برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر محمدشکیبی نژاد

دکتر محمدشکیبی نژاد https://www.civilica.com/p/83392

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پژوهشگاه تحقیقات علوم انسانی وبنیادین واقع در دانشگاه لندن وکمبریج که فقط فرصت های مطالعاتی خصوصادرزمینه علوم انسانی وعلوم رفتاری وتربیتی دردرجه دکتر ... ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

2 ائتلاف(1) گروهها و احزاب برروی مقاصد واهداف سیاسی درکلیه (2)دول وحکومتها به سه (3)صورت ایجاد میگردد:
1-تک حزبی
2-ائتلاف ملی برای ریاست جمهوری و ...
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

3 این یک نوع امتیاز بسیار ویژه از اختیارهای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هست.قانون اساسی ایالات متحده آمریکا1976-آخرین اصلاحیه دهم به ریاست جمهور ... ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

4 درتمامی احکام وقرارها قضایی یا اداری برای جملات یا کلماتی که تکرارشده از این این کلمه استفاده میکنند.یادرآوری میشودکه مترداف کلمه
<مارالذکر-مارالب ...
١٣٩٩/٠٥/١٦
|

5 درتمام احکام(دادنامه ها)ودستورات(قرارها)که ازمحاکم عالی صادرشده باشندوبمانندقوانین وقواعدفقهیه وآراقطعی وحدت رویه قضایی صادرشده باشندودرمحاکم ویژه اس ... ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

6 Ashraf Al Sudoor
احکام(دادنامه ها) ودستورات(قرارها)گفته میشود که محاکم ویژه کیفر-تجار-بین الملل که** فقط بااجازه تام الاختیارریاست قوه قضاییه**
١٣٩٩/٠٥/١٢
|

7 جملات وکلمات متعدد ومکرر است که درسیستم قضایی وادبیات قضایی آورده شده است.
مار بمعنای مرر یا تکرار
١٣٩٩/٠٥/١٢
|

8 تلفظ صحیح آگزیستامگ��gg�it�ām�chensht
که کاملا اصطلاح ثقیل وجالب است.این کلمه مستخرج از فلسفه علم وحکمت هست.

معنای مشتق گرفته ازمصدر:حرز ج ...
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

9 قانون جزایی ومحشای مقررات تخلفات کارکنان وافسران ارتش وسازمان امنیت دولت ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

10 پیشنهاد میشود این جمله در ترجمه جایگزین شود بجای انتقادی ومنفی کردن جمله:
پاسخ نظرسریع منجزوقاطع به اظهارنظر
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

11 متاسفانه دربیشتر تبلیغات برای فروش نرم افزارهای غیررایگان بصورت مصطلح غلط کلماتیکه معنای دیگر میدهد و در صحبت کردن روزمره کشورهای مثلا :انگلیسی زبان ... ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

12 بصورت کلی درعلم حقوق بین الملل عمومی وخصوصی حال چه با تخصص و فوق تخصص کیفری تجاری خصوصی 》[[ دریایی هوایی محیط زیست داوری انرژی نفت وگاز گمرکی با ... ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

13 The American Association for Science and Technology (AASCIT) is a not-for-profit association of scientists from all over the world dedicated to advan ... ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

14 در حقوق بین الملل عمومی و خصوصی و حقوق دیپلماتیک درزمانیکه برروی یک هدف مشترک باعلم وقصد دوتاچندین دولت یا تابعان باهم به یک اجتماع متفق
القول می ...
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

15 مصک مصکوک مصکوکات
ترجمه تخصصی: قانون تجارت,قانون بازرگانی وصادرات واردات

برگردان:
بهر نوع سند عادی تجاری معتبر لازم الاجرارسمی موضوع مو ...
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

16 پیشنهادمیشود:
باتوجه به آنکه این جمله از کلمات پیچیده وبعضا ثقیل معنا و تلفظ هست; بشرح فوق الذکر عینا برگردان ترجمه شده تحت الفظی ودقیق نیست واین ...
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

17
هله هوله خوری
جویدن
ریزه خوری
اسنک خوری
معنی این کلمه عجیب وجالب مترداف با کلمه Junk food هست.علت انتخاب این کلمه مستفاداز رفتارشناسی ...
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

18 Founded in 1928, AAAE is the world's largest professional organization for airport executives, representing thousands of airport management personnel ... ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

19 The Office of Foreign Assets Control (OFAC) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S.Treasury Department. It administers and enf ... ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

20 مخخف این کلمه کاملا درست ترجمه وتفسیرشده اما بدلیل گپOF بایداز نقطه(.)استفاده شود.درضمن این کلمات بدلیل اصطلاحات اختصاری هستندMeD-->>MD
دکتراعمومی ...
١٣٩٨/١٢/٢٠
|

21 Doctor&Master of Juridical Science, Doctor & Master of the Science of Law, (in Latin) Scientiae Juridicae Doctor ,Master or Juridicae Scientiae Docto ... ١٣٩٨/١٢/١٤
|

22 Senior Judicial Genral of Attorneys
قاضی عالی رتبه قضایی(کیفری)
دادستان صاحب منصب عالی مرتبه
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 climate
• Antarctica has a cold climate.
• قطب جنوب ازنظراقلیمی دارای هوای سرد وخشک است.
١٣٩٩/٠٥/١٧
|