رتبه
١
امنیاز
٣٩٠,٠٩٤
مدال
٣٨,٤٢٧
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٤٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٧٠٣,٢٩٦
مدال
٢٤,٨٧٢
طلا
٥٧٠
نقره
١٥,٧٦٥
برنز
٨,٥٣٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٤١٢,٥٨٨
مدال
١٢,٥٢٥
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٦
برنز
٨,٤٥١
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
١١٨,٧٦٠
مدال
١٠,٧٦٥
طلا
١٣
نقره
٤,٦٣٨
برنز
٦,١١٤
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
١,٧٧٩,٠٩٨
مدال
١٠,٤٦٨
طلا
٩٣٥
نقره
٤,٩٦٢
برنز
٤,٥٧١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٣١٠,٧٠١
مدال
٧,٢٥٤
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٥
برنز
٤,٣٨٥
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٢٢٣,٤٣٥
مدال
٧,٤٨٨
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٦
برنز
٤,٢٤٧
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٨٤٢,٠٣٢
مدال
٧,١٤٧
طلا
٨١٢
نقره
٢,٢٢٢
برنز
٤,١١٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٤٨١,٧٨٩
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٥١٦,٨٢٨
مدال
٤,١٤٠
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٧٩
برنز
٢,٤٧٨
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٥٢٩,٥٢٤
مدال
٦,٣٥٠
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٣
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٣٠١,٨٥٩
مدال
٥,٦٦٢
طلا
٢٠٤
نقره
٣,٤٣٣
برنز
٢,٠٢٥
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
١٣٠,٨٢٣
مدال
٣,٢٤٠
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٧٠٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
١٦٣,٦١٦
مدال
٢,٣١٣
طلا
١٦
نقره
٦٠٥
برنز
١,٦٩٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
١٧٢,٧٥٣
مدال
٢,٤٣٥
طلا
٣٩
نقره
٩٤١
برنز
١,٤٥٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
١٥١,٧٧٠
مدال
١,٩٧٩
طلا
٤١
نقره
٥٧٥
برنز
١,٣٦٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
١٤٥,٢٠٢
مدال
١,٥٣٤
طلا
٣٩
نقره
٣١٣
برنز
١,١٨٢
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
٥٦٨,٩٦٣
مدال
٢,١٦٥
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨١
برنز
١,١٠٨
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١١٧,٢٢٧
مدال
١,٦٨٠
طلا
١١
نقره
٥٦٤
برنز
١,١٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
١٦٥,٢٦١
مدال
٣,١٠٦
طلا
٣١
نقره
١,٩٨٥
برنز
١,٠٩٠
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
٢٩,٩٤٣
مدال
٤,٣٣٩
طلا
٥٨
نقره
٣,٢٢٠
برنز
١,٠٦١
شغل
مترجم، ویراستار، پژوهشگر
مکان
شیراز
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١١٦,٥٧٨
مدال
١,٢٩٣
طلا
١٥
نقره
٢٢١
برنز
١,٠٥٧
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
٢٢٦,٩٥٩
مدال
٢,٠٨٧
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠٠
برنز
١,٠١١
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١١٠,٣٣٩
مدال
١,٥٧١
طلا
١١
نقره
٥٦٩
برنز
٩٩١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
٣٢٣,٠٧٨
مدال
١,٩٨٦
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٥
برنز
٩٧٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
٣٧٢,٣٠٦
مدال
٢,٢٨٩
طلا
٢١٨
نقره
١,١٣٠
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
٧٠,٢٠٣
مدال
١,٧٣٠
طلا
١١٠
نقره
٧٠٣
برنز
٩١٧
شغل
عضو تیم ترجمه تخصصی برق- ریاضی
عضویت
٦ ماه پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
٦١,٣٨٣
مدال
١,٢٦٣
طلا
٩
نقره
٣٥١
برنز
٩٠٣
شغل
فوق لیسانس فلسفه و تاریخ آم و
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
٣٠٢,٧٠٨
مدال
١,٤٥٢
طلا
١٨٢
نقره
٣٩٤
برنز
٨٧٦
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١٧٠,٨٤٨
مدال
١,١٣٥
طلا
٢١
نقره
٢٥٥
برنز
٨٥٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
١١٩,١٩٢
مدال
١,٣٧٢
طلا
١٤
نقره
٥٤٠
برنز
٨١٨
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
١٣٠,٧٢٨
مدال
١,١٦٣
طلا
٤٥
نقره
٣٢١
برنز
٧٩٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١٠٤,١٨٠
مدال
١,٢٧٩
طلا
١٣
نقره
٥١٩
برنز
٧٤٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١١٤,٥١٧
مدال
٢,٤٣٨
طلا
١٧
نقره
١,٦٧٩
برنز
٧٤٢
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١١٠,٨٨٩
مدال
١,١٩٠
طلا
١٧
نقره
٤٤٨
برنز
٧٢٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
٥٢,٩٦٦
مدال
١,٧٠٨
طلا
١٣
نقره
٩٧٥
برنز
٧٢٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١٥٢,١٧٩
مدال
١,١٠١
طلا
٤٩
نقره
٣٤٧
برنز
٧٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
٨٠٥
مدال
٧,٤١٠
طلا
٠
نقره
٦,٧٤٢
برنز
٦٦٨
شغل
ویکی
مکان
تهران
عضویت
٣ ماه پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
٢٧٣,١٠٢
مدال
١,٦٩١
طلا
٩٦
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
٦٩,٢١٨
مدال
١,٤٥٥
طلا
١٥
نقره
٧٩١
برنز
٦٤٩
عضویت
٥ سال پیش