پیشنهاد‌های فرهاد سليمان‌نژاد (١,٠٦٧)

بازدید
٥٩٤
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

سیطره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

به طور مبهم و سربسته، با ابهام، با ایما و اشاره، غیرصریح، ناروشن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

مبدأ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

مدون

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

بعضاً

پیشنهاد
٠

شرایط موجود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

conditions on the ground : شرایط موجود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

همه جانبه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

مقطع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

خودسر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

به دنبال مقصر گشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

تدارک دیدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

نهفته بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پرتو افکندن بر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

بازگرداندن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

چیزی را به حساب کسی گذاشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

درون گروهی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

سهم داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

جولان دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

به معنی چیز بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کشش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

کناره، حاشیه، لبه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

به طرز تنگاتنگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

با بی قیدی، با بی خیالی، بدون دغدغۀ خاطر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

اصحاب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سرگرم کاری بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

در مقام صفت: بارور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

به ترتیب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

جریان ساز، دوران ساز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

ذهنیت سازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

برآمدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

در بستر تاریخی/مادی/انضمامی قرار دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

به اصطلاح

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

ارائه کردن/شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تناسب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

مثله شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

آفریقامحور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

برساخته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

تحقیر کردن، خوار و ذلیل کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

از ریشه کنده شده، بی بنیاد، بی اساس، بی رگ و ریشه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

به طرز ظریفی، به طرز نامحسوسی، با ظرافت، نکته سنجانه، با دقت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

نامشهود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

تقلیل یافته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

مشقت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

دیگرآزار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

انتخاب های حیاتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

انتخاب حیاتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

شورمندانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

علی السویه، بی طرفانه، بی غرضانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

پست سر گذاشتن، گذراندن، متحمل شدن، رد شدن، عبور کردن، گذشتن