نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
زیتون: در پهلوی " زیت " نسک فرهنگ برابرهای ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ورود: " اندرش " واژه نوساخت از " اندر شدن ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تشریفاتی: در پارسی " زیبش گرایی " یار پایبند ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ارتوپدی: " استو بهی " بهبود دادن استخوان ها ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
عروض: در پهلوی " ویچست " در نسک : فرهنگ ب ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
بندر: بندر دگرگون شده "بندودر " پهلوی است ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مسموم: در پارسی " زهرناک ، مستوک " در نسک ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نخجوان: نخجوان: در پارسی پهلوی"نخگیرپان " ا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اختصاصی: در پارسی " ویژاندن " به چم خصوصی کر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
خرداد: در اوستا " هورتات " به معنای رسایی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فتوا: فتوا : یک واژه تازی و برابر آن در ا ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
عادی: در پارسی " روندی ، روندیک " عادی ش ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سق: در پارسی " ازگ " برپایه نسک فرهنگ و ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
زنجبیل: زنجبیل تازی شده " زنگویر " و" زنگبا ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شعبه: در پهلوی " اوارک " در نسک : فرهنگ ب ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
سنندج: در پارسی " سئن دژ " دژ و کلات هما ی ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
قطاب: در پهلوی " سنبوسک " در نسک : فرهنگ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
حضار: " باشندگان" از بن باشیدن به معنای ب ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اعتبار: در پهلوی " ورسنگ ، ویچور " برابر کت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
تقلید: در پارسی " خمانش " از بن خمانیدن ، ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ضحاک: اژدها پیکر : آژی= اژدها و دهاک = پی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
امتیاز: در پهلوی " بهرگ " برابر نسک فرهنگ ک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طراح: در پهلوی " هنداختار " در نسک : فرهن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فردوس: " فردوس" تازی شده ( معرب ) واژه پار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نسخه: " پچین" رونوشت ، نسخه نسخ = پچین ه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کروکودیل: در پارسی " گاویال " در نسک : فرهنگ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
تماشا: در پارسی " بینش " تماشاچی = بینشگر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
توالی: دنباله دار
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
لوح: در پهلوی " پلمه " برابر نسک فرهنگ ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
قهقهه: این واژه دگرگون شده " گاه گاه" پارس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بین الملل: اندر مرتیان
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مسواک: در پارسی " روفان ، چوچ " در نسک : ف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مهلت: در پارسی " مولش " از بن مولیدن به چ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مسلح کردن: در پارسی " زیناوندیدن " در نسک : فر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تعلیق: در پهلوی " آگیش " در نسک :فرهنگ برا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
تفسیر: افزون بر واژه " زند " واژه " هویداگ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طرح: در پهلوی " هنداختار " برابر نسک فره ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
جنایت: در پهلوی " ریپتکی " در نسک : فرهنگ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
geo: این پیشوند در زبان پارسی " زام " به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هذیان: در پارسی " هلگ ، ژاژ ، یان " در نسک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
حقیقت: در پارسی " آمیغ ، اور evar " در نسک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فاجعه: در پارسی " دهشت " ، دهشت پرگوار زیس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سنجار: "سنجار " و " سنقر " هردو تازی شده و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بواسیر: بواسیر تازی شده " باسورگ " پهلوی اس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مزاحمت: در پارسی " آزارندگی "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بوشهر: ریشه نام این شهر به آغاز فرمانروایی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جبل طارق: به پارسی " کوه های تارخ " نام اینجا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
قالب: این واژه تازی شده " کارپ " پارسی می ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قوالب: در پارسی " کارپ ها "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
باراجین: این نام در زبان پارسی " بارآگین" بو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
باراجین: این نام در زبان پارسی " بارآگین" بو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دلقک بازی: در پارسی" تلخک بازی "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دلقک بازی: در پارسی" تلخک بازی "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
فرعون: در پارسی " پرآمون " به چم پسر آمون ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
قندان: در پارسی " پانیذدان ، کنددان"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
تخس: در اوستا " تخسا " به چم زیرک و باهو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
درم: در پارسی باستان " داریگ " یکان پولی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دراخما: برگرفته از واژه پارسی " داریگ" یکان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دراخما: برگرفته از واژه پارسی " داریگ" یکان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سنندج: در پارسی " سئن دژ " دژ و کلات هما ی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شهرت: در اوستا " گئوشا "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
عشق: در اوستا " آرمئیتی " در واژه آمیخته ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
دکوراتور: پارسی :چینشگر ، چیدمانگر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
فن: در پارسی : فند ترفند= نیرنگ
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سیاس: در پارسی " رند " رندیک= سیاست
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سیاس: در پارسی " رند " رندیک= سیاست
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
غایت: در پارسی " نهمار :nahmar " برابر نس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
مدافع: در پارسی " رانا " برابر نسک لغت فرس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
والی: در پهلوی " دهیوپت"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
موحش: در پارسی " نیهیپناک" نیهیپیدن= وحش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
موحش: در پارسی " نیهیپناک" نیهیپیدن= وحش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
متوحش: در پارسی " نیهیپان " از بن نهیپیدن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
متوحش: در پارسی " نیهیپان " از بن نهیپیدن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
حیات وحش: در پارسی " ددزیست " زیستگاه ددان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فلانی: در پارسی " بیساری ، باستاری"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مرتد: در پارسی " دروند " اوستایی "دریکون ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مرنجان: " میازار "
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گورام: این نام دگرگون شده واژه اوستایی " و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گورام: این نام دگرگون شده واژه اوستایی " و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کهرام: کوهرام : این واژه در زبان پارسی از ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کهرام: کوهرام : این واژه در زبان پارسی از ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کوهپاد: ساخته شده از " کوه پات " به چم نگهب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کوهپاد: ساخته شده از " کوه پات " به چم نگهب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کوهرام: ساخته شده از " کوه رام " به چم کوه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کوهرام: ساخته شده از " کوه رام " به چم کوه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کوهیاد: ساخته شده از " کوه یاد " به چم یادگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کوهیاد: ساخته شده از " کوه یاد " به چم یادگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کوهراد: ساخته شده از " کوه راد " به چم جوان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کوهراد: ساخته شده از " کوه راد " به چم جوان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
زامیاد: این واژه از دو بخش ساخته شده که بخش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
وارش: وارش دگرگون شده و یا گویشی دیگر از ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اولسبلنگاه: دگرگون شده و یا تالشی واژه پارسی " ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اولسبلنگاه: دگرگون شده و یا تالشی واژه پارسی " ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ملموس: پسودنی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
یونجه زار: در پارسی " اسپست زار"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
یونجه زار: در پارسی " اسپست زار"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جنگلبان: در پارسی " بیشه بان"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
جنگلبان: در پارسی " بیشه بان"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
غلبیر: از واژه پارسی " گربال"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
غلبیر: از واژه پارسی " گربال"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کمبوجیه: برابر سنگ نوشته داریوش بزرگ هخامنشی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طهمورث: در اوستا " تهم اروپی " ، در پارسی " ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طهمورث: در اوستا " تهم اروپی " ، در پارسی " ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دغل کار: در پارسی " دگلور" ، " دگلکار "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
دغلباز: در پارسی " دگلباز "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
جعبه: در پارسی : همان " کیوت و شگا " درست ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
جعبه ابزار: در پارسی : کیوت افزار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
متحرکه: در پارسی : جنباننده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
متحرکه: در پارسی : جنباننده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فناوری: در پارسی : فنداوری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
موزیکال: در پارسی : خنیایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
موزیکال: در پارسی : خنیایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
موزیسین: در پارسی : خنیاگر ، خنیاور
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کرنق: در پارسی " کرانگ " که همان کرانه و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کرنق: در پارسی " کرانگ " که همان کرانه و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
برندق: در پارسی " برندگ " که همان برنده اس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
برندق: در پارسی " برندگ " که همان برنده اس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
قلاع: در پارسی " کلات " به معنای دژ که در ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خرنق: در پارسی " خرانگ "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
خرنق: در پارسی " خرانگ "
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
عادی: در پارسی " روندی ، روندیک " عادی ش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بادغیس: در پارسی " واتگیس"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
واجب: در پارسی" بایا " ، در پهلوی " فریجپ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قسمت: در پهلوی " ویچک " در فرهنگ پهلوی به ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
وقت: در پهلوی " اوام ، آوام "در فرهنگ په ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
منهدم کردن: در پهلوی "ویشفتن " در نسک فرهنگ برا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
موعد: در پارسی �نیوند" در نسک فرهنگ برابر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بید مجنون: در پهلوی " ویتوپت " در نسک فرهنگ بر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مهاجرت: در پهلوی " فاتورش ، فروایش " در نسک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مهاجر: در پهلوی " فاتورا ، فروایشگر " در ن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اسطوره: در اوستا " میتخت mitokht "در نسک : ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مهندسین: در پارسی " هندازوران "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مهیا: در پهلوی " پسچک pasachak " از بن پس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
میکرب: در اوستا " تمیک " در نسک : فرهنگ بر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
میلیون: در پارسی " وسان " در نسک : فرهنگ بر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
میلیون: در پارسی " وسان " در نسک : فرهنگ بر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
میلیونر: در پارسی " وساندار " در نسک : فرهنگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
میلیارد: در پارسی " وسیار " در نسک : فرهنگ ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
منتظر: در پارسی " پیوسنده " از بن پیوسیدن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
منتظران: در پارسی " پیوسندگان " در نسک : فره ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
منجمد: در پارسی " بستاک ، افسردگ " در نسک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نفی: در پارسی " نیگرایی ، نایستن " در نس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نفی: در پارسی " نیگرایی ، نایستن " در نس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نفیر: این واژه تازی شده واژه پهلوی " نپیر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نارواج: در پارسی " نارواگ "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ناسخ: در پارسی " نیستگر ، پاچنگر "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نحس: در پهلوی " مرخشه marakhshe " در نسک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نخاله: در پارسی " نابیخته "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نخلستان: در پارسی " کویکستان"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نسب نامه: در پارسی " پروزنامه " در نسک : فرهن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نطنز: این نام تازی شده " نتنز " پارسی و ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نظم: در پارسی " راینش " از بن راینیدن به ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ناظم: در پارسی " راینیتار ، نهشگر " در نس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نعمت: در پارسی " پلاو ، شیدان" ، در پهلوی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نفقه: در پهلوی " تورتیز " در نسک : فرهنگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سازمان ملل متحد: در پارسی " سازمان پاترمان یگانیک "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
عهد بستن: در پهلوی " پتستیدن " پتست ، پدست = ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نوحه: از ریشه پهلوی " انوی ، نیوه " از بن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نور: در پارسی " شید"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
white light: شید سپید
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
white metal: توپال سپید
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
white castiron: چدن سپید
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wire strain gauge: خمش سنج کهربایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
وجود انتزاعی: بودش آهیخته
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
وجود عام: هستی هماد
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
وجود عقلی: بودش خردیک
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
نیم کره: در پارسی " نیمپادک " در نسک : فرهنگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
واجب الوجود: در پارسی " بایابود"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
واجب الوجود: در پارسی " بایابود"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اتم: در پهلوی " اتم etom ، ایو " در نسک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
وافی: در اوستا " ویسپ "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نکول: در پارسی " وادنگ "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
وضع موجود: هستار ، نهش کنونی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
وصف: در پارسی " زابش " از بن زابیدن به چ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
وصف: در پارسی " زابش " از بن زابیدن به چ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بی حوصلگی: در پارسی " بی کژاری ، ناشکیبایی" در ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هجا: در پهلوی " آوات " در نسک : فرهنگ بر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هجی کردن: در پارسی " واج گفتن " در نسک : فرهن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هدایت: در پهلوی " هاخت ، هاچش " از بن هاخت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هفت حرف: در پارسی " هفت وات "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هفت ایام: در پارسی " هفت روز " کیوان شید= شن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
وعید: در پارسی " بیم "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ارتین: درود بر هم میهنان فرهیخته نخست این ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
یغور: در پارسی " زمخت ، ستبر "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
یغور: در پارسی " زمخت ، ستبر "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فرقه گرایی: در پارسی " ریستگ گرایی "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
الواح: در پارسی " پلمه ها"
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ایثارگر: در پارسی " هدمانگر "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حقیقت جویی: در پارسی " اوریک خواهی ، آمیغ خواهی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
خیانت: در پارسی " دندش " از بن دندیدن به چ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
منطق الطیر: در پارسی" کرویز پرندگان "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
منفی باف: در پارسی " نایی باف "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
موذیانه: در پارسی " موتکانه " موتک = موذی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
موذیانه: در پارسی " موتکانه " موتک = موذی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حشرات: در اوستا " خرفستران "
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شورای عالی دفاع ملی: رایشکده پهرم پدافند پاترمی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شورای عالی کار و رفاه اجتماعی: رایشکده پهرم کار و دروت هازمانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
استخراج فلزات معدنی: برهیزش توپال های کانی. برهیختن= اس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هنرهای تجسمی: هنرهای پیکرسازی
٦ ماه پیش