سحر نجات پور

سحر نجات پور Parvaz
🍎 Nutrition. Stu
🏤 yums

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهit make sense١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٧با عقل جور در میادگزارش
2 | 0
git٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥gastrointestinal tract دستگاه معده ای روده ای ( دستگاه گوارش )گزارش
2 | 0
hydration٠٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤رساندن آب به بدن فردی که میزان زیادی از آب بدنش را از دست داده است.گزارش
5 | 0
rehydration٠٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤آب رسانیگزارش
5 | 0
stereospecificity٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤ویژگی فضاییگزارش
7 | 0
colonocyte٠٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩سلول رودهگزارش
5 | 0
ترموژنز٠٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩فرایندی که متابولیسم بدن و چربی سوزی را زیاد می کند و در نتیجه ی آن گرما تولید می شود.گزارش
7 | 0
گاواژ١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٨تغذیه بیماران کمایی یا بیماران با کاهش سطح هوشیاری از طریق لوله معده است. رژیم غذایی این بیماران باید بصورت مایع باشد تا غذا به راحتی از لوله معده ... گزارش
9 | 0
SNS١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥sympathetic nervous system دستگاه عصبی سمپاتیکگزارش
9 | 0
narrative review٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠مقالات مرور روایتیگزارش
9 | 0
p value٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦سطح معنی داریگزارش
14 | 0
ترکیب بدن٢٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠body mass index ( BMI )گزارش
9 | 0
open review٢١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨داوری بازگزارش
12 | 0
single blind٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨یکسو کورگزارش
12 | 0
اترواسکلروز٢١:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١٢سفت شدگی جداره عروق ناشی از پلاک های آترومی ( چربی )گزارش
21 | 0
intercalated cells١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨سلول های بینابینی یا انترکالهگزارش
23 | 0
impedance٠٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨نسبت فشار صوت به سرعت صوت می باشد و توصیف کننده ی مقاومت موثر در برابر انتقال صوت است.گزارش
23 | 0
vestige٠٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨بقایای یک ساختار است که در مراحل قبلی تکامل یک گونه یا یک فرد دارای عملکرد بوده است.گزارش
25 | 1
voxel٠٤:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨کوچکترین بخش قابل تشخیص و جعبه مانندِ یک فضای سه بعدی که از ترکیب Vox ( volume ) و el ( elament ) ایجاد شده است.گزارش
28 | 0
pinocytosis٠٤:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨پینوسیتوز نوعی اندوسیتوز است که توسط تمام سلول ها انجام می شود. این حالت معمولاً جذب مولکول های حل شده و مواد غذایی کوچکتر اطراف را به عهده دارد. هم ... گزارش
21 | 0
ultrafiltration٠٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨فراپالایش _ تراوش از فیلتری که می تواند ذرات بسیار ریز را از خود عبور دهد. مثل اولترافیلتراسیون کلیویگزارش
18 | 0
bulk flow٠٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨جریان دسته جمعیگزارش
18 | 0
interlobular١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧بین لوبولی ( شعاعی )گزارش
21 | 0
interlobar١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧بین هرمیگزارش
21 | 0
قلندران٠٤:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦صوفیان شکم باره _ صوفی نما هاگزارش
28 | 0
ناموس٠٤:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦شهرت کاذبگزارش
30 | 0
شدت٠٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦گرفتاری _ ناکامیگزارش
25 | 0
بندیان٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦زندانیانگزارش
23 | 0
قیاس٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦دودلی _ تردیدگزارش
25 | 0
خیره رایی٠١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦کج اندیشی _ نادانیگزارش
25 | 0
معامله٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦رفتارگزارش
25 | 0
سودا٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦پندار _ اندیشه نادرستگزارش
23 | 0
مرغ خوش خوان١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥بلبلگزارش
21 | 0
ابخور١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥آبشخور روزی، قسمت و نصیبگزارش
23 | 0
جناب٠٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥آستان _ درگاه _ محل اقامت معشوقگزارش
25 | 0
رندی٠٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥آزادگی از قیود ظاهریگزارش
30 | 0
رند٠٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥آزاد از قید و بند های ظاهری بی قید به آداب و رسوم اجتماعی کسی که بی توجه به جو و محیط، حداکثر بهره را از حیات گذرا برگیرد.گزارش
28 | 0
degeneracy٠٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٠١اینکه یک اسیدآمینه می تواند دارای بیش از یک رمز باشد.گزارش
32 | 0
trans acting elements٢٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٣١به پروتئین هایی گفته می شود که توسط ژن های دیگری ( خواه دور یا نزدیک ) ساخته می شوند و با اثر بر روی عناصر پاسخ دهنده ی سیس مربوطه باعث تنظیم ژن مورد ... گزارش
25 | 0
cis acting elements٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٣١به توالی هایی گفته می شود که در نزدیکی ژن موردنظر قرار دارند و می توانند در شرایط خاص باعث روشن یا خاموش شدن یا به طور کلی تنظیم ژن موردنظر شوند. مثل ... گزارش
25 | 0
infestation٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦آلوده شدن به انگل های خارجیگزارش
25 | 0
infection١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦آلوده شدن به انگل های داخلیگزارش
25 | 0
خرزو١٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦خُرزو در گویش لری بویراحمدی به معنی پسرخاله یا دخترخاله است.گزارش
28 | 0
vldl٠٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣لیپوپروتئین بسیار کم چگال: مخصوص حمل تری گلیسرید هاست؛ به ویژه آنها که در کبد ساخته شده اند.گزارش
32 | 0
chylomicron٠٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣نوعی لیپوپروتئین است که تری گلیسرید های حاصله از غذا را در خون حمل می کند.گزارش
34 | 0
لیپوپروتئین٠٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣چون لیپید ها در آب نامحلول هستند برای اینکه بتوانند در خون حرکت کنند باید توسط لیپوپروتئین ها حمل شوند.گزارش
30 | 0
hdl٠٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣این دسته از لیپوپروتئین ها کلسترول را از بافت های محیطی به کبد منتقل می کنند تا به ترکیب های مفیدی مثل ویتامین D و نمک های صفراوی تبدیل شود. یعنی بدن ... گزارش
32 | 0
ldl٠٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣این دسته از لیپوپروتئین ها کلسترول را از کبد به بافت های محیطی مثل شریان ها انتقال می دهند که درنتیجه در صورت زیاد شدن کلسترول باعث رسوب آن در رگ ها ... گزارش
28 | 0
replicton٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١١واحد عملکردی همانند سازی فاصله ی بین دو جایگاه شروع همانندسازی متوالی در DNA است.گزارش
32 | 0
lagging strand٢٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٠رشته ی پیرو ( در همانندسازی DNA )گزارش
32 | 0