دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١٥,٦٣٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٣
لایک
لایک
١٢,٦٢٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥,٣٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

در پارسی " خرانگ "

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

در پارسی " کلات " به معنای دژ که در زبان تازی قلعه و ترکی قلا شده است

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

در پارسی " برندگ " که همان برنده است ، بسیاری از وارگان پارسی در دگرگونی به ترکی مانند : درگ یا دره به درق دگرگون شده اند ، چهرگ به چهرق و . . . . .

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

در پارسی " کرانگ " که همان کرانه و به معنای افق می باشد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

در پارسی : خنیاگر ، خنیاور

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.