throw light on


(موضوع و غیره) روشن کردن، آشکار کردن
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• clarify, brighten

پیشنهاد کاربران

پرتو افکندن بر
مراد �در اختیار گذاشتنِ اطلاعات� است
دلیل آوردن
�توضیح دادن
آشکار کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما