برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حاتمی نژاد

محمد حاتمی نژاد دانشجوی روانشناسی و پیشنهاد معانی لغات صرفا براساس متون تخصصی روانشناسی درج میشود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چهار چوب ١٣٩٩/١٢/١٥
|

2 شالوده ١٣٩٩/١٢/١٥
|

3 Given situation موقعیتی خاص ١٣٩٩/١٢/١٥
|

4 خشنود کننده ١٣٩٩/١٢/١٥
|

5 اظهار دارد یا میدارد ١٣٩٩/١٢/١٥
|

6 قانون اثر (روانشناسی) ١٣٩٩/١٢/١٥
|

7 مطرح کردن ١٣٩٩/١٢/١٥
|

8 به بار اوردن ١٣٩٩/١٢/١٥
|

9 نتیجه گرفتن
١٣٩٩/١٢/١٥
|

10 بهبود پیدا کردن
Performance improvedعملکرد بهبود پیدا کرد
١٣٩٩/١٢/١٥
|

11 شانسی
تصادفی
برحسب اتفاق
بدون برنامه ریزی
١٣٩٩/١٢/١٥
|

12 حفر کردن ١٣٩٩/١٢/١٥
|

13 پس و پیش رفتن ١٣٩٩/١٢/١٥
|

14 به عمد پا گذاشتن
مثلا
Stepping on a lever پاگذاشتن روی یک اهرم
١٣٩٩/١٢/١٥
|

15 ارادی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

16 احتمال رو در نظر گرفتن ١٣٩٩/١٢/١٥
|

17 پیامد چیزی بودن
دنبال کردن
پیروی کردن
دنباله رو
به دنبال داشتن
١٣٩٩/١٢/١٥
|

18 وسیله ای ١٣٩٩/١٢/١٥
|

19
Operant conditioningشرطی سازی کنشگر
١٣٩٩/١٢/١٤
|

20 کنشگر
Operant conditioningشرطی سازی کنشگر
١٣٩٩/١٢/١٤
|

21 به جای اینکه ١٣٩٩/١٢/١٣
|

22 به تنهایی ١٣٩٩/١٢/١٣
|

23 پیوند ١٣٩٩/١٢/١٣
|

24 جانشینی ١٣٩٩/١٢/١٣
|

25 برجسته،معلوم،سرامد،مشخص شده ١٣٩٩/١٢/١٣
|

26 توجیه ١٣٩٩/١٢/١٣
|

27 دستخوش چیزی قرار گرفتن ١٣٩٩/١٢/١٣
|

28 بیشتر ١٣٩٩/١٢/١٣
|

29 ظاهر شدن دوباره ١٣٩٩/١٢/١٣
|

30 در این نمونه ١٣٩٩/١٢/١٣
|

31 دستخوش ١٣٩٩/١٢/١٣
|

32 بدون،بیرون،محروم کردن،قطع کردن،بطرف بیرون،خارج از ١٣٩٩/١٢/١٣
|

33 بسته شدن ١٣٩٩/١٢/١٣
|

34 عموما،درکل،به طور کلی،اجمالا ١٣٩٩/١٢/١٣
|

35 گرایش ، میل کردن، تمایل
Tend
١٣٩٩/١٢/١٣
|

36 کمیت
اندازه گیری مقدار
مقدار سنجی
چه مقدار
١٣٩٩/١٢/١٣
|

37 قبل تر،درگذشته
قبلا ،قبل از اینکه
١٣٩٩/١٢/١٣
|

38 ازدحام ١٣٩٩/١٢/١١
|

39 کوشش ١٣٩٩/١٢/١٠
|

40 همایند کردن ١٣٩٩/١٢/١٠
|

41 ایجاد ١٣٩٩/١٢/١٠
|

42 غیر عمدی
از روی ناهشیاری
غیر ارادی
١٣٩٩/١٢/١٠
|

43 فطری
ذاتی
بالقوه
١٣٩٩/١٢/١٠
|

44 نااموختن
نیاموخته
یادگیری نشده
١٣٩٩/١٢/١٠
|

45 فراخوانی کردن ١٣٩٩/١٢/١٠
|

46 فراخوانی کردن ١٣٩٩/١٢/١٠
|

47 شنیدن ١٣٩٩/١٢/١٠
|

48 بوییدن
بو کردن
بو کشیدن
١٣٩٩/١٢/١٠
|

49 صوت ١٣٩٩/١٢/١٠
|

50 درنهایت ١٣٩٩/١٢/١٠
|