برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توسط، خواهشگری، دخالت، شفاعت، مداخله، میانجیگری،پادرمیانی ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

2 آمار ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

3 نجوا ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

4 وارسی ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

5 قلعه سیبه،ترنه ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

6 خلا ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

7 ایوان ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

8 آب دوغ خیار ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

9 بشارت ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

10 جواهر،جواهرات ١٣٩٩/١٢/٢٨
|

11 جان فشاندن ١٣٩٩/١٢/٢٨
|

12 اشرار ١٣٩٩/١٢/٢٧
|

13 آتش افروزی ١٣٩٩/١٢/٢٧
|

14 آتش افروزی ١٣٩٩/١٢/٢٧
|

15 اردک ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

16 ابطال کردن، فسخ کردن، لغو کردن، ملغا ساختن، بی معنی کردن، بیهوده گردانیدن، مهمل گذاشتن، ناحق جلوه دادن، ناراست قلمداد کردن، ضایع گردانیدن، خط زدن، قل ... ١٣٩٩/١٢/١٩
|

17 کهنه، دیرینه ١٣٩٩/١٢/١٩
|

18 آنتیک ١٣٩٩/١٢/١٩
|

19 انتیک ١٣٩٩/١٢/١٩
|

20 میانه . توج . مراغه . مرند . جلفا . سراب . مهربان،بناب،آذر شهر،اسکو،میاندواب،ابهر،هشت رود،مهاباد،کلیبر ١٣٩٩/١٢/١٩
|

21 انتیک ١٣٩٩/١٢/١٩
|

22 اوس ١٣٩٩/١٢/١٩
|

23 یونسکو ١٣٩٩/١٢/١٩
|

24 هاشم ١٣٩٩/١٢/١٩
|

25 هاشم ١٣٩٩/١٢/١٩
|

26 بلبل خرما ١٣٩٩/١٢/١٩
|

27 یورش،تاخت ١٣٩٩/١٢/١٩
|

28 انگستروم ١٣٩٩/١٢/١٩
|

29 مانور ١٣٩٩/١٢/١٩
|

30 ویل ١٣٩٩/١٢/١٩
|

31 زیارت ١٣٩٩/١٢/١٩
|

32 زیارت ١٣٩٩/١٢/١٩
|

33 زیارت ١٣٩٩/١٢/١٩
|

34 : پرپیچ وخم، پیچاپیچ، حرکت مارگونه،حلزونی ١٣٩٩/١٢/١٩
|

35 حسب حال ١٣٩٩/١٢/١٩
|

36 آب ١٣٩٩/١٢/١٦
|

37 نصایح ١٣٩٩/١٢/١٦
|

38 باریک ١٣٩٩/١٢/١٦
|

39 باید،بایا ١٣٩٩/١٢/١٦
|

40 ریسه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

41 کارمند ١٣٩٩/١٢/١٦
|

42 آهیانه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

43 آهیانه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

44 جمجمه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

45 مسالمت،مماشات ١٣٩٩/١٢/١٦
|

46 انار ١٣٩٩/١٢/١٦
|

47 انار ١٣٩٩/١٢/١٦
|

48 فجور ١٣٩٩/١٢/١٦
|

49 فجور ١٣٩٩/١٢/١٦
|

50 سوارکاری ١٣٩٩/١٢/١٦
|