مدال‌های شهریار آریابد

بازدید
٥٤
امتیاز کل
١١٦,١٣٨
کل مدال ها
١,٢٩٠
طلا
١٥
نقره
٢٢٠
برنز
١,٠٥٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٤٣
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٧٦
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٦٠٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٤٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١