نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
devil's advocate: کسی که با مطرح کردن نظر مخالف یا غی ...
٢ روز پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ١٠٠ رای

-
همه
٤ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
downside: سختی، مشکل، مانع Drawback Trouble P ...
٤ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nitpicking: ایراد بنی اسراییلی گرفتن engage in ...
٤ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ditto: ?? Me too used to agree with someth ...
٤ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
redeem: 1 - جبران کردن اشتباه، compensate, ...
٤ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
out of ear shot: دور چنان دور که صدا نمیرسه
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cave: تسلیم شدن، کوتاه آمدن Give in Sud ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
doff: درآوردن ( لباس ) فرم کوتاه شده do ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chapped: ترک خرده، خشکیده, پوسته پوستهtypica ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
erudite: فاضل، دانا، اندیشمند، آموخته و فرهی ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reticent: کم حرف، تودار Reticent means eithe ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wear your heart on your sleeve: آشکار کردن و بروز دادن احساسات درون ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pick apart: سخت انتقاد کردن، to say all the thi ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blow whistle: To whistle blow on somebody/somethi ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hubbub: هیاهو، داد و بیداد، جار و جنجال، C ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
buzz off: گورتو گم کن، بزن به چاک، گم شو
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
keep tabs on: پائیدن حواست به کسی یا چیزی باشه T ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
zealot: طرفدار دو آتیشه طرفدار بسیار متعصب ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
garden variety: معمولی، عادی، رایج Usual Ordinary ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bummer: بدبیاری. چه بد بیاریی!! What a bum ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
tangle: Tangle with در افتادن طرف شدن To f ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
catch: ??What's the catch جریان چیه؟ قضیه ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
instrumental: نقش بسزایی داشتن He was instrumen ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ruminate: نشخوار ذهنی کردن، عمیقا راجع به موض ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cold sore: تبخال Blisters around the mouth cau ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reflexive: غیر ارادی، بی اختیار Completely in ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
revelatory: روشنگر،
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
worldly: ۱ - دنیا دیده، با تجربه، Well - ro ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sweep a woman off her feet: زنی را دلباخته ی خود کردن دل زنی را ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
like never before: به شکل بی سابقه ای in a way that h ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
distraught: آشفته و پریشان حال Deeply agitated ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
make the cut: - انتخاب شدن از بین چند گزینه یا اح ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
greek to me: difficult to understand.
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gratuitous: بی مورد The traditions involved a ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
boisterous: Rowdy, noisy, energetic, active
١ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
inscrutable: تو دار و مرموز Misterious, mystify ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
high on: 1 - مست یا نشئه intoxicated with/un ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nut job: nut case plainly stupid maniac A cr ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
teetotaler: کسی که از خوردن مشروبات الکلی پرهیز ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
frill: - موارد یا اجزاء غیر ضروری - حاشی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
on the heels of: متعاقبِ، به دنبالِ On the heels of ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
know the score: در جریان ( امور ) بودن ، مطلع بودن، ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pawn off: از سر خود باز کردن، باشدان الماخ to ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tower: Tower over/above • بلندتر، بهتر، قد ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
weigh in: ۱ - اظهار نظر کردن، وارد بحث شدن G ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pristine: عین روز اولش مثل روز اولش Amir ha ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sickbay: بهداری یا درمانگاه واقع در یک پایگا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
smelt: گداختن سنگ معدن برای استخراج فلزات ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
not the sharpest tool in the shed: نه خیلی باهوش، گیج، Dumb Not very ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pendant: An ornament that hangs on a chain ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
high caliber: با کفایت توانمند با لیاقت کارآمد پر ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
manure: کود دامی Animal dung used as a fer ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
individuality: ۱ ) ویژگی یا حالت داشتن یک هویت مست ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bias: کشش/تمایل/گرایش ناآگاهانه ی غالباً ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get the scoop: To get information that interests o ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wear and tear: استهلاک/ صدمه / فرسودگی ناشی از است ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stutter: لکنت زبان To speak or say somethin ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fixer upper: خانه کلنگی A house in need of repa ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
convulse: به هم ریختن، متشنج کردن تشنج کردن a ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tribunal: محکمه قضایی، دیوان محاکمه، دیوان قض ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
out of touch: تو باغ نبودن
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
claimant: مدعی، شاکی، خواهان A person who ma ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ruse: فریب حیله نیرنگ حقه
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
turn heads: توجه دیگران را به شدت جلب کردن، To ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
walk a tightrope: Also: tread a tightrope • گذر از ش ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bereavement: فقدان ناشی از مرگ نزدیکان سوگواری/ ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
blood and treasure: جان و مال The cost in blood and tr ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
devious: آب زیر کاه، مکار، دغل باز، حیله گر ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sinking feeling: یه حس بد حس نا امیدی یه حس دلهره ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
flair: ۱ - استعداد غریزی خاص برای انجام کا ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
make a dent: کاستن، کم کردن، تاثیر قابل ملاحظه ا ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wrangle: جر و بحث پر سر و صدا بحث و جدل جا ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
yikes: ای وای! A term to express shock or ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
vantage point: دیدگاه نقطه نظر شخصی نظر منظر Pe ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
chime in: وارد صحبت/بحث دیگران شدن و نظر خود ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
call to mind: به خاطر آوردن به یاد چیزی افتادن/ان ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scoot: ۱ - به سرعت رفتن یا ترک کردن To go ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
clout: ۱ - نفوذ و قدرت بویژه در حوزه سیاست ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
grist: غله ای ( جو، گندم ) که آسیاب می شود ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
vehement: قاطع سفت و سخت محکم تند شدید آت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rung: ۱ - پله نردیان step of a ladder ۲ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shrapnel: ترکش Sharp and small shards of me ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gab: گپ زدن اختلاط کردن فک زدن هی حرف ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
north of: بیش از More than Greater than Upwo ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
upwards of: بیش از More than Greater than Nort ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wisecrack: جواب هوشمندانه اما تندو کنایه دار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
dibs: Very informal and kids slang مال ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
outlandish: Very strange Very unusual Very une ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unhinged: قاطی کرده، بالا خونه رو داده اجاره ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
boil: جوش دردناک چرکین به ترکی: چیبان
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
false friend: دو لغت عین هم در دو زبان مختلف با م ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
airfare: هزینه سفر با هواپیما The fare for/ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
savvy: 1 - خردمند، داننده، دانا، فهیم، دار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
jostle: ۱ - با هل دادن و تنه زدن راه خود را ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
snob: - خودنما، ظاهر پرست، ظاهر بین، فخر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
trailblazer: پیشگام پیش قراول طلایه دار پیشرو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
beat it: برو پی کارت، گم شو، بزن به چاک Go a ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chattering: صدای ناشی از به هم خوردن سریع دو شی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lover's spat: بگو مگوی زن و شوهری a minor squabbl ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bells and whistles: Thumbs up @ Sebastian بهترین معنی ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unflappable: خویشتندار، خونسرد، آرام، خوددار، مس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fava bean: باقالی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scheming: دساس، حیله گر، مکار someone who is ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rinse and repeat: و الی ماشالا و تکرار و تکرار
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
afflict: گرفتار کردن دچار کردن درگیر کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
infirm: ۱ - ( معمولا در مورد افراد سالمند ) ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
languish: در رنج و سختی بودن مهجور ماندن To ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scrap: دور ریز غذا که البته متفاوت از باقی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hard truth: حقیقت تلخ؟!! حقیقتی که اعتراف بهش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
there's no denying that: شکی درش نیست.
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in the cards: ممکن محتمل Possible
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tattered: تکه پاره، پاره پوره، کهنه، مندرس s ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
entail: مستلزم بودن ، necessitate ?What do ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cop out: بهانه، عذر تراشی، سرباز زدن, شانه خ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cut corners: سرسری و گذرا انجام دادن باشدان سُو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
so and so: فلانی یارو So - and - so is an id ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
The girl sounds so familiar to me. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
eggcorn: Spoken misunderstandings اشتباهی ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
harried: به ستوه آمده harassed someone who ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
big shot: ۱ - صاحب نفوذ، کله گنده ۲ - کسی که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
there is a catch: یه مشکلی/ گیری تو کاره. a drawback ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
haversack: کوله پشتی که سربازان برای حمل وسایل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
brick and mortar: فروشگاه ها / بیزینس ها/ شرکت های سن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
concoct: - ساخته پرداخته کردن، از پیش خود سا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
much of a something: To not be very good at something ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
streamline: ۱ - طراحی آئرو دینامیکی وسیله ای بر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feel for: با دست در تاریکی دنبال چیزی گشتن، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go easy: همشو نخور همه رو تموم نکن همشو اس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
smudge: ۱ - لکه، آلودگی که روی سطح چیزی مال ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
thankless: ۱ - بی اجر و پاداش, بی فایده، عبث، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
grift: کلاهبرداری، دله دزدی، سر کسی شیره م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drift off to sleep: آرارم آرام به خواب رفتن Prits: Sor ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
foundry: کارخانه یا کارگاه ذوب آهن A worksh ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
touch on: To discuss/mention a topic in passi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
monetize: پول درآوردن To make money
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
on end: متوالی ، بی وقفه، پی در پی، پشت سر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
block party: جشن خیابانی که توسط اهالی یک محل بر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
play up: ۱ - موضوعی را عَلَم کردن و روی آن م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
staple: قوت عمده مردم یک منطقه یا کشور a ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tell on: خبرچینی از کسی به مقامات بالاتر . ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
recap: مرور اهم مطالب پیشتر گفته شده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
unravel: • مشکلی را حل کردن، undo, solve • ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dog eared: گوشه تا شده کتاب که معمولا یا به من ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
flip out: از کوره در رفتن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
surreal: بسیار غیر معمول و عجیب Bizzar Wierd ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cut short: قبل از موعد مقرر خاتمه دادن ، نیمه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
plausible: قانع کننده، معقول، قابل توجیه، منطق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
eponym: • The act of naming after • An epo ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stumbling block: مانع، سد، Hindrance Snag Hiccup ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
windfall: 1 - میوه پای درختی an apple or oth ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
red eye flight: پرواز شبانه که معمولا ارزان قیمت می ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pang: a sudden sharp feeling Pangs of reg ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
promo: ویدئو تبلیغاتی مثلا برای معرفی کتاب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
transdermal: دارو و یا هر آنچه که از طریق پوست ج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
amenities: تسهیلات، امکانات رفاهی little thin ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
exude: متصاعد کردن، ساتع کردن release in ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ward off: دفع کردن، پیش گیری کردن Prevent fr ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
emblem: نماد، سمبل An emblem in the cultur ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
vetting: گزینش After the initial interview ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
audacity: جسارت تهور بی باکی Audacity to ag ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ به پرسشی که حداقل ١٠ رای دارد

-
بپرس
-
The girl sounds so familiar to me. ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
در رودربایستی قرار دادن: :Put someone on the spot If yo ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گورت رو گم کن: :take a hike A rude way of telling ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دست روی دست گذاشتن: To do nothing about a problem or a ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نارفیق: Fair weather friend
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
با کسی یا چیزی راحت بودن: Feel at home with somebody/ somethi ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
هر گردی گردو نیست: all that glitters is not gold "The ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تا تنور داغه بچسبون: Make hay while the sun shines gr ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
و الا بد میبینی: و الا بد میبینی! تو درد سر افتادن W ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ترد و شکننده: Brittle
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دهنش بوی شیر میده: Wet behind the ears
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اب در هاون کوفتن: Exercise in futility: Something tha ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
محکم کاری: For good measure in addition to ot ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
در مخمصه انداختن: : To paint or box oneself into a co ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خونش از خون ما رنگی تره: Fair haired boy , American Blue eye ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دقیقه نودی: Procrastinater A person who waits ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
به جان هم انداختن: : to pit against to cause someone ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مستاصل: Confounded Confused and frustrated ...
٦ ماه پیش