امتیاز‌های Figure

بازدید
١٩
امتیاز کل
١٦١,٦٨٢
کل مدال ها
٢,٢٩٢
طلا
١٦
نقره
٦٠١
برنز
١,٦٧٥
١٦,٦٢٢
×
١٠
=
١٦٦,٢٢٠
٢,٣٥٧
×
=
-٤,٧١٤
٨٩
×
٢
=
١٧٨
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٦١,٦٨٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٦,٦٠٩
×
١٠
=
١٦٦,٠٩٠
٢,٣٥٦
×
=
-٤,٧١٢
٨٨
×
٢
=
١٧٦
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٦١,٥٥٢

جزئیات امتیاز در بپرس

١٣
×
١٠
=
١٣٠
١
×
=
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٠