امتیاز‌های فرهاد سليمان‌نژاد

بازدید
٢٢
امتیاز کل
١٣٠,٨٨٦
کل مدال ها
١,١٦٥
طلا
٤٥
نقره
٣٢٢
برنز
٧٩٨
١٣,٦٠٩
×
١٠
=
١٣٦,٠٩٠
٢,٦٠٢
×
=
-٥,٢٠٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٠,٨٨٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٣,٦٠٩
×
١٠
=
١٣٦,٠٩٠
٢,٦٠٢
×
=
-٥,٢٠٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٠,٨٨٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠