برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 conditions on the ground : شرايط موجود ١٣٩٩/١١/١٤
|

2 شرايط موجود ١٣٩٩/١١/١٤
|

3 همه‌جانبه ١٣٩٩/١١/١٣
|

4 مقطع ١٣٩٩/١١/١٣
|

5 خودسر ١٣٩٩/١١/١١
|

6 به دنبال مقصر گشتن ١٣٩٩/١١/١١
|

7 تدارك ديدن ١٣٩٩/١١/١٠
|

8 نهفته بودن ١٣٩٩/١١/١٠
|

9 پرتو افكندن بر ١٣٩٩/١١/١٠
|

10 بازگرداندن ١٣٩٩/١١/١٠
|

11 چيزی را به حساب كسی گذاشتن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

12 درون‌گروهی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

13 سهم داشتن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

14 جولان دادن ١٣٩٩/١١/٠٧
|

15 به معنی چيز بودن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

16 كشش ١٣٩٩/١١/٠٤
|

17 كناره، حاشيه، لبه ١٣٩٩/١١/٠٤
|

18 به‌طرز تنگاتنگی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

19 با بی‌قيدی، با بی‌خيالی، بدون دغدغۀ خاطر ١٣٩٩/١١/٠٤
|

20 اصحاب ١٣٩٩/١١/٠٣
|

21 سرگرم كاری بودن ١٣٩٩/١١/٠٣
|

22 در مقام صفت: بارور ١٣٩٩/١١/٠٢
|

23 به‌ترتيب ١٣٩٩/١١/٠٢
|

24 جريان‌ساز، دوران‌ساز ١٣٩٩/١١/٠٢
|

25 ذهنيت‌سازی ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

26 برآمدن ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

27 در بستر تاريخی/مادی/انضمامی قرار دادن ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

28 به‌اصطلاح ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

29 ارائه كردن/شدن ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

30 تناسب ١٣٩٩/١٠/١٩
|

31 مثله‌شده ١٣٩٩/١٠/١٨
|

32 آفريقامحور ١٣٩٩/١٠/١٨
|

33 برساخته ١٣٩٩/١٠/١٧
|

34 تحقير كردن، خوار و ذليل كردن ١٣٩٩/١٠/١٣
|

35 از ريشه كنده شده، بی‌بنياد، بی‌اساس، بی‌رگ و ريشه ١٣٩٩/١٠/١٢
|

36 به‌طرز ظريفی، به طرز نامحسوسی، با ظرافت، نكته‌سنجانه، با دقت ١٣٩٩/١٠/١١
|

37 نامشهود ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

38 تقليل‌يافته ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

39 مشقت ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

40 ديگرآزار ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

41 انتخاب‌های حياتی ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

42 انتخاب حياتی ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

43 شورمندانه ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

44 علی‌السويه، بی‌طرفانه، بی‌غرضانه ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

45 پست سر گذاشتن، گذراندن، متحمل شدن، رد شدن، عبور كردن، گذشتن ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

46 به همين ترتيب ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

47 تحقير كردن، كوچك شمردن، خوار كردن ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

48 ادا و اطوار، ادا و اتصول، ژست، قيافه ١٣٩٩/١٠/٠١
|

49 مناسبت ١٣٩٩/١٠/٠١
|

50 ذره‌ای ١٣٩٩/١٠/٠١
|