pterosaur


رجوع شود به: pterodactyl

جمله های نمونه

1. The pterosaur trackway is quadrupedal, with wide gauge.
[ترجمه گوگل]مسیر راهروی پتروزارها چهارپا و با گیج عریض است
[ترجمه ترگمان]The trackway با اندازه کافی quadrupedal است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Of the pterosaur —a flying reptile—the researchers found a large fragment of beak.
[ترجمه گوگل]از پتروسار - یک خزنده پرنده - محققان قطعه بزرگی از منقار را پیدا کردند
[ترجمه ترگمان]از the - یک خزنده پرنده - محققان یک تکه بزرگ از منقارش پیدا کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sanya Pterosaur is the most Precious in our museum. It was found in Jehol Biota and located in Sanya, so given the name.
[ترجمه گوگل]سانیا پتروسار گرانبهاترین موزه ما است این در Jehol Biota یافت شد و در Sanya واقع شده است، بنابراین با توجه به نام
[ترجمه ترگمان]\"Sanya pterosaur\" (Sanya pterosaur)با ارزش ترین در موزه ما است آن در Jehol Biota یافت شد و در Sanya واقع شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His findings may not be the favorite pterosaur experts, pterosaur pterosaur experts believe is a good dynamic high-altitude flying animals.
[ترجمه گوگل]یافته های او ممکن است مورد علاقه کارشناسان پتروسارها نباشد، کارشناسان پتروسارها معتقدند حیوانات پرنده در ارتفاع بالا پویا هستند
[ترجمه ترگمان]یافته های او ممکن است متخصصین pterosaur مورد علاقه نباشد، اما متخصصان pterosaur اعتقاد دارند که این یک حیوان پرواز پویای ارتفاع بالا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This is huge for a pterosaur.
[ترجمه گوگل]این برای یک پتروزار بسیار بزرگ است
[ترجمه ترگمان]این برای یک pterosaur بزرگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. " Pterosaur " refers to the order that these ancient reptiles belong to, and they were the first flying vertebrates.
[ترجمه گوگل]"پتروسور" به راسته ای اطلاق می شود که این خزندگان باستانی به آن تعلق دارند و اولین مهره داران پرنده بودند
[ترجمه ترگمان]\"pterosaur\" به این دستور اشاره دارد که این خزندگان باستانی به آن تعلق دارند و اولین مهره در حال پرواز هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. About 160 million years ago a female pterosaur with an injured wing dropped from the sky into a watery grave.
[ترجمه گوگل]حدود 160 میلیون سال پیش یک پتروزار ماده با بال آسیب دیده از آسمان به داخل قبر پرآب افتاد
[ترجمه ترگمان]حدود ۱۶۰ میلیون سال پیش یک زن pterosaur زن با یک بال آسیب دیده از آسمان به یک گور پر آب سقوط کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Instead, he says a pterosaur used all four limbs, leapfrogging forward on its knuckles, to propel itself into the air.
[ترجمه گوگل]در عوض، او می‌گوید که یک پتروزار از هر چهار دست و پا استفاده می‌کرد و روی بند انگشتانش به جلو می‌رفت تا خود را به هوا براند
[ترجمه ترگمان]به جای آن، می گوید a از هر چهار دست و پا استفاده می کند و روی پنجه بوکس به جلو خم می شود تا خود را در هوا حرکت دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. As it is a pterosaur fossil found in Huanjiang, it is known as " pterosaur. "
[ترجمه گوگل]از آنجایی که این فسیل یک پتروسور است که در هوانجیانگ یافت شده است، به عنوان "پتروزار" شناخته می شود
[ترجمه ترگمان]از آنجا که این یک فسیل شناس است که در Huanjiang یافت می شود، به عنوان \"pterosaur\" شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. When a pterosaur walked or remained stationary, the fourth finger, and with it the wing, could only turn upward in an extended inverted V-shape along each side of the animal's body.
[ترجمه گوگل]هنگامی که یک پتروزار راه می‌رفت یا ثابت می‌ماند، انگشت چهارم و همراه با آن بال فقط می‌توانستند به شکل V معکوس کشیده در امتداد هر طرف بدن حیوان به سمت بالا بچرخند
[ترجمه ترگمان]هنگامی که a راه می رفت یا ثابت مانده بود، انگشت چهارم، و با آن بال، تنها می توانست به شکل V شکل معکوس در امتداد هر طرف بدن حیوان حرکت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Huanjiang pterosaur fossils, ancient animals of China scholars, in particular pterosaur Studies is a major event.
[ترجمه گوگل]فسیل های پتروسور Huanjiang، حیوانات باستانی دانشمندان چین، به ویژه مطالعات پتروسور یک رویداد مهم است
[ترجمه ترگمان]فسیل شناسان Huanjiang، حیوانات باستانی محققان چین، به ویژه مطالعات pterosaur یک رویداد بزرگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Pterosaur bones have similar features, as do those of several other groups of Mesozoic reptiles.
[ترجمه گوگل]استخوان‌های پتروسور مانند چندین گروه دیگر از خزندگان مزوزوئیک دارای ویژگی‌های مشابهی هستند
[ترجمه ترگمان]استخوان های pterosaur دارای ویژگی های مشابهی هستند، مانند دیگر گروه های دیگری از خزندگان Mesozoic
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The recent discovery of a pterosaur specimen covered in long, dense, and relatively thick hairlike fossil material was the first clear evidence that his reasoning was correct.
[ترجمه گوگل]کشف اخیر یک نمونه پتروسور پوشیده از مواد فسیلی بلند، متراکم و نسبتاً ضخیم مو مانند اولین مدرک روشنی بود که استدلال او درست بود
[ترجمه ترگمان]کشف اخیر یک نمونه pterosaur پوشیده از مواد فسیلی طولانی، متراکم و نسبتا ضخیم، اولین مدرک روشن بود که استدلال او درست بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In Conrad's opinion, the leathery wings of a pterosaur are the best possible flight mechanism for a giant lizard. "Quetzalcoatlus had a 30-foot wingspan, " he says.
[ترجمه گوگل]به نظر کنراد، بال های چرمی یک پتروسار بهترین مکانیسم پرواز ممکن برای یک مارمولک غول پیکر است او می‌گوید: «کوئتزالکواتلوس دارای طول بال‌های 30 فوتی بود
[ترجمه ترگمان]به نظر کنراد، بال های چرمی اش از a بهترین مکانیزم پرواز ممکن برای یک مارمولک غول پیکر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

پیشنهاد کاربران

noun - countable :
تروسور
گونه ای از دایناسورهای پرنده که در دوران زمین شناسی کرتاسه تا ژوراسیک ( حدود 220 میلیون سال قبل ) بر روی زمین می زیستند. دامنه اندازه در تروسورها بسیار زیاد بود و از گونه هایی به کوچکی گنجشک تا گونه هایی به بزرگی زرافه در میان آن ها وجود داشتند. این جانوران به طور عمده گوشت خوار بودند و بیشتر از حشرات، ماهیان، نرم تنان، سخت پوستان و مردار تغذیه می کرده اند. تروسورها نخستین مهره دارانی محسوب می شوند که قدرت پرواز کردن در بین آنها تکامل پیدا کرد. ظهور بال، استخوان های سبک و ماهیچه های قوی تغییراتی بود که تروسورها آن ها را به جهت پرواز به دست آوردند. بال های این خزندگان از غشایی از پوست، ماهیچه، و دیگر رشته های انبساطی از قفسه سینه تا چهار انگشت دراز برجسته تشکیل شده است.
...
[مشاهده متن کامل]

به عنوان مثال:
Over the head of Tyrannosaurus rex glides the skeleton of Pteranodon, a pterosaur or flying reptile

pterosaur
منابع• https://www.lexico.com/definition/pterosaur• https://en.wikipedia.org/wiki/Pterosaur• https://www.geologypage.com/2019/06/pterosaur-what-is-a-pterosaur.html
[گونه ای دایناسور پرنده]
سوسمار بالدار

بپرس