدرت و مقام و مردان و . . . هیچگونه نیازی ندارد )گزارش
12 | 0
persephone٢٣:٢٨ - ١٤٠١/٠٢/١٢الهه خامی و بی تجربگی و بازیگوشی و جوان ابدی ( پرسفون جهان زیرین را که کنایه از نیمه تاریک وجود و اختلالات ذهنی و روانی است تجربه می کند و در صورتی ک ... گزارش
14 | 0
demeter٢٣:٢٣ - ١٤٠١/٠٢/١٢الهه مادر ( دیمیتر مادر پرسفون است )گزارش
9 | 0
athena٢٣:٢٢ - ١٤٠١/٠٢/١٢الهه عقل و منطق ( و کنترل احساسات در تشویش ها )گزارش
14 | 1
aphrodite٢٣:٢١ - ١٤٠١/٠٢/١٢آفرودیت الهه آفرینش است؛ در زبان کردی به زن آفرت میگویندبه معنای آفرینشگر؛ آفرودیت همچنین زنی مسحورکننده و اغواگر است که حدس میزنم کلمه عفریت برگرفته ... گزارش
21 | 1
change your mind١٤:٢٣ - ١٤٠١/٠٢/١٢تغییر عقیده دادنگزارش
14 | 0
hera١٣:٣٢ - ١٤٠٠/١٢/١٨الهه ازدواج و وفاداری به همسرگزارش
25 | 1
in any way١٢:١٤ - ١٤٠٠/١٢/١٥درهرصورت، درهرحال، به هر روگزارش
18 | 1
argue١٢:٤٠ - ١٤٠٠/١١/٣٠مدعی بودنگزارش
25 | 1
characters١٢:٣١ - ١٤٠٠/١١/٣٠حروف، علائم Chinese characters : حروف ( زبان ) چینیگزارش
16 | 1
cru١٩:٤٩ - ١٤٠٠/١١/٢٩CRU Customer Replaceable Unitگزارش
7 | 1
fru١٩:٠٧ - ١٤٠٠/١١/٢٩واحد قابل تعویض field - replaceable unit در سخت افزار الکترونیکی، به خصوص سیستم کامپیوتری، واحد قابل تعویض ( FRU ) صفحه مدار یا بخشی است که کاربر ی ... گزارش
5 | 0
set the alarm١٠:١٣ - ١٤٠٠/١١/٢٥ساعت گذاشتن، ساعت را کوک کردنگزارش
14 | 1
making friends١٦:٠٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٤دوست یابی، دوست پیدا کردنگزارش
12 | 1
make friends١٦:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٤دوست یابیگزارش
14 | 0
part of١٢:٣٥ - ١٤٠٠/١٠/١٧سهمی ازگزارش
14 | 0
اناتومیک١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٩کالبدی، کالبدشناسانه، وابسته به کالبدشناسی/تشریح بدنگزارش
16 | 1
free from٠٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠در امان از free from harm : از آسیب در امانگزارش
16 | 1
challenging٠٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣چالش آمیزگزارش
5 | 1
moral٠٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٦درس اخلاقیگزارش
14 | 1
روان بنه٠٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٣روان بنه یا طرحواره: نخستین واحدهای روانی ( شناختی یا عاطفی ) فرد است ( که مرجع پذیرش و سازماندهی داده هاست. اساسی ترین واحد شناخت است. رفتار و طرز و ... گزارش
34 | 1
decision making٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٦اخذ تصمیمگزارش
12 | 2
in a bind١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٥در مخمصه بودن/افتادنگزارش
34 | 2
settle down١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٣خانه و کاشانه تشکیل دادن ( کنایه از خانواده تشکیل دادن )گزارش
16 | 1
utilitarian٠٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٣کارکردیگزارش
7 | 3
manipulate١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٢به بازی گرفتنگزارش
21 | 3
manipulative١٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٢ملعبه کننده، ملعبه ساز، کسی که دیگران را آلت دست/ملعبه/بازیچه خود قرار می دهدگزارش
25 | 1
frustrated١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٣١عاجزگزارش
16 | 1
academic٢٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩وابسته به آموزش عالیگزارش
14 | 1
fork lift truck١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨افرازه یا لیفتراک ماشینی است دارای دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبار نمودن بار در اشکال و ظرفیت های مختلف ط ... گزارش
16 | 1
bid up١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧افزایش دادن ( قیمت )گزارش
14 | 1
boundaries١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧سرحدات، حدود و ثغور، محدودیت هاگزارش
16 | 1
development tax١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧مالیات بر توسعهگزارش
5 | 1
tax on improvement١٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧مالیات بر توسعهگزارش
5 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهconventional١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧
• Her very conventional parents could not understand why she had no desire to get married.
والدین خیلی سنتی او نمی توانستند بفهمند چرا او هیچ تمایلی به ازدواج ندارد
30 | 1
generation٢١:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧
• My grandmother's generation did not have television.
نسل مادربزرگم تلویزیون نداشتند.
51 | 4
once٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧
• He calls his mother once a month.
او ماهی یک بار به مادرش زنگ می زند.
28 | 1
once٢١:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٠
• She was once a teacher.
او زمانی معلم بود
60 | 5
center١٢:١٩ - ١٣٩٨/١٢/١٩
• We will call the center of the circle point A.
ما مرکز این دایره را نقطه آ خواهیم نامید
39 | 5
dysfunctional١٧:٥٢ - ١٣٩٨/١٢/٠٨
• Because I grew up in a dysfunctional family, anger is a big issue for me.
از آن جا که در خانواده ای نابسامان بزرگ شده ام، عصبانیت مشکل بزرگی برای من است.
23 | 1
convincing١٤:٤٨ - ١٣٩٨/١٢/٠٦
• I found his argument pretty convincing.
من استدلال او را بسیار قانع کننده یافتم
18 | 1
explore١٨:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٤
• The scientists explored the forest in hope of sighting certain rare birds.
دانشمندان، جنگل را به امید رویت پرندگان کمیاب بخصوصی کاوش کردند
37 | 2
application٢٠:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٠٧
• After the first application of paint, he stepped back to look at his work.
پس از اولین رنگ زنی، قدم به عقب گذاشت تا کارش را نگاه کند
39 | 1
application٢٠:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٠٧
• Those are interesting facts, but they have no application to this matter.
این ها حقایق جالبی اند، اما هیچ کاربردی در این خصوص ندارند
25 | 1
take out١٦:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٠٣
• Take out accident insurance before you go on your trip.
بیخیال آشپزی، بیا بریم غذای بیرون بر بگیریم
30 | 5
account for١٢:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/١٦
• How do you account for the fact that unemployment is still rising?
این واقعیت که بیکاری هنوز دارد افزایش می یابد را چگونه توضیح می دهید؟؛ توضیح شما برای افزایش کماکان بیکاری چیست؟
37 | 2
measure٠٨:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٢
• She made a careful measure of the distance.
او مسافت را به دقت اندازه گرفت؛او فاصله را دقیقا براورد کرد؛او اندازه گیری دقیقی از فاصله به عمل آورد.
97 | 5
between٠٩:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦
• the wall between rooms
دیوار مابین اتاق ها
62 | 7
HI١٤:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤
• All the girls nodded and said "Hi".
همه دخترها سر تکان دادند و گفتند"سلام".
28 | 2
HI١٤:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤
• Hi, Kelly. How are you?
سلام کلی. چطوری؟
21 | 4
fall down١٥:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢
• Kim slipped on the ice and fell down.
کیم روی یخ سر خورد و افتاد؛ کیم روی یخ لیز و زمین خورد
32 | 4
total٠٧:١١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢
• The total number of points scored was six.
تعداد کل امتیازات گرفته شده برابر شش بود.
44 | 3
total٠٧:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢
• I paid the total amount that I owed.
من کل مبلغ بدهیم را پرداختم؛ من کل مبلغی را که بدهکار بودم پرداختم ( به جای قرارگیری حرف اضافه را توجه کنید )
46 | 7
fit٠٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢
• a fit of grief
هجوم غم
30 | 1
fit٠٦:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢
• a program fit for children
برنامه ای مناسب کودکان
71 | 5