برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گله‌بان ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

2 زمان‌مَند ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

3 تاییدیه ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

4 زمینه‌چینی ، مقدمه‌چینی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

5 اقدام ، اقدام کردن ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

6 [در ترکیب با واژه دیگر بصورت پسوند]

سَرا
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

7 چای‌سَرا ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

8 چایخانه ، چای‌سَرا ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

9 ستاره باران ، ستاره باران‌زایی ، ستاره بارندگی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

10 درد گرفتن ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

11 بدون جا ، بدون جایی ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

12 همه‌اش همین ، تنها همین ، فقط همین ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

13 کمک پزشکی ، امداد ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

14 یکسره ، تمام وقت ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

15 حس داشتن ، احساس داشتن

حال داشتن ، حال کسی جوری بودن
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

16 وقت ملاقات گرفتن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

17 دسترسی پیدا کردن(به) ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

18 سرما خوردن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

19 [رایانه و الکترونیک]

پایانگر ، پایان‌دهنده
١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

20 پیش‌خوراک ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

21 در گذر ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

22 بیش از اندازه ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

23 پرداخت انجام دادن ، پرداخت کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

24 پول به حساب (بانک) ریختن ، به حساب (بانک) پول ریختن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

25 تو درست میگویی

راست میگویی ، راست میگویید

حق با تو است ، حق با شما است
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

26 برای همین ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

27 چرخانه ، چرخشگر ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

28 درخت گلدانی ، درخت کوتوله ، درخت مینیاتوری ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

29 سَرِ ظهر ، هنگام ظهر ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

30 بارش فکری ، بارش ذهنی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

31 پابرجا ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

32 پیوند احساسی ، وابستگی احساسی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

33 بازی‌مانندی ، بازی‌مانندسازی ، بازی‌گونگی ، بازی‌وارگی ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

34 همه‌جانبه‌گرا ، همه‌جانبه‌نگر
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

35 [اقتصاد و بازار]

بازه قیمتی ، فاصله قیمتی ، تفاوت قیمتی
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

36 پس برداشتن ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

37 پیشتر ، زودتر ، قبل‌تر ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

38 غبضه‌سازی

غبضه(کردن)
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

39 [زمین‌شناسی]

گشت‌واره
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

40 کهن‌زیستی ، نخست‌زیستی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

41 [گونه‌ای دایناسور پرنده]

سوسمار بالدار
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

42 گاز پراکنی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

43 اقدام ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

44 خنده‌کُنان ، شادان ، شادی‌کنان ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

45 نیرومندسازی ، توانمندسازی ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

46 این طور است/هست ، همین طور است/هست

این جور است/هست ، همین جور است/هست
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

47 راه‌اندازی ، کاراندازی ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

48 کارگر

راه‌انداز ، کارانداز

کارورز ، نیروی کار ، نیروی کاری ، نیروی درگیر
١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

49 گسیل

[خودرو]
آلایندگی
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

50 دِگرش

جابجاشُد
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|