برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد دانشجوی روانشناسی و پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اطمینان ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

2 بمنظور ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

3 به منظور اطمینان ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

4 تولید مجدد
تکرار پذیری
١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

5 تناسب ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

6 طبقه ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

7 طبقه ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

8 نمونه سودار ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

9 شانس یکسان ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

10 نتیجه گیری ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

11 شرکت کردن ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

12 اطلاع رسانی ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

13 به یاد سپاری ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

14 مجموع ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

15 ماهیت
نهاد
١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

16 شکل های کلی ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

17 برمیگردد به زمان ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

18 پیشنهاد شده ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

19 انتقادی ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

20 خرد
حکمت
١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

21 پرداختن ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

22 تحقیق و تفحص دربارع حقیقت ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

23 تفحص ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

24 ترکیب ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

25 وغیره ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

26 مشاوره ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

27 بصورت انفرادی ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

28 توصیه ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

29 توصیه کردن ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

30 به وجود امده ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

31 روشمند ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

32 بهینه
مطلوب
١٤٠٠/٠٤/٠١
|

33 طراحی برنامه درسی ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

34 برنامه درسی ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

35 لیسانس گرفتن ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

36 کارورزی ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

37 ضمن خدمت ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

38 رشته ها ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

39 بعد از کارشناسی(لیسانسf) ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

40 کسب شده ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

41 مدرک کارشناسی ارشد ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

42 نااشکار ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

43 مقدمه ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

44 بدون اعتراض ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

45 قدرت ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

46 اطاعت
فرمان بردن
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

47 پخش ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

48 اطاعت ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

49 همدست ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

50 مطمن ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 merely
• The meeting was merely an exercise in damage limitation.
• این جلسه صرفا تمرینی برای محدود کردن اسیب بود
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

2 jointly
• We are supervising the work jointly.
• ما بصورت مشترک بر کار نظارت میکنیم
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

3 pertain
• My question pertains to the speaker's first point.
• سوال من به اصل اول سخنران ارتباط دارد
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

4 respect
• It is a good plan in many respects.
• این از بسیاری جهات,طرح خوبی است
١٤٠٠/٠١/٠٧
|

5 thumb
• Her copy of the novel was well thumbed.
• نسخه او از رمان بسیار خوب بود
١٤٠٠/٠١/٠٧
|

6 hitting
• One car narrowly missed hitting the other one.
• یک ماشین به سختی از برخورد با ماشین دیگر بازماند.
١٤٠٠/٠١/٠٧
|

7 heuristics
• In contrast, expert systems rely heavily on heuristics, or rules of thumb, which are much less formal.
• در مقابل ، سیستم های خبره عمدتاً به اکتشافات معدنی یا قوانین سراسری که بسیار کمتر رسمی هستند ، تکیه می کنند
١٤٠٠/٠١/٠٧
|