محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد دانشجوی روانشناسی و پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهروان شناسی٢٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩Psychologyگزارش
2 | 0
arrows٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩پیکان هاگزارش
9 | 0
propositional٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩گزاره ایگزارش
5 | 0
without effort٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩بدون تلاشگزارش
5 | 0
interference٠٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩تداخلگزارش
7 | 0
interruption٠٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩گسیختگیگزارش
5 | 0
right now٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩Nowگزارش
5 | 0
echoic٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨پژواکیگزارش
2 | 1
flows٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨عبور کردنگزارش
5 | 0
intermediate٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨متوسطگزارش
2 | 0
longer lasting٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨پایدار تر ماندگار ترگزارش
2 | 0
prestige٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧موقعیتگزارش
2 | 1
salient٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧چشمگیر برجستهگزارش
2 | 1
vicarious٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧نیابتیگزارش
5 | 0
weaken٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧کاهش دادن تضعیفگزارش
5 | 0
taken away٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧حذف کردنگزارش
7 | 0
sooner٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧زودتر سریعترگزارش
2 | 0
taken٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧گرفته شده ماخوذهگزارش
2 | 0
electrified٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧برق وارد شدنگزارش
2 | 0
food pallet٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧قطعه غذاگزارش
2 | 0
elapsed٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧سپری شدهگزارش
2 | 0
resistant٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧مقاومگزارش
5 | 0
nagging behaviors٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦رفتار اعصاب خرد کنگزارش
0 | 0
purchasing٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦خریدنگزارش
2 | 0
grocery٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦سوپرمارکتگزارش
5 | 0
nagging٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦ازار دهنده اعصاب خرد کنگزارش
2 | 0
terminate٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦پایان دادنگزارش
0 | 0
worsen١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥بدتر کردنگزارش
0 | 0
higher order conditioning٠١:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥شرطی سازی در سطح بالاترگزارش
0 | 0
rats٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥موشگزارش
0 | 0
textbook٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥کتاب درسیگزارش
2 | 0
extinguished٠٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤خاموشیگزارش
0 | 0
precedes٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤پیش ازگزارش
0 | 0
leads to٠١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤می انجامدگزارش
0 | 0
temporal٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤لوب گیجگاهی در فیزیولوژی زمانی در متون معمولیگزارش
2 | 0
temporal relationship٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤رابطه زمانیگزارش
2 | 0
salivary٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤بزاقیگزارش
0 | 0
forming associations٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤تشکیل تداعی هاگزارش
0 | 0
opiate٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤افیونیگزارش
0 | 0
poppy٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤خشخاشگزارش
5 | 1
analgesics٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤از بین برنده درد ضد دردگزارش
0 | 0
dilated٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣گشادیگزارش
0 | 0
chemotherapy٠٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣درمان داروییگزارش
0 | 0
hemp plant٠٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣گیاه شاهدانهگزارش
0 | 0
snorter٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣استنشاقگزارش
0 | 0
swallowed٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣بلعیدن جویدنگزارش
0 | 0
cardiovascular collapse٠١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣سکته قلبیگزارش
0 | 0
quarrelsomeness٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣پرخاشگریگزارش
0 | 0
urination٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣ادرارگزارش
0 | 0
pills٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣داروگزارش
12 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهmerely٠٠:٠١ - ١٤٠٠/٠١/٢٦
• The meeting was merely an exercise in damage limitation.
این جلسه صرفا تمرینی برای محدود کردن اسیب بود
16 | 1
jointly٢٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٥
• We are supervising the work jointly.
ما بصورت مشترک بر کار نظارت میکنیم
12 | 1
pertain٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٠
• My question pertains to the speaker's first point.
سوال من به اصل اول سخنران ارتباط دارد
21 | 1
respect١٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٧
• It is a good plan in many respects.
این از بسیاری جهات, طرح خوبی است
25 | 1
thumb١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٧
• Her copy of the novel was well thumbed.
نسخه او از رمان بسیار خوب بود
21 | 1
hitting١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٧
• One car narrowly missed hitting the other one.
یک ماشین به سختی از برخورد با ماشین دیگر بازماند.
21 | 1
heuristics١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠١/٠٧
• In contrast, expert systems rely heavily on heuristics, or rules of thumb, which are much less formal.
در مقابل ، سیستم های خبره عمدتاً به اکتشافات معدنی یا قوانین سراسری که بسیار کمتر رسمی هستند ، تکیه می کنند
21 | 1