برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سحر نجات پور

Parvaz

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سیناپسی ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

2 عصب حسی ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

3 عصب حرکتی ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

4 توپ را فرز از زمین برداشتن و به بازیکن دیگر دادن ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

5 پلازمید ١٣٩٩/١٢/٠١
|

6 اَبَر مارپیچ ١٣٩٩/١١/٢٨
|

7 کاشت توپ در دروازه حریف ١٣٩٩/١١/٢٥
|

8 میخکوب شدن ١٣٩٩/١١/٢٤
|

9 درگیر شدن ١٣٩٩/١١/٢٤
|

10 به طرز معقول و شایسته ای _ به نحو مطلوبی ١٣٩٩/١١/٢٤
|

11 شریان سیلیاک _ سرخرگ خورشیدی _ از شاخه های قدامی آئورت شکمی ١٣٩٩/١١/٢٤
|

12 سقوط _ پرش _ حمله ١٣٩٩/١١/٢٢
|

13 تقریبا ( approximately ) ١٣٩٩/١١/٢١
|

14 گوشک دهلیز ١٣٩٩/١١/٢١
|

15 مشتاق ( enthusiast ) ١٣٩٩/١١/١٧
|

16 عذاب وجدان ١٣٩٩/١١/١٧
|

17 تجربه کردن ١٣٩٩/١١/١٧
|

18 بیضی شکل ١٣٩٩/١١/١٦
|

19 نادیده گرفتن ١٣٩٩/١١/١١
|

20 تپق _ تپق زدن ١٣٩٩/١١/١١
|

21 سر چیزی گیر کردن _ پای کسی به جایی گیر کردن ١٣٩٩/١١/١١
|

22 پولیسیس _ شست دست ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

23 دوراهی ١٣٩٩/١١/١٠
|

24 پلانته _ کف پایی ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

25 پرونئوس_ نازک نی ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

26 نازک نی ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

27 هالوسیس _ شست پا ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

28 شکمی ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

29 پوپلیتئوس_ رکبی ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

30 غشایی ١٣٩٩/١١/١٠
|

31 وتری ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

32 گراسیلیس _ نواری ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

33 حدواسط ١٣٩٩/١١/١٠
|

34 سدادی ١٣٩٩/١١/١٠
|

35 پیریفورمیس_ گلابی شکل ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

36 دوقلویی ١٣٩٩/١١/١٠
|

37 کوچک ١٣٩٩/١١/١٠
|

38 متوسط ١٣٩٩/١١/١٠
|

39 چنگکی ١٣٩٩/١١/١٠
|

40 عضله دودی ( کرمی شکل _ لومبریکال ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

41 متقابله ١٣٩٩/١١/١٠
|

42 انگشت اشاره ١٣٩٩/١١/١٠
|

43 کوچک ١٣٩٩/١١/١٠
|

44 کف دستی ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/١٠
|

45 دراز ١٣٩٩/١١/١٠
|

46 مچی ١٣٩٩/١١/١٠
|

47 قایقی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

48 بزرگ ( آناتومی ) ١٣٩٩/١١/٠٩
|

49 دوقلو ١٣٩٩/١١/٠٨
|

50 لقمه ١٣٩٩/١١/٠٧
|