altruism

/ˈæltruːˌɪzəm//ˈæltruˌɪzəm/

معنی: نوع دوستی، بشر دوستی، غیرپرستی، نوع پرستی
معانی دیگر: همنوع گرایی، از خود گذشتگی، دگردوستی (در برابر: خوددوستی egoism)، ایثارگری
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: unselfish concern for the well-being of others. (Cf. egoism.)
مترادف: benevolence, self-sacrifice
متضاد: egoism, egotism, self-seeking
مشابه: beneficence, charity, generosity, good will, goodness, kindliness, liberality, magnanimity, philanthropy

- She was motivated by altruism to support several charities.
[ترجمه ميثم] او با انگیزه ی نوع دوستی از چندین خیریه حمایت کرد
|
[ترجمه ترگمان] او از نوع دوستی برای حمایت از چندین موسسه خیریه برخوردار بود
[ترجمه گوگل] او از طریق دوست داشتن برای حمایت از چندین سازمان خیریه انگیزه داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. She's not known for her altruism.
[ترجمه ترگمان] اون از بخشندگی خودش خبر نداره
[ترجمه گوگل]او برای نوع دوستی او شناخته نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The strength of altruism lies in the fact that altruistic acts undeniably occur in any society and that moral codes universally advocate altruism or benevolence and condemn selfishness.
[ترجمه ترگمان]قدرت نوع دوستی در این حقیقت نهفته است که به طور انکار ناپذیری در هر جامعه ای رخ می دهد و کده ای اخلاقی به طور جهانی از نوع دوستی و خیرخواهی حمایت می کنند و خودخواهی را محکوم می کنند
[ترجمه گوگل]قدرت نوع دوستی نهفته در این واقعیت است که اعمال آلتوسئون در هر جامعه اتفاق بی وقفه رخ می دهد و قوانین اخلاقی به طور جهانی از الترویسم یا خیرخواهانه حمایت می کنند و خودخواهی را محکوم می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The bottom line, he said, is that altruism may rely on a basic understanding that others hae motiations and actions that may be similar to our own.
[ترجمه ترگمان]او گفت که خط پایین این است که نوع دوستی می تواند به یک درک پایه ای تکیه کند که دیگران از اعمال و کارهایی که ممکن است مشابه ما باشند، در نظر گرفته شود
[ترجمه گوگل]او گفت که خط پایین این است که این نوع دوستی ممکن است بر اساس یک درک پایه ای که دیگران به آن می پردازد، تحرک و اقداماتی باشد که ممکن است شبیه ما باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Politicians are not necessarily motivated by pure altruism.
[ترجمه ترگمان]سیاستمداران الزاما از نوع دوستی پاک انگیزه ندارند
[ترجمه گوگل]سیاستمداران لزوما به دلیل الترویسم خالص انگیزه ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He was actuated almost entirely by altruism.
[ترجمه ترگمان]او از آن جهت بود که تقریبا به خاطر نوع دوستی، او را به کلی عوض کرده بود
[ترجمه گوگل]او تقریبا به طور کامل توسط آلترویزم فعال شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. But there is another way to ensure that altruism pays: reciprocity.
[ترجمه ترگمان]اما راه دیگری برای اطمینان از این وجود دارد که نوع دوستی پرداخت می کند: عمل متقابل
[ترجمه گوگل]اما راه دیگری برای اطمینان از اینکه نوع دوستی پرداخت می شود وجود دارد: متقابل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Kin altruism is therefore seen by sociobiologists as the most basic form of co-operative behaviour.
[ترجمه ترگمان]بنابراین نوع دوستی به وسیله sociobiologists به عنوان ساده ترین شکل رفتار جمعی دیده می شود
[ترجمه گوگل]بدین ترتیب، کوته شناسی کین توسط متخصصان جامعه شناسی به عنوان اصلی ترین شیوه رفتار مشترک شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. To what extent its reproductive strategies emphasize such altruism depends on the pay-off of such strategies in terms of inclusive fitness.
[ترجمه ترگمان]استراتژی های باروری تا چه حد بر چنین نوع دوستی تاکید دارند بستگی به پرداخت چنین استراتژی هایی از نظر تناسب جامع دارد
[ترجمه گوگل]تا چه اندازه استراتژی های باروری آن تاکید بر چنین نوع دوستی را بستگی به پرداخت چنین استراتژیک از لحاظ آمادگی فراگیر دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. In a flourish of biochemical altruism, they manufacture deadly molecules and then turn this lethal cocktail upon themselves.
[ترجمه ترگمان]در رشد of بیوشیمیایی، آن ها مولکول های کشنده تولید می کنند و سپس این کوکتل کشنده را به خودشان تبدیل می کنند
[ترجمه گوگل]در یک شکوفایی بی نظیر بیوشیمی، مولکول های مرگبار تولید می کنند و سپس این کوکتل کشنده را به خودشان تبدیل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Apple's altruism was also labelled as a smart ploy to introduce the nation's youngsters to its products.
[ترجمه ترگمان]نوع دوستی اپل همچنین به عنوان یک اقدام هوشمندانه برای معرفی جوانان کشور به محصولات آن برچسب زده شد
[ترجمه گوگل]Altruism اپل نیز به عنوان یک شیوه هوشمند برای معرفی جوانان ملت به محصولات خود برچسب گذاری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The later florid accounts of altruism and sacrifice by and about missionaries do not do justice to the range of human impulses.
[ترجمه ترگمان]بعد از آن، صورت پر گل نوع دوستی و فداکاری از طرف و در مورد مبلغین مذهبی، عدالت را در مورد محدوده انگیزه های انسانی انجام نمی دهند
[ترجمه گوگل]بعد از آن فریبنده های خدایی و فداکاری توسط و مسیحیان، به محدوده ای از تحولات انسانی، عدالت نداشته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. There was some measure of idealism and even altruism in this personal concept of my life work.
[ترجمه ترگمان]در این مفهوم شخصی زندگی من نوعی ایده آلیسم و حتی نوع دوستی وجود داشت
[ترجمه گوگل]در این مفهوم شخصی زندگی من، برخی از معیارهای ایده آلیسم و ​​حتی الهیات وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. I was torn between altruism and self-interest.
[ترجمه ترگمان] من بین نوع دوستی و self قاطی شده بودم
[ترجمه گوگل]من بین طغیان و منافع شخصی شکوفا شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The criteria for reciprocal altruism seem fulfilled as the interactions seem based upon expectations of reciprocation.
[ترجمه ترگمان]به نظر می رسد که معیارهای نوع دوستی متقابل به نظر می رسد و تعاملات براساس انتظارات عمل متقابل عمل می کنند
[ترجمه گوگل]معیارهای نوع دوستی متقابل به نظر می رسد برآورده شده است، به نظر می رسد که تعاملات براساس انتظارات متقابل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. For reciprocal altruism in mobile animals, as demonstrated by packer in baboons, more is needed.
[ترجمه ترگمان]برای نوع دوستی متقابل در حیوانات همراه، همانطور که با packer در بابون ها نشان داده شده، بیشتر مورد نیاز است
[ترجمه گوگل]برای نوع دوستی متقابل در حیوانات موبایل، همانطور که توسط بسته بندی کننده در بابون نشان داده شده، بیشتر مورد نیاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

نوع دوستی (اسم)
altruism, humanism

بشر دوستی (اسم)
altruism, philanthropy, humanitarianism

غیر پرستی (اسم)
altruism

نوع پرستی (اسم)
altruism, philanthropy, benevolence

تخصصی

[روانپزشکی] نوع دوستی. احترام به نیازها و خواست های دیگران.

به انگلیسی

• unselfish devotion to others, philanthropy, benevolence
altruism is unselfish concern for other people's happiness and welfare.

پیشنهاد کاربران

هو
نوعدوستی.
altruism ( روان‏شناسی ) ==واژه بیگانه: altruismواژه مصوب: نوع دوستیتعریف: به فکر دیگران بودن به صورتی غیرخودخواهانه و انجام دادن کارهایی برای تأمین منافع آنان بدون در نظر گرفتن منافع شخصی==altruism ( فلسفه )
واژه مصوب: دیگرگرایی
تعریف: 1. دیدگاهی در اخلاق هنجاری مبنی بر اینکه افراد باید، دست کم برخی مواقع، بدون در نظر گرفتن منافع شخصی یا علی رغم منافع شخصی به سود دیگران عمل کنند 2. عمل بر اساس نفع دیگران یا دغدغة دیگران را داشتن به صورتی غیرخودخواهانه یا مقدم داشتن سود دیگری بر سود خود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما