مدال‌های شهریار آریابد

بازدید
٥٤
امتیاز کل
١١٦,١٣٨
کل مدال ها
١,٢٩٠
طلا
١٥
نقره
٢٢٠
برنز
١,٠٥٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٤