تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

گله بان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

زمان مَند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

تاییدیه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

زمینه چینی ، مقدمه چینی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

اقدام ، اقدام کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

[در ترکیب با واژه دیگر بصورت پسوند] سَرا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

چای سَرا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

چایخانه ، چای سَرا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

ستاره باران ، ستاره باران زایی ، ستاره بارندگی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

درد گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

بدون جا ، بدون جایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

همه اش همین ، تنها همین ، فقط همین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

کمک پزشکی ، امداد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

یکسره ، تمام وقت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

حس داشتن ، احساس داشتن حال داشتن ، حال کسی جوری بودن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

وقت ملاقات گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

دسترسی پیدا کردن ( به )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

سرما خوردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

[رایانه و الکترونیک] پایانگر ، پایان دهنده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

پیش خوراک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

در گذر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

بیش از اندازه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

پرداخت انجام دادن ، پرداخت کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

پول به حساب ( بانک ) ریختن ، به حساب ( بانک ) پول ریختن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

تو درست میگویی راست میگویی ، راست میگویید حق با تو است ، حق با شما است

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

برای همین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

چرخانه ، چرخشگر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

درخت گلدانی ، درخت کوتوله ، درخت مینیاتوری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

سَرِ ظهر ، هنگام ظهر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

بارش فکری ، بارش ذهنی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

پابرجا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

پیوند احساسی ، وابستگی احساسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

بازی مانندی ، بازی مانندسازی ، بازی گونگی ، بازی وارگی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

همه جانبه گرا ، همه جانبه نگر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

[اقتصاد و بازار] بازه قیمتی ، فاصله قیمتی ، تفاوت قیمتی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

پس برداشتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

پیشتر ، زودتر ، قبل تر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

[زمین شناسی] گشت واره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

کهن زیستی ، نخست زیستی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

[گونه ای دایناسور پرنده] سوسمار بالدار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

گاز پراکنی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

اقدام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

خنده کُنان ، شادان ، شادی کنان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

نیرومندسازی ، توانمندسازی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

این طور است/هست ، همین طور است/هست این جور است/هست ، همین جور است/هست

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

راه اندازی ، کاراندازی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کارگر راه انداز ، کارانداز کارورز ، نیروی کار ، نیروی کاری ، نیروی درگیر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

گسیل [خودرو] آلایندگی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

دِگرش جابجاشُد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

به ستوه آمدن