نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٢٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٤٨
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٦٤
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٦٨٠
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٩٩
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١