امتیاز‌های ebi

بازدید
١٥
امتیاز کل
١٤٤,٠٧٦
کل مدال ها
١,٥٢٢
طلا
٣٨
نقره
٣٠٨
برنز
١,١٧٦
١٤,٩٨٧
×
١٠
=
١٤٩,٨٧٠
٢,٨٩٧
×
=
-٥,٧٩٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤٤,٠٧٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٤,٩٨٧
×
١٠
=
١٤٩,٨٧٠
٢,٨٩٧
×
=
-٥,٧٩٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤٤,٠٧٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠