برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به‌طور مبهم و سربسته، با ابهام، با ایما و اشاره، غیرصریح، ناروشن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

2 مبدأ ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

3 مدون ١٤٠٠/٠١/١٩
|

4 بعضاً ١٣٩٩/١٢/٢١
|

5 conditions on the ground : شرايط موجود ١٣٩٩/١١/١٤
|

6 شرايط موجود ١٣٩٩/١١/١٤
|

7 همه‌جانبه ١٣٩٩/١١/١٣
|

8 مقطع ١٣٩٩/١١/١٣
|

9 خودسر ١٣٩٩/١١/١١
|

10 به دنبال مقصر گشتن ١٣٩٩/١١/١١
|

11 تدارك ديدن ١٣٩٩/١١/١٠
|

12 نهفته بودن ١٣٩٩/١١/١٠
|

13 پرتو افكندن بر ١٣٩٩/١١/١٠
|

14 بازگرداندن ١٣٩٩/١١/١٠
|

15 چيزی را به حساب كسی گذاشتن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

16 درون‌گروهی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

17 سهم داشتن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

18 جولان دادن ١٣٩٩/١١/٠٧
|

19 به معنی چيز بودن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

20 كشش ١٣٩٩/١١/٠٤
|

21 كناره، حاشيه، لبه ١٣٩٩/١١/٠٤
|

22 به‌طرز تنگاتنگی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

23 با بی‌قيدی، با بی‌خيالی، بدون دغدغۀ خاطر ١٣٩٩/١١/٠٤
|

24 اصحاب ١٣٩٩/١١/٠٣
|

25 سرگرم كاری بودن ١٣٩٩/١١/٠٣
|

26 در مقام صفت: بارور ١٣٩٩/١١/٠٢
|

27 به‌ترتيب ١٣٩٩/١١/٠٢
|

28 جريان‌ساز، دوران‌ساز ١٣٩٩/١١/٠٢
|

29 ذهنيت‌سازی ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

30 برآمدن ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

31 در بستر تاريخی/مادی/انضمامی قرار دادن ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

32 به‌اصطلاح ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

33 ارائه كردن/شدن ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

34 تناسب ١٣٩٩/١٠/١٩
|

35 مثله‌شده ١٣٩٩/١٠/١٨
|

36 آفريقامحور ١٣٩٩/١٠/١٨
|

37 برساخته ١٣٩٩/١٠/١٧
|

38 تحقير كردن، خوار و ذليل كردن ١٣٩٩/١٠/١٣
|

39 از ريشه كنده شده، بی‌بنياد، بی‌اساس، بی‌رگ و ريشه ١٣٩٩/١٠/١٢
|

40 به‌طرز ظريفی، به طرز نامحسوسی، با ظرافت، نكته‌سنجانه، با دقت ١٣٩٩/١٠/١١
|

41 نامشهود ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

42 تقليل‌يافته ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

43 مشقت ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

44 ديگرآزار ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

45 انتخاب‌های حياتی ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

46 انتخاب حياتی ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

47 شورمندانه ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

48 علی‌السويه، بی‌طرفانه، بی‌غرضانه ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

49 پست سر گذاشتن، گذراندن، متحمل شدن، رد شدن، عبور كردن، گذشتن ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

50 به همين ترتيب ١٣٩٩/١٠/٠٢
|