برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهریار آریابد

آریایی ، پسر آریایی ، میهن پرست ، مردی از تبار پیشمرگان کرد مهابادی ، کارشناسی زبان پارسی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران باستان ، زاده سال1347 خورشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در پارسی : خنیاگر ، خنیاور ١٤٠٠/٠١/١٢
|

2 در پارسی : خنیایی ١٤٠٠/٠١/١٢
|

3 در پارسی : فنداوری ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

4 در پارسی : جنباننده ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

5 در پارسی : کیوت افزار ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

6 در پارسی : همان " کیوت و شگا " درست می باشد که در پارسی باستان و پهلوی روایی داشته است ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

7 در پارسی " دگلباز " ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

8 در پارسی " دگلور" ، " دگلکار " ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

9 در اوستا " تهم اروپی " ، در پارسی " تهمورس" و به ریخت تازی " طهمورث " شده است ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

10 برابر سنگ نوشته داریوش بزرگ هخامنشی در پارسه " کامبادیا " می باشد . ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

11 از واژه پارسی " گربال" ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

12 در پارسی " بیشه بان" ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

13 در پارسی " اسپست زار" ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

14 پسودنی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

15 دگرگون شده و یا تالشی واژه پارسی " ارس بلندگاه " به چم درخت ارسی که در جای بلند روییده است ، جای خوش آب و هوایی در استان گیلان ، شهرستان ماسال و ویژه ... ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

16 وارش دگرگون شده و یا گویشی دیگر از همان بارش پارسی است ، در گویش های پارسی واژگانی چون باد ، آب ، وار ، زبان ، زمان و ... که از ریشه اوستایی : وات ، ... ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

17 این واژه از دو بخش ساخته شده که بخش نخست واژه" زام " به چم زمین و بخش دوم " یاد " به چم یادگار و یادمان می باشد . مانند : شهیاد ، مهریاد ، بهیاد و . ... ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

18 ساخته شده از " کوه راد " به چم جوانمرد کوه ، کسی که در کوهستان به رادی و دهش نامور است. ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

19 ساخته شده از " کوه یاد " به چم یادگار کوه . ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

20 ساخته شده از " کوه رام " به چم کوه آرام یا آرامش کوه . ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

21 ساخته شده از " کوه پات " به چم نگهبان کوه ، کوپات = کوهپاد ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

22 کوهرام : این واژه در زبان پارسی از دو بخش " کوه رام " به چم کوه آرام یا آرامش کوه ساخته شده و بگونه کوتاه شده " کهرام " نیز خوانده می شود. ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

23 این نام دگرگون شده واژه اوستایی " ورثرغنه " ، پهلوی " ورهرام " آرمنی " وارام " و پارسی" بهرام " می باشد. ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

24 " میازار " ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

25 برخی از واژه نگاران و زبان شناسان به اشتباه نام " شاهین دژ " را واژه و نام امروزین پنداشته اند ، این در حالی است که واژه " سائین قلا " خود دگرگون شده ... ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

26 در پارسی " دروند "
اوستایی "دریکونت "
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

27 در پارسی " بیساری ، باستاری" ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

28 در پارسی " ددزیست " زیستگاه ددان ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

29 در پارسی " نیهیپان " از بن نهیپیدن به چم هراسیدن
نهیب زدن = نیهیپ زدن = ترساندن
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

30 در پارسی " نیهیپناک"
نیهیپیدن= وحشت کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

31 در پهلوی " دهیوپت" ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

32 در پارسی " رانا " برابر نسک لغت فرس اسدی توسی.
رانایان = مدافعان
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

33 در پارسی " نهمار :nahmar " برابر نسک لغت فرس اسدی توسی. ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

34 در پارسی " رند "
رندیک= سیاست
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

35 در پارسی : فند
ترفند= نیرنگ
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

36 پارسی :چینشگر ، چیدمانگر ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

37 در اوستا " آرمئیتی " در واژه آمیخته : سپنتا آرمئیتی به چم شیدای پاک. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

38 در اوستا " گئوشا " ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

39 در پارسی " سئن دژ " دژ و کلات هما یا عقاب. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

40 برگرفته از واژه پارسی " داریگ" یکان پولی داریوش بزرگ هخامنشی. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

41 در پارسی باستان " داریگ " یکان پولی که در روزگار داریوش هخامنشی برای داد و ستدهای بازرگانی جایگزین شیوه پایاپای گردید و در گذر روزگاران به ، داریک ، ... ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

42 در اوستا " تخسا " به چم زیرک و باهوش ، این واژه به هیچ روی دشنام نبوده و یک واژه ستودنی است که امروزه بنادرست بکار برده می شود ، ولی واژه شیطان و شرو ... ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

43 در پارسی " پانیذدان ، کنددان" ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

44 در پارسی " پرآمون " به چم پسر آمون : که آمون نام یکی از ایزدان مودرایی ( مصر باستان ) بوده و فرمانروایان آن سرزمین خود را با پسوند یا پیشوندهایی به ... ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

45 در پارسی" تلخک بازی " ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

46 در پارسی " پیشمرگ " ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

47 این نام در زبان پارسی " بارآگین" بوده و به چم آکنده از میوه که پس از تاخت تازیان به باراجین دگرگون شده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

48 در پارسی " کارپ ها " ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

49 این واژه تازی شده " کارپ " پارسی می باشد که در گذر روزگاران " کالبد" گردیده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

50 به پارسی " کوه های تارخ " نام اینجا که بخشی از کشور اسپانیا در روزگار باستان بوده و بدست تازیان به فرماندهی طارق پسر زیاد افتادو سالیان بسیار در دست ... ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|