منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
١٤,٥٩٣
×
١٠
=
١٤٥,٩٣٠
دیس‌لایک شده
٢,٨٧٦
×
=
-٥,٧٥٢
لایک کرده
٠
×
٢
=
٠
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در آبادیس
١٤٠,١٧٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
١٤,٥٩٣
×
١٠
=
١٤٥,٩٣٠
دیس‌لایک شده
٢,٨٧٦
×
=
-٥,٧٥٢
لایک کرده
٠
×
٢
=
٠
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در دیکشنری
١٤٠,١٧٨

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٠
×
١٠
=
٠
دیس‌لایک شده
٠
×
=
٠
لایک کرده
٠
×
٢
=
٠
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
٠