برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ابطال کردن، فسخ کردن، لغو کردن، ملغا ساختن، بی معنی کردن، بیهوده گردانیدن، مهمل گذاشتن، ناحق جلوه دادن، ناراست قلمداد کردن، ضایع گردانیدن، خط زدن، قل ... ١٣٩٩/١٢/١٩
|

2 کهنه، دیرینه ١٣٩٩/١٢/١٩
|

3 آنتیک ١٣٩٩/١٢/١٩
|

4 انتیک ١٣٩٩/١٢/١٩
|

5 میانه . توج . مراغه . مرند . جلفا . سراب . مهربان،بناب،آذر شهر،اسکو،میاندواب،ابهر،هشت رود،مهاباد،کلیبر ١٣٩٩/١٢/١٩
|

6 انتیک ١٣٩٩/١٢/١٩
|

7 اوس ١٣٩٩/١٢/١٩
|

8 یونسکو ١٣٩٩/١٢/١٩
|

9 هاشم ١٣٩٩/١٢/١٩
|

10 هاشم ١٣٩٩/١٢/١٩
|

11 بلبل خرما ١٣٩٩/١٢/١٩
|

12 یورش،تاخت ١٣٩٩/١٢/١٩
|

13 انگستروم ١٣٩٩/١٢/١٩
|

14 مانور ١٣٩٩/١٢/١٩
|

15 ویل ١٣٩٩/١٢/١٩
|

16 زیارت ١٣٩٩/١٢/١٩
|

17 زیارت ١٣٩٩/١٢/١٩
|

18 زیارت ١٣٩٩/١٢/١٩
|

19 : پرپیچ وخم، پیچاپیچ، حرکت مارگونه،حلزونی ١٣٩٩/١٢/١٩
|

20 حسب حال ١٣٩٩/١٢/١٩
|

21 آب ١٣٩٩/١٢/١٦
|

22 نصایح ١٣٩٩/١٢/١٦
|

23 باریک ١٣٩٩/١٢/١٦
|

24 باید،بایا ١٣٩٩/١٢/١٦
|

25 ریسه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

26 کارمند ١٣٩٩/١٢/١٦
|

27 آهیانه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

28 آهیانه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

29 جمجمه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

30 مسالمت،مماشات ١٣٩٩/١٢/١٦
|

31 انار ١٣٩٩/١٢/١٦
|

32 انار ١٣٩٩/١٢/١٦
|

33 فجور ١٣٩٩/١٢/١٦
|

34 فجور ١٣٩٩/١٢/١٦
|

35 سوارکاری ١٣٩٩/١٢/١٦
|

36 لیگ ١٣٩٩/١٢/١٦
|

37 پاراالمپیک ١٣٩٩/١٢/١٦
|

38 شوماخر ١٣٩٩/١٢/١٦
|

39 زا ١٣٩٩/١٢/١٦
|

40 استخر ١٣٩٩/١٢/١٦
|

41 بست ١٣٩٩/١٢/١٦
|

42 دیزی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

43 دلو ١٣٩٩/١٢/١٦
|

44 دلو ١٣٩٩/١٢/١٦
|

45 قمقمه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

46 بت ١٣٩٩/١٢/١٦
|

47 ابن مقله ١٣٩٩/١٢/١٦
|

48 وحشتناک ١٣٩٩/١٢/١٦
|

49 ایلچی، پیک، سفیر، قاصد، مرسل، پیغمبر، رسول، نبی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

50 زمرد ١٣٩٩/١٢/١٥
|