Figure

Figure

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbeat the tar out of someone٢١:٢٩ - ١٤٠٢/٠٣/٠٦لت و پار کردن مورد ضرب و شتم شدید قرار دادنگزارش
2 | 0
can't shake it٢٠:٠٤ - ١٤٠٢/٠٣/٠٦Can't get rid of Can't avoidگزارش
2 | 0
off the cuff١٦:٤٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢همینطوری، ائله بلئسی ( ترکی ) An off the cuff guess یه حدس همینطوریگزارش
2 | 0
disgorge٠٧:٢٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢. The river disgorged its streams to the seaگزارش
2 | 0
so be it٠٧:٣٥ - ١٤٠٢/٠٣/٠١به جهنم!گزارش
0 | 1
knife edge٠٧:٣٠ - ١٤٠٢/٠٢/٢٧شرایط حساس و بغرنج و تعیین کننده شرایط بحرانی و نفس گیر لبه ی تیغ To be on a knife - edge To rest on a knife - edge To hang on a knife - edge To danc ... گزارش
2 | 0
browbeat٠٧:٣٢ - ١٤٠٢/٠٢/١٨چشم غره رفتن ( برای ترساندن و مجبور کردن کسی برای انجام کاری )گزارش
0 | 1
jazzed٠٧:٣٠ - ١٤٠٢/٠٢/١٧مشتاق ذوق زده هیجان زده مطمئن علاقمند enthusiastic You don't sound exactly jazzed.گزارش
2 | 0
you bet٠٧:٢٩ - ١٤٠٢/٠٢/١٧Cirtainlyگزارش
7 | 0
out of ear shot٠٦:٢٤ - ١٤٠٢/٠١/١٩دور چنان دور که صدا نمیرسهگزارش
5 | 1
surreal١٢:١٦ - ١٤٠٢/٠١/١٨بسیار غیر معمول و عجیب Bizzar Wierd Odd Very strange and unusual Ex president called his arrest “surreal, ” adding that he “can’t believe this is ... گزارش
9 | 0
bid up٠٦:٠١ - ١٤٠٢/٠١/١٦To increase the value of something To rise the priceگزارش
9 | 0
foray١٨:٠٢ - ١٤٠٢/٠١/١٥۱ - یورش ۲ - در عرصه، زمینه یا فعالیت جدیدی پا نهادن در زمینه ی متفاوت یا جدیدی فعالیت کردن قدم در عرصه ی جدیدی نهادن در زمینه ی متفاوتی ورود کردنگزارش
9 | 0
stage patter١٨:٢٦ - ١٤٠٢/٠١/١٤نطق کوتاه بین دو آهنگ توسط خواننده در کنسرت موسیقی • A talk to an audiance between songs •A talk that fills the gap between two songs •An in - betw ... گزارش
16 | 0
this time around٠٧:٠٧ - ١٤٠٢/٠١/١٤این سری/ این بار/ این دفعه ( وقتی میخوای کاری رو نسبت به دفعه ی قبلی متفاوت تر انجام بدی ) . . This time around, I paid attention to everythingگزارش
16 | 0
burn into one's memory٠٦:٢٤ - ١٤٠٢/٠١/١٤در ذهن یا حافظه ی کسی حک شدن Back then I didn't pay much attention to it, though some moments are burned into my memory.گزارش
12 | 0
in the same breath١٥:٣٥ - ١٤٠٢/٠١/١٣۱ - گفتن همزمان دو چیز متضاد ( که نمیتونه هر دوتاش درست باشه ) . saying opposite things at the same time My boss praised my presentation but in the ... گزارش
2 | 1
dillydally١٤:٢٥ - ١٤٠٢/٠١/١٢کند و سست انجام دادن امری، وظیفه ای ، کاری تعلل کردنگزارش
2 | 1
dust jacket١٣:٤٠ - ١٤٠٢/٠١/١٢جلد کاغذی روی کتاب که آن را در مقابل خراشیدگی، صدمات یا گرد و غبار محافظت می کند. The title only fed my curiosity. So I turned to the dust jacket f ... گزارش
5 | 1
newspaper clippings١١:٥٨ - ١٤٠٢/٠١/٠٩بریده ی روزنامه Year after year all seven scrapbooks stood ready to be perused or pored over by old close . friends of the family and casual visit ... گزارش
7 | 0
peruse١١:٥٢ - ١٤٠٢/٠١/٠٩مداقه کردنگزارش
7 | 0
sandbox١٠:٣٩ - ١٤٠٢/٠١/٠٦:Slang خاورمیانه Middle East" as an allusion to desert areas"گزارش
7 | 0
prime٢٢:٥٠ - ١٤٠٢/٠١/٠٥Prepare Set ready آمادگی ذهنی دادن ( از قبل ) ؟؟ مقدمات گفتن چیزی را فراهم کردن؟؟ ذهن کسی را برای قبول کردن موضوع خاصی آماده کردن/سوق دادن؟؟ القاء ک ... گزارش
14 | 0
miss the mark٠٨:١٢ - ١٤٠٢/٠١/٠٥تیر کسی به سنگ خوردن نرسیدن به هدف مورد نظر ناکام ماندن از هدف بازماندن در تلاش خود موفق نشدنگزارش
18 | 0
squirmworthy٠٧:٢٤ - ١٤٠٢/٠١/٠٥Embrrassingگزارش
5 | 0
precurser١٧:٤٨ - ١٤٠٢/٠١/٠٤"It's spelled "precursorگزارش
5 | 0
tizzy١١:٣١ - ١٤٠٢/٠١/٠٢همهمه Her latest Instagram upload has sent her fans in a tizzyگزارش
5 | 0
butter up٠٨:٣٢ - ١٤٠١/١٢/٢٨Kiss up Bootlick Nose brownگزارش
7 | 0
amp up١٨:١٨ - ١٤٠١/١٢/٢٥تشدید کردن؟؟گزارش
12 | 1
transfix٠٧:٢٣ - ١٤٠١/١٢/٢٤در جای خود میخکوب شدنگزارش
9 | 0
stock still٠٧:٢٠ - ١٤٠١/١٢/٢٤کاملا بی حرکتگزارش
7 | 0
at a premium٠٧:١٦ - ١٤٠١/١٢/١٦کمیاب و در نتیجه خیلی گران In Hong Kong few residents own vehicles since buildings with places to park are at a premiumگزارش
7 | 0
say one's piece١٦:٣٥ - ١٤٠١/١٢/١٥نظر و عقیده ی خود را راجع به موضوعی گفتن مثلا: من گفتنیا رو گفتم While you might think making a will is all about divvying up your possessions, oth ... گزارش
9 | 1
clunky١٣:٥٥ - ١٤٠١/١٢/١٥بدریخت The phrase is correct but a bit clunkyگزارش
7 | 1
vigilant١٣:٣٤ - ١٤٠١/١٢/١٣آیئخ ( به ترکی )گزارش
7 | 1
brass neck٢١:٠٩ - ١٤٠١/١٢/٠٢To have brass neck رو دادشتنگزارش
9 | 0
gratuitous٢٠:٣٣ - ١٤٠١/١٢/٠٢بی مورد The traditions involved a lot of blood and gratuitous violence, so don’t try this at home.گزارش
9 | 1
چال زنخدان١٨:٢٧ - ١٤٠١/١٢/٠١Dimple Butt chin Cleft chinگزارش
7 | 0
زنخدان١٨:٢٧ - ١٤٠١/١٢/٠١Dimple Butt chin Cleft chinگزارش
9 | 1
peppy١١:٠٢ - ١٤٠١/١١/٣٠شنگول شاد و شنگول Lighthearted, high sprited and cheerfulگزارش
7 | 0
otherness١٠:٥٨ - ١٤٠١/١١/٣٠بیگانگی؟؟گزارش
5 | 1
licking٢٠:٤١ - ١٤٠١/١١/٢٨شکست سنگین heavy defeat کتک سنگین severe beating To give/take a licking Our team is going to give a hell of severe licking to the opponents in to ... گزارش
7 | 0
in one go١٨:١٩ - ١٤٠١/١١/٢٥یه جا ( همه ) باهم At the same time Two days off in one goگزارش
7 | 0
fit the bill١٥:٢٣ - ١٤٠١/١١/٢٥مثلا وقتی میگیم: �من دنبال یه چیزی میگردم بذارم زیر این قابلمه و طرف مقابلم میگه ببین این خوبه یا ببین این به درد میخوره یا که این کارت رو راه مینداز ... گزارش
14 | 0
tripping٠٧:٣٢ - ١٤٠١/١١/٢٣Trippingly به راحتی بصورت روان به آسانی The newly coined term doesn't roll trippingly off the tongueگزارش
7 | 0
fall on one's sword١٧:٠٧ - ١٤٠١/١١/١٧به جای دیگران مسئولیت را پذیرفتن ( به عنوان یک عمل شرافتمندانه )گزارش
9 | 0
keep tabs on٠٧:٣٠ - ١٤٠١/١١/١٧پائیدن حواست به کسی یا چیزی باشه There's nothing annoying more than keeping tabs on where the dog is and what it’s doing at . all times as opposed ... گزارش
9 | 0
preside١٠:٣٧ - ١٤٠١/١١/١٥ریاست جلسه ای را بر عهده داشتنگزارش
14 | 0
be in for١٥:٢٧ - ١٤٠١/١١/١٣در آستانه یا شرف مواجهه با چیزی بودن ( معمولا حادثه یا اتفاق بد یا منفی ) یقینا منتظر یه ( اتفاق، حادثه . پیش آمد و معمولا منفی ) بودن/ شدن You’re ... گزارش
5 | 1
infinitesimal١٤:٤٨ - ١٤٠١/١١/٠٩بی اندازه کوچکگزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهtrade on١١:٤٢ - ١٤٠١/١٠/٢٦
• They trade on people's insecurity to sell them insurance.
مردم را با سوءاستفاده از حس عدم امنیتشان بیمه می کنند.
5 | 1
cahoots٠٩:٠٠ - ١٤٠١/١٠/١٩
• They were in cahoots.
اونها همدست بودند.
14 | 1
reckon with١٤:٥٤ - ١٤٠١/٠٤/١٢
• We must reckon with all possible difficulties.
ما می بایست تمام مشکلات احتمالی را در نظر بگیریم.
7 | 0
encore١٧:٥٤ - ١٤٠١/٠١/٠٧
• She played a Chopin waltz as an encore.
او بعنوان حسن ختام چاپین والتز را نواخت.
7 | 0
fit to be tied١٢:٠١ - ١٤٠٠/١٠/٢٤
• Everyone looked fit to be tied.
همه بسیار خشمگین به نظر می رسیدند.
9 | 1
charley horse٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/١١
• After working in the garden for a whole day I got a bad charley horse .
بعد یه روز کار کردن تو باغ بد جوری دچار کوفتگی شدم.
2 | 1
dibs١٧:٠٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٩
• Dibs on the front seat!
من جلو میشینم I call shotgun
12 | 0
wound up١٠:١٢ - ١٤٠٠/١٠/٠٤
• I wound up the watch and listened to it tick.
ساعت را کوک کردم و به تیک تیکش گوش دادم.
7 | 1
ad lib١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦
• Betsy forgot her lines and had to ad-lib the rest of the scene.
بتسی متنش رو فراموش کرد و ناچار شد بقیه صحنه رو فی البداهه بازی کنه.
2 | 0
tardy١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠
• Two of the pupiles were tardy this morning.
دو نفر از شاگردها صبح تاخیر داشتند.
7 | 0
on the line١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٢
• I'd be laying my career/life on the line by giving you that information.
من با دادن این اطلاعات به تو کار/زندگی ام را به خطر می اندازم
14 | 1
divest١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٢
• He could not divest himself of the suspicion that his wife was being unfaithful.
• او قادر نبود خود را از این سوءظن که همسرش به او خیانت میکند رها کند. • او نمی توانست خود را از سوءظن خیانت همسرش خلاص کند.
14 | 2
tousled١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣
• He came to breakfast, all tousled, in last night's clothes.
او با موهای ژولیده و با همان لباسهای شب قبل برای صرف صبحانه آمد.
14 | 2
contingent١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٨
• My purchase of this house is contingent on selling my old house.
- خرید این خونه توسط من منوط به فروش اون خونه قدیمیم هست. .
44 | 2
moat٠٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧
• They built a moat to encompass the castle.
آنها خندقی ساختند تا اطراف قلعه را احاطه کند.
14 | 2
max out١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣
• Not turkey again - I maxed out on it at Thanksgiving.
بوقلمون دیگه نه! من تو جشن شکرگذاری خیلی خوردم. To OD on something ( OverDose )
14 | 1
glaring١٦:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٥
• I never saw such a glaring example of misrepresentation.
من هرگز چنین نمونه بارز ( فاحش ) اشتباهی از او ندیده بودم.
16 | 2
soft spot٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٠٨
• She's always had a soft spot for you.
اون تو رو همیشه دوست داشت.
34 | 2