شهریار آریابد

شهریار آریابد آریایی ، پسر آریایی ، میهن پرست ، مردی از تبار پیشمرگان کرد مهابادی ، کارشناسی زبان پارسی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران باستان ، زاده سال1347 خورشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخرنق٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤در پارسی " خرانگ "گزارش
18 | 1
قلاع٢٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤در پارسی " کلات " به معنای دژ که در زبان تازی قلعه و ترکی قلا شده استگزارش
32 | 1
برندق٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤در پارسی " برندگ " که همان برنده است ، بسیاری از وارگان پارسی در دگرگونی به ترکی مانند : درگ یا دره به درق دگرگون شده اند ، چهرگ به چهرق و . . . . .گزارش
25 | 0
کرنق٢٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤در پارسی " کرانگ " که همان کرانه و به معنای افق می باشدگزارش
21 | 1
موزیسین١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٢در پارسی : خنیاگر ، خنیاورگزارش
41 | 1
موزیکال١٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٢در پارسی : خنیاییگزارش
30 | 1
فناوری١٥:١٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٩در پارسی : فنداوریگزارش
39 | 2
متحرکه١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥در پارسی : جنبانندهگزارش
23 | 1
جعبه ابزار١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٥در پارسی : کیوت افزارگزارش
30 | 1
جعبه١٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٥در پارسی : همان " کیوت و شگا " درست می باشد که در پارسی باستان و پهلوی روایی داشته استگزارش
60 | 1
دغلباز١٥:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧در پارسی " دگلباز "گزارش
62 | 1
دغل کار١٥:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧در پارسی " دگلور" ، " دگلکار "گزارش
37 | 1
طهمورث١٥:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧در اوستا " تهم اروپی " ، در پارسی " تهمورس" و به ریخت تازی " طهمورث " شده استگزارش
67 | 1
کمبوجیه١٥:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧برابر سنگ نوشته داریوش بزرگ هخامنشی در پارسه " کامبادیا " می باشد .گزارش
53 | 1
غلبیر١٥:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧از واژه پارسی " گربال"گزارش
41 | 1
جنگلبان١٥:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧در پارسی " بیشه بان"گزارش
44 | 1
یونجه زار١٥:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧در پارسی " اسپست زار"گزارش
37 | 1
ملموس٠٨:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٥پسودنیگزارش
67 | 1
اولسبلنگاه١٠:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤دگرگون شده و یا تالشی واژه پارسی " ارس بلندگاه " به چم درخت ارسی که در جای بلند روییده است ، جای خوش آب و هوایی در استان گیلان ، شهرستان ماسال و ویژه ... گزارش
28 | 1
وارش١٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤وارش دگرگون شده و یا گویشی دیگر از همان بارش پارسی است ، در گویش های پارسی واژگانی چون باد ، آب ، وار ، زبان ، زمان و . . . که از ریشه اوستایی : وات ... گزارش
37 | 1
زامیاد١٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٠این واژه از دو بخش ساخته شده که بخش نخست واژه" زام " به چم زمین و بخش دوم " یاد " به چم یادگار و یادمان می باشد . مانند : شهیاد ، مهریاد ، بهیاد و . ... گزارش
44 | 1
کوهراد١٣:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/١٠ساخته شده از " کوه راد " به چم جوانمرد کوه ، کسی که در کوهستان به رادی و دهش نامور است.گزارش
28 | 1
کوهیاد١٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٠ساخته شده از " کوه یاد " به چم یادگار کوه .گزارش
21 | 1
کوهرام١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٩/١٠ساخته شده از " کوه رام " به چم کوه آرام یا آرامش کوه .گزارش
23 | 1
کوهپاد١٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٠ساخته شده از " کوه پات " به چم نگهبان کوه ، کوپات = کوهپادگزارش
23 | 1
کهرام١٣:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٠کوهرام : این واژه در زبان پارسی از دو بخش " کوه رام " به چم کوه آرام یا آرامش کوه ساخته شده و بگونه کوتاه شده " کهرام " نیز خوانده می شود.گزارش
25 | 1
گورام٠٩:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤این نام دگرگون شده واژه اوستایی " ورثرغنه " ، پهلوی " ورهرام " آرمنی " وارام " و پارسی" بهرام " می باشد.گزارش
23 | 1
مرنجان٠٩:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤" میازار "گزارش
44 | 3
مرتد٠٩:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤در پارسی " دروند " اوستایی "دریکونت "گزارش
21 | 1
فلانی١٤:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢در پارسی " بیساری ، باستاری"گزارش
25 | 1
حیات وحش١٤:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢در پارسی " ددزیست " زیستگاه ددانگزارش
57 | 1
متوحش١٤:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢در پارسی " نیهیپان " از بن نهیپیدن به چم هراسیدن نهیب زدن = نیهیپ زدن = ترساندنگزارش
23 | 1
موحش١٤:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢در پارسی " نیهیپناک" نیهیپیدن= وحشت کردنگزارش
25 | 1
والی١٢:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢در پهلوی " دهیوپت"گزارش
39 | 2
مدافع١٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢در پارسی " رانا " برابر نسک لغت فرس اسدی توسی. رانایان = مدافعانگزارش
46 | 1
غایت١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢در پارسی " نهمار :nahmar " برابر نسک لغت فرس اسدی توسی.گزارش
44 | 1
سیاس١١:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢در پارسی " رند " رندیک= سیاستگزارش
37 | 1
فن١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠در پارسی : فند ترفند= نیرنگ گزارش
62 | 1
دکوراتور١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠پارسی :چینشگر ، چیدمانگرگزارش
48 | 1
عشق١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦در اوستا " آرمئیتی " در واژه آمیخته : سپنتا آرمئیتی به چم شیدای پاک.گزارش
55 | 2
شهرت١٥:٣٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦در اوستا " گئوشا "گزارش
34 | 2
سنندج١٣:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦در پارسی " سئن دژ " دژ و کلات هما یا عقاب.گزارش
41 | 2
دراخما١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦برگرفته از واژه پارسی " داریگ" یکان پولی داریوش بزرگ هخامنشی.گزارش
21 | 1
درم١٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦در پارسی باستان " داریگ " یکان پولی که در روزگار داریوش هخامنشی برای داد و ستدهای بازرگانی جایگزین شیوه پایاپای گردید و در گذر روزگاران به ، داریک ، ... گزارش
32 | 2
تخس١٦:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٤در اوستا " تخسا " به چم زیرک و باهوش ، این واژه به هیچ روی دشنام نبوده و یک واژه ستودنی است که امروزه بنادرست بکار برده می شود ، ولی واژه شیطان و شرو ... گزارش
113 | 3
قندان١٦:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٤در پارسی " پانیذدان ، کنددان"گزارش
18 | 1
فرعون١٦:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٤در پارسی " پرآمون " به چم پسر آمون : که آمون نام یکی از ایزدان مودرایی ( مصر باستان ) بوده و فرمانروایان آن سرزمین خود را با پسوند یا پیشوندهایی به آ ... گزارش
39 | 0
دلقک بازی١٦:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٤در پارسی" تلخک بازی "گزارش
12 | 0
پارتیزان١٥:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٤در پارسی " پیشمرگ "گزارش
23 | 2
باراجین٠٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦این نام در زبان پارسی " بارآگین" بوده و به چم آکنده از میوه که پس از تاخت تازیان به باراجین دگرگون شده است.گزارش
21 | 1