پیشنهاد‌های شهریار آریابد (١,٤٥٣)

بازدید
٧٠٢
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

در پارسی " خرانگ "

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

در پارسی " کلات " به معنای دژ که در زبان تازی قلعه و ترکی قلا شده است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

در پارسی " برندگ " که همان برنده است ، بسیاری از وارگان پارسی در دگرگونی به ترکی مانند : درگ یا دره به درق دگرگون شده اند ، چهرگ به چهرق و . . . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

در پارسی " کرانگ " که همان کرانه و به معنای افق می باشد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

در پارسی : خنیاگر ، خنیاور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

در پارسی : خنیایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

در پارسی : فنداوری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

در پارسی : جنباننده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

در پارسی : کیوت افزار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

در پارسی : همان " کیوت و شگا " درست می باشد که در پارسی باستان و پهلوی روایی داشته است

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

در پارسی " دگلباز "

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

در پارسی " دگلور" ، " دگلکار "

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

در اوستا " تهم اروپی " ، در پارسی " تهمورس" و به ریخت تازی " طهمورث " شده است

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

برابر سنگ نوشته داریوش بزرگ هخامنشی در پارسه " کامبادیا " می باشد .

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

از واژه پارسی " گربال"

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

در پارسی " بیشه بان"

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

در پارسی " اسپست زار"

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

پسودنی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

دگرگون شده و یا تالشی واژه پارسی " ارس بلندگاه " به چم درخت ارسی که در جای بلند روییده است ، جای خوش آب و هوایی در استان گیلان ، شهرستان ماسال و ویژه ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

وارش دگرگون شده و یا گویشی دیگر از همان بارش پارسی است ، در گویش های پارسی واژگانی چون باد ، آب ، وار ، زبان ، زمان و . . . که از ریشه اوستایی : وات ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

این واژه از دو بخش ساخته شده که بخش نخست واژه" زام " به چم زمین و بخش دوم " یاد " به چم یادگار و یادمان می باشد . مانند : شهیاد ، مهریاد ، بهیاد و . ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

ساخته شده از " کوه راد " به چم جوانمرد کوه ، کسی که در کوهستان به رادی و دهش نامور است.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

ساخته شده از " کوه یاد " به چم یادگار کوه .

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

ساخته شده از " کوه رام " به چم کوه آرام یا آرامش کوه .

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

ساخته شده از " کوه پات " به چم نگهبان کوه ، کوپات = کوهپاد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

کوهرام : این واژه در زبان پارسی از دو بخش " کوه رام " به چم کوه آرام یا آرامش کوه ساخته شده و بگونه کوتاه شده " کهرام " نیز خوانده می شود.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

این نام دگرگون شده واژه اوستایی " ورثرغنه " ، پهلوی " ورهرام " آرمنی " وارام " و پارسی" بهرام " می باشد.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

" میازار "

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

در پارسی " دروند " اوستایی "دریکونت "

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

در پارسی " بیساری ، باستاری"

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

در پارسی " ددزیست " زیستگاه ددان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

در پارسی " نیهیپان " از بن نهیپیدن به چم هراسیدن نهیب زدن = نیهیپ زدن = ترساندن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

در پارسی " نیهیپناک" نیهیپیدن= وحشت کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

در پهلوی " دهیوپت"

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

در پارسی " رانا " برابر نسک لغت فرس اسدی توسی. رانایان = مدافعان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

در پارسی " نهمار :nahmar " برابر نسک لغت فرس اسدی توسی.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

در پارسی " رند " رندیک= سیاست

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

در پارسی : فند ترفند= نیرنگ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

پارسی :چینشگر ، چیدمانگر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

در اوستا " آرمئیتی " در واژه آمیخته : سپنتا آرمئیتی به چم شیدای پاک.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

در اوستا " گئوشا "

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

در پارسی " سئن دژ " دژ و کلات هما یا عقاب.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

برگرفته از واژه پارسی " داریگ" یکان پولی داریوش بزرگ هخامنشی.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

در پارسی باستان " داریگ " یکان پولی که در روزگار داریوش هخامنشی برای داد و ستدهای بازرگانی جایگزین شیوه پایاپای گردید و در گذر روزگاران به ، داریک ، ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

در اوستا " تخسا " به چم زیرک و باهوش ، این واژه به هیچ روی دشنام نبوده و یک واژه ستودنی است که امروزه بنادرست بکار برده می شود ، ولی واژه شیطان و شرو ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

در پارسی " پانیذدان ، کنددان"

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

در پارسی " پرآمون " به چم پسر آمون : که آمون نام یکی از ایزدان مودرایی ( مصر باستان ) بوده و فرمانروایان آن سرزمین خود را با پسوند یا پیشوندهایی به آ ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

در پارسی" تلخک بازی "

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

در پارسی " پیشمرگ "

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

این نام در زبان پارسی " بارآگین" بوده و به چم آکنده از میوه که پس از تاخت تازیان به باراجین دگرگون شده است.