برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از طرف ديگر ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

2 بازآفرينی ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

3 در يك كلام ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

4 مؤثر، ثمربخش، نتيجه‌بخش ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

5 قابل سرزنش، نكوهيدنی ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

6 در لفافه‌ی ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

7 جنجالی، پر سر و صدا ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

8 پايه، مبنا، اساس، شالوده، بنياد ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

9 امر مسجل، امر مسلم، امر محتوم ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

10 تاريخ‌زدایی ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

11 ديرهنگام ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

12 امروزی، بِروز، جديد ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

13 دست به كاری زدن، شروع به انجام كاری كردن، غرق كاری شدن ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

14 مفهوم‌پردازی ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

15 سرآمد ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

16 هم‌سطح‌كننده ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

17 مفتخر شدن به ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

18 اختيار (در جمع اختيارات) ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

19 از خواب غفلت بيدار شدن ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

20 فريبكارانه، حيله‌گرانه، حقه‌بازانه ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

21 ماجرا ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

22 ناپديد ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

23 شدت بخشيدن
Adding to : تشديدِ
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

24 مرحله ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

25 حال و هوا ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

26 فراخوان، دادخواست ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

27 تفويض ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

28 بي‌چون‌وچرا، مسلم، قطعی، محتوم، غيرقابل‌انكار، ترديدناپذير ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

29 محتوميت ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

30 [نقشی را] ايفا كردن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

31 از حيث ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

32 خلوص ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

33 روی آوردن ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

34 مايه ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

35 بی‌خويشتن ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

36 مبری، پالوده، مطهر، پاك ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

37 محدوده، گستره ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

38 تكذيبيه ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

39 گاه به معنی افكار عمومی ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

40 بر حذر داشتن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

41 بسته‌ی مايحتاج اوليه ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

42 در پی داشتن، همراه شدن با، منتج شدن به ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

43 بالفعل‌كردن، عينيت‌بخشی ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

44 نقص، ضعف ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

45 بازانديشانه ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

46 تلفيق‌كردن ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

47 مخفف ماترياليسم ديالكتيكی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

48 كسوت ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

49 از پيش معين/معلوم ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

50 خودبودگی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|