امتیاز‌های شهریار آریابد

بازدید
١٧
امتیاز کل
١١٦,١٣٨
کل مدال ها
١,٢٩٠
طلا
١٥
نقره
٢٢٠
برنز
١,٠٥٥
١٢,٦٨١
×
١٠
=
١٢٦,٨١٠
٥,٣٣٦
×
=
-١٠,٦٧٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١١٦,١٣٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٢,٦٨١
×
١٠
=
١٢٦,٨١٠
٥,٣٣٦
×
=
-١٠,٦٧٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١١٦,١٣٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠