برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سیطره ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

2 به‌طور مبهم و سربسته، با ابهام، با ایما و اشاره، غیرصریح، ناروشن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

3 مبدأ ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

4 مدون ١٤٠٠/٠١/١٩
|

5 بعضاً ١٣٩٩/١٢/٢١
|

6 conditions on the ground : شرايط موجود ١٣٩٩/١١/١٤
|

7 شرايط موجود ١٣٩٩/١١/١٤
|

8 همه‌جانبه ١٣٩٩/١١/١٣
|

9 مقطع ١٣٩٩/١١/١٣
|

10 خودسر ١٣٩٩/١١/١١
|

11 به دنبال مقصر گشتن ١٣٩٩/١١/١١
|

12 تدارك ديدن ١٣٩٩/١١/١٠
|

13 نهفته بودن ١٣٩٩/١١/١٠
|

14 پرتو افكندن بر ١٣٩٩/١١/١٠
|

15 بازگرداندن ١٣٩٩/١١/١٠
|

16 چيزی را به حساب كسی گذاشتن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

17 درون‌گروهی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

18 سهم داشتن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

19 جولان دادن ١٣٩٩/١١/٠٧
|

20 به معنی چيز بودن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

21 كشش ١٣٩٩/١١/٠٤
|

22 كناره، حاشيه، لبه ١٣٩٩/١١/٠٤
|

23 به‌طرز تنگاتنگی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

24 با بی‌قيدی، با بی‌خيالی، بدون دغدغۀ خاطر ١٣٩٩/١١/٠٤
|

25 اصحاب ١٣٩٩/١١/٠٣
|

26 سرگرم كاری بودن ١٣٩٩/١١/٠٣
|

27 در مقام صفت: بارور ١٣٩٩/١١/٠٢
|

28 به‌ترتيب ١٣٩٩/١١/٠٢
|

29 جريان‌ساز، دوران‌ساز ١٣٩٩/١١/٠٢
|

30 ذهنيت‌سازی ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

31 برآمدن ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

32 در بستر تاريخی/مادی/انضمامی قرار دادن ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

33 به‌اصطلاح ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

34 ارائه كردن/شدن ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

35 تناسب ١٣٩٩/١٠/١٩
|

36 مثله‌شده ١٣٩٩/١٠/١٨
|

37 آفريقامحور ١٣٩٩/١٠/١٨
|

38 برساخته ١٣٩٩/١٠/١٧
|

39 تحقير كردن، خوار و ذليل كردن ١٣٩٩/١٠/١٣
|

40 از ريشه كنده شده، بی‌بنياد، بی‌اساس، بی‌رگ و ريشه ١٣٩٩/١٠/١٢
|

41 به‌طرز ظريفی، به طرز نامحسوسی، با ظرافت، نكته‌سنجانه، با دقت ١٣٩٩/١٠/١١
|

42 نامشهود ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

43 تقليل‌يافته ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

44 مشقت ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

45 ديگرآزار ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

46 انتخاب‌های حياتی ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

47 انتخاب حياتی ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

48 شورمندانه ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

49 علی‌السويه، بی‌طرفانه، بی‌غرضانه ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

50 پست سر گذاشتن، گذراندن، متحمل شدن، رد شدن، عبور كردن، گذشتن ١٣٩٩/١٠/٠٢
|