نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٢٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٤