رتبه
١
امنیاز
١١,٦٤٦
مدال
٢٤,٨٤٢
طلا
٥٥٤
نقره
١٥,٧٥٣
برنز
٨,٥٣٥
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٤,٣٦٤
مدال
٥,٦٥٣
طلا
٢٠٣
نقره
٣,٤٢٩
برنز
٢,٠٢١
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٤,٢١٢
مدال
٧,١٢٣
طلا
٧٩٦
نقره
٢,٢١٩
برنز
٤,١٠٨
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٣,٠٠١
مدال
٩٥٠
طلا
٦٠
نقره
٥٩١
برنز
٢٩٩
شغل
Polymath
مکان
تهران
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٥
امنیاز
٢,٩٩٨
مدال
٦٣٧
طلا
٢١
نقره
١٤٧
برنز
٤٦٩
شغل
مهندس پزشک
مکان
تهران
عضویت
١١ ماه پیش
رتبه
٦
امنیاز
٢,٣٨٨
مدال
١١٦
طلا
٢
نقره
٢٧
برنز
٨٧
شغل
Language Service Provider
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٧
امنیاز
٢,١٥١
مدال
١,٤٣٧
طلا
١٨٢
نقره
٣٨٨
برنز
٨٦٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٢,١٤٤
مدال
٤٨١
طلا
١٥
نقره
٢٥٤
برنز
٢١٢
شغل
مترجم
مکان
تهران
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٩
امنیاز
٢,١٣٠
مدال
٩٩٩
طلا
٥٧
نقره
٣١٠
برنز
٦٣٢
شغل
کارشناس ارشد مخابرات و مترجم
مکان
بابل
عضویت
١ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
١,٤٦٤
مدال
٤٧٣
طلا
١٣
نقره
٣٠٨
برنز
١٥٢
شغل
دکترای زبان و ادبیات انگلیسی.
مکان
نیزوا، عمان
عضویت
١ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
١,٣٨٣
مدال
١٠,٤٦٥
طلا
٩٣٥
نقره
٤,٩٦٢
برنز
٤,٥٦٨
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
١,٣٧٠
مدال
٥٨
طلا
٣
نقره
٥١
برنز
٤
شغل
آموزش زبان مترجم رمان
مکان
زنجان
عضویت
١ ماه پیش
رتبه
١٣
امنیاز
١,٢٥٥
مدال
٦٦٠
طلا
٣٠
نقره
٤٤٠
برنز
١٩٠
عضویت
٢ ماه پیش
رتبه
١٤
امنیاز
١,١٦٧
مدال
١٠,٧٦٠
طلا
١٣
نقره
٤,٦٣٥
برنز
٦,١١٢
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
١,١٣٧
مدال
٢٤٩
طلا
١٤
نقره
٢٠٧
برنز
٢٨
مکان
تهران
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
١٦
امنیاز
١,١٢٤
مدال
٢,١٥٩
طلا
٣٧٦
نقره
٦٧٨
برنز
١,١٠٥
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
١,٠٧٨
مدال
٣٨,٤١٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٣٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٩٨٢
مدال
١٣١
طلا
١
نقره
٤٦
برنز
٨٤
شغل
اگه گفتی این عکس
مکان
بردسکن
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
١٩
امنیاز
٩١٣
مدال
٧,٢٤٨
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٥
برنز
٤,٣٧٩
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
٨٥٦
مدال
٤٥٦
طلا
٦٣
نقره
٢٠٤
برنز
١٨٩
شغل
کلمات قرآن,AI,Robotics,RI
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٨٥١
مدال
٢٤٩
طلا
٢
نقره
٣٤
برنز
٢١٣
مکان
خمینی شهر
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
٨١٢
مدال
٧٤
طلا
١
نقره
٢٣
برنز
٥٠
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٨١٢
مدال
٤٢٤
طلا
١١
نقره
٩٨
برنز
٣١٥
مکان
تهران
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
٧٥٥
مدال
٧٩
طلا
١
نقره
١٢
برنز
٦٦
شغل
Roots of Arabic Words
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٧٥٣
مدال
١,٧٢٦
طلا
١١٠
نقره
٧٠٣
برنز
٩١٣
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٦٧٢
مدال
٦٤
طلا
١
نقره
١٠
برنز
٥٣
عضویت
٨ ماه پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٦٥٤
مدال
١٨١
طلا
٣
نقره
١
برنز
١٧٧
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٦٠٤
مدال
١٠٥
طلا
١
نقره
٥٧
برنز
٤٧
شغل
هیچ چیز.
عضویت
٥ ماه پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٥٩٤
مدال
٣٦٠
طلا
٧
نقره
٣٠
برنز
٣٢٣
شغل
اطلاع‌رسانِ واژه
مکان
تهران
عضویت
٧ ماه پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
٥٨٢
مدال
١٩٦
طلا
١٥
نقره
١٢٨
برنز
٥٣
شغل
ترجمه و تدریس
مکان
تهران
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٣١
امنیاز
٥٧٨
مدال
٣٧٩
طلا
٤
نقره
١٠٧
برنز
٢٦٨
مکان
تهران
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
٥٦٢
مدال
٦٦٦
طلا
١١
نقره
٤٤١
برنز
٢١٤
شغل
دانش آموز
مکان
شیراز
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
٥٢٩
مدال
٧٨
طلا
٢
نقره
٢
برنز
٧٤
شغل
خانه دار
مکان
خرم آباد
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
٥١٨
مدال
١,٩٨٤
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٣
برنز
٩٧٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
٥١١
مدال
٢,٠٨٥
طلا
٧٦
نقره
٩٩٩
برنز
١,٠١٠
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٥١٠
مدال
٤,١٤٠
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٧٩
برنز
٢,٤٧٨
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
٤٧٤
مدال
٤٤
طلا
١
نقره
٤
برنز
٣٩
عضویت
٩ ماه پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٤٥٤
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
٤٥٠
مدال
١٦
طلا
٠
نقره
١٥
برنز
١
عضویت
١ روز پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٤٤٧
مدال
١٢٤
طلا
٠
نقره
٢٤
برنز
١٠٠
شغل
مترجم
عضویت
١٠ ماه پیش