برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بی اساس، بی بنیاد، بی فایده، بی معنی، بیهوده، پوک، تهی، چرند، خالی، صفر، کشکی، مزخرف، میان تهی، واهی، هجو، هیچ، یاوه
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

2 کی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

3 دیمی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

4 تمساح، وال،بالن
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

5 فن کویل،هواکش ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

6 مجهز ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

7 شد،است ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

8 گردش های روم،راهبه کاسترو ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

9 متر ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

10 شوره زار، بادیه، بدو، برهوت، تیه، دشت، صحرا، صحرای بی آب وعلف، فلات، قفر، نجد، وادی، هامون ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

11 هرات،بلخ،قندهار،بامیان،مزار شریف،کابل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

12 منتهی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

13 مخارج ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

14 نیکل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

15 نیکل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

16 قوا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

17 جوزا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

18 شرلوک هلمز ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

19 بدیع، بکر، جدید، طرفه، طری، طریف، مدرن، نوین ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

20 روز ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

21 سیاتل،دنور،لس انجلس،لاس وگاس،نیویورک،واشنگتن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

22 اتاوا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

23 فرورفته، کاو، گود، عمق دار، عمیق ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

24 وزیر ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

25 شما ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

26 قیم ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

27 هدم،اعدام, فنا،معدوم کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

28 درینا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

29 کاشف ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

30 باطن، جبلت، خلقت، ذات، سرشت، طبیعت، فطرت، نهاد، خلق، خو، عادت، طین، گل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

31 جانور، جنبنده، حی، حیوان، ذی نفس، زنده ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

32 سن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

33 بامهابت، باهیبت، جاافتاده، رزین، سنگین، متین، موقر، وزین ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

34 حافظه، یاد، اندیشه، فکر، دل، ذهن، ضمیر، قلب، طبع، قریحه
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

35 عمال،عوامل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

36 رفت ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

37 نیام،چخ،جراب ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

38 پیشگیری، خودداری، دفع، قدغن، ممانعت، منع، نهی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

39 حلقه، گرد، مدور، انجمن، محدوده، اداره، بنیاد، سازمان، دف، چنبر، چنبره ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

40 ابرنگ ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

41 یوگا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

42 دل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

43 برن،زوریخ ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

44 جا، جایگاه، حله، ربع، فضا، محل، مسکن، مقام، مقر، موضع، رتبه، پایه، جاه، منزلت ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

45 درمانگاه ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

46 گیم ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

47 نواده ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

48 ایوان تورگنیف ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

49 کف پوش، فرشینه، زیلوی ماشینی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

50 آزار، آسیب، جراحت، خدشه، زیان، ضرر، گزند، لطمه، مضرت، برخورد، شتم، شوک، عیب، نقص،اک ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|