برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهریار آریابد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در پارسی " دگلباز " ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

2 در پارسی " دگلور" ، " دگلکار " ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

3 در اوستا " تهم اروپی " ، در پارسی " تهمورس" و به ریخت تازی " طهمورث " شده است ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

4 برابر سنگ نوشته داریوش بزرگ هخامنشی در پارسه " کامبادیا " می باشد . ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

5 از واژه پارسی " گربال" ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

6 در پارسی " بیشه بان" ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

7 در پارسی " اسپست زار" ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

8 پسودنی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

9 دگرگون شده و یا تالشی واژه پارسی " ارس بلندگاه " به چم درخت ارسی که در جای بلند روییده است ، جای خوش آب و هوایی در استان گیلان ، شهرستان ماسال و ویژه ... ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

10 وارش دگرگون شده و یا گویشی دیگر از همان بارش پارسی است ، در گویش های پارسی واژگانی چون باد ، آب ، وار ، زبان ، زمان و ... که از ریشه اوستایی : وات ، ... ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

11 این واژه از دو بخش ساخته شده که بخش نخست واژه" زام " به چم زمین و بخش دوم " یاد " به چم یادگار و یادمان می باشد . مانند : شهیاد ، مهریاد ، بهیاد و . ... ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

12 ساخته شده از " کوه راد " به چم جوانمرد کوه ، کسی که در کوهستان به رادی و دهش نامور است. ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

13 ساخته شده از " کوه یاد " به چم یادگار کوه . ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

14 ساخته شده از " کوه رام " به چم کوه آرام یا آرامش کوه . ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

15 ساخته شده از " کوه پات " به چم نگهبان کوه ، کوپات = کوهپاد ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

16 کوهرام : این واژه در زبان پارسی از دو بخش " کوه رام " به چم کوه آرام یا آرامش کوه ساخته شده و بگونه کوتاه شده " کهرام " نیز خوانده می شود. ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

17 این نام دگرگون شده واژه اوستایی " ورثرغنه " ، پهلوی " ورهرام " آرمنی " وارام " و پارسی" بهرام " می باشد. ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

18 " میازار " ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

19 برخی از واژه نگاران و زبان شناسان به اشتباه نام " شاهین دژ " را واژه و نام امروزین پنداشته اند ، این در حالی است که واژه " سائین قلا " خود دگرگون شده ... ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

20 در پارسی " دروند "
اوستایی "دریکونت "
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

21 در پارسی " بیساری ، باستاری" ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

22 در پارسی " ددزیست " زیستگاه ددان ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

23 در پارسی " نیهیپان " از بن نهیپیدن به چم هراسیدن
نهیب زدن = نیهیپ زدن = ترساندن
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

24 در پارسی " نیهیپناک"
نیهیپیدن= وحشت کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

25 در پهلوی " دهیوپت" ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

26 در پارسی " رانا " برابر نسک لغت فرس اسدی توسی.
رانایان = مدافعان
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

27 در پارسی " نهمار :nahmar " برابر نسک لغت فرس اسدی توسی. ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

28 در پارسی " رند "
رندیک= سیاست
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

29 در پارسی : فند
ترفند= نیرنگ
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

30 پارسی :چینشگر ، چیدمانگر ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

31 در اوستا " آرمئیتی " در واژه آمیخته : سپنتا آرمئیتی به چم شیدای پاک. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

32 در اوستا " گئوشا " ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

33 در پارسی " سئن دژ " دژ و کلات هما یا عقاب. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

34 برگرفته از واژه پارسی " داریگ" یکان پولی داریوش بزرگ هخامنشی. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

35 در پارسی باستان " داریگ " یکان پولی که در روزگار داریوش هخامنشی برای داد و ستدهای بازرگانی جایگزین شیوه پایاپای گردید و در گذر روزگاران به ، داریک ، ... ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

36 در اوستا " تخسا " به چم زیرک و باهوش ، این واژه به هیچ روی دشنام نبوده و یک واژه ستودنی است که امروزه بنادرست بکار برده می شود ، ولی واژه شیطان و شرو ... ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

37 در پارسی " پانیذدان ، کنددان" ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

38 در پارسی " پرآمون " به چم پسر آمون : که آمون نام یکی از ایزدان مودرایی ( مصر باستان ) بوده و فرمانروایان آن سرزمین خود را با پسوند یا پیشوندهایی به ... ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

39 در پارسی" تلخک بازی " ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

40 در پارسی " پیشمرگ " ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

41 این نام در زبان پارسی " بارآگین" بوده و به چم آکنده از میوه که پس از تاخت تازیان به باراجین دگرگون شده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

42 در پارسی " کارپ ها " ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

43 این واژه تازی شده " کارپ " پارسی می باشد که در گذر روزگاران " کالبد" گردیده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

44 به پارسی " کوه های تارخ " نام اینجا که بخشی از کشور اسپانیا در روزگار باستان بوده و بدست تازیان به فرماندهی طارق پسر زیاد افتادو سالیان بسیار در دست ... ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

45 ریشه نام این شهر به آغاز فرمانروایی اردشیر پاپکان ساسانی برمی گردد ، اردشیر ساسانی و اردوان پنجم اشکانی در اینجا باهم نبرد " مردامرد ( دوئل ) " انجام ... ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

46 در پارسی" تارخ " که یک نام آرامی و پدر پراهام (ابراهیم ) پیامبر می باشد . ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

47 در پارسی " آزارندگی " ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

48 در پارسی " آزارنده" ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

49 این نام یک نام کهن آریایی است و از دوبخش " آریو سئن " ساخته شده و به چم عقاب آریایی و همچنین نیرومند و رزم آور می باشد. ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

50 در اوستا " سئن " به چم عقاب و پرنده شکاری است و " رام " به چم آرامش ، بنابر این رامسین به چم عقاب آرام می باشد، مانند سیمرغ(سئن مرغ ) ، سنندج (سئن د ... ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|