برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 افكئدن، مثلاٌ throwing light: پرتوافكندن يا پرتوافكنی ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

2 از طرف ديگر ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

3 بازآفرينی ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

4 در يك كلام ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

5 مؤثر، ثمربخش، نتيجه‌بخش ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

6 قابل سرزنش، نكوهيدنی ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

7 در لفافه‌ی ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

8 جنجالی، پر سر و صدا ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

9 پايه، مبنا، اساس، شالوده، بنياد ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

10 امر مسجل، امر مسلم، امر محتوم ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

11 تاريخ‌زدایی ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

12 ديرهنگام ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

13 امروزی، بِروز، جديد ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

14 دست به كاری زدن، شروع به انجام كاری كردن، غرق كاری شدن ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

15 مفهوم‌پردازی ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

16 سرآمد ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

17 هم‌سطح‌كننده ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

18 مفتخر شدن به ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

19 اختيار (در جمع اختيارات) ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

20 از خواب غفلت بيدار شدن ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

21 فريبكارانه، حيله‌گرانه، حقه‌بازانه ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

22 ماجرا ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

23 ناپديد ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

24 شدت بخشيدن
Adding to : تشديدِ
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

25 مرحله ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

26 حال و هوا ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

27 فراخوان، دادخواست ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

28 تفويض ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

29 بي‌چون‌وچرا، مسلم، قطعی، محتوم، غيرقابل‌انكار، ترديدناپذير ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

30 محتوميت ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

31 [نقشی را] ايفا كردن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

32 از حيث ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

33 خلوص ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

34 روی آوردن ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

35 مايه ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

36 بی‌خويشتن ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

37 مبری، پالوده، مطهر، پاك ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

38 محدوده، گستره ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

39 تكذيبيه ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

40 گاه به معنی افكار عمومی ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

41 بر حذر داشتن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

42 بسته‌ی مايحتاج اوليه ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

43 در پی داشتن، همراه شدن با، منتج شدن به ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

44 بالفعل‌كردن، عينيت‌بخشی ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

45 نقص، ضعف ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

46 بازانديشانه ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

47 تلفيق‌كردن ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

48 مخفف ماترياليسم ديالكتيكی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

49 كسوت ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

50 از پيش معين/معلوم ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|