TERRAFXRM

TERRAFXRM ALL THE BEST FOR YOU ♡♡♡♡♡

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهorgy١٩:٤٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٨تلفظ : اُرجی سکس گروهی متشکل از افراد زیاد ( هم زنا باید زیاد باشن هم مردا ) 🚨 با Gangbang فرق داره ( اون یه شریک جنسی از یه جنس عموما زن با مردای ... گزارش
2 | 1
hexagon١٧:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/٠٨Hexagon : هِکسِ گان ( اسم ) Hexagonal : هِگ زَ گِنال ( صفت ) شش ضلعی تعریف hexagon noun [count] mathematics : a flat shape that has six angles an ... گزارش
2 | 0
unsafe١٢:٥٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٨? A : Does he ever bite one who seems harmful to him B : they will bite when they feel unsafe. But they won't bite after being Tamed نا امن - در خ ... گزارش
2 | 0
tamed١٢:٥٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٨اهلی شده - اهلی - رام - رام شده They won't bite after being Tamedگزارش
2 | 0
stand out١٢:٠٥ - ١٤٠١/٠٤/٠٨Example : Good for him. He stood out from the crowd : خوش به حالش. او از بقیه متمایز شد/از میان بقیه او به چشم آمد/از دیگران سبقت گرفت و بهتر شد Red ... گزارش
2 | 0
i have to get going٠٩:٥٦ - ١٤٠١/٠٤/٠٨'I have to go' vs 'I have to get going' Hi! Are there any differences in using these sayings? Not really. 'I have to go', is more of a command or ... گزارش
5 | 0
enough said١٠:٤٧ - ١٤٠١/٠٤/٠٥Mike Tyson is a legend. Enough said همینو بس there is no need to say more; all is understoodگزارش
7 | 0
pert٠٩:٢٠ - ١٤٠١/٠٤/٠٥PERT program evaluation and review technique GERT graphical evaluation and review technique CPM critical path method مسیر بحرانی PN procedure n ... گزارش
7 | 0
پاینده٠٢:٤٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٥پاینده ایران : Long live Iran خود پاینده میشه Lasting, Enduring, Eternalگزارش
7 | 0
penile٠٢:٠٧ - ١٤٠١/٠٤/٠٥relating to or affecting the penis of the male sex organ, of the penisگزارش
5 | 0
طبق٠١:٣٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٥طبق = بر اساس = According to According to Obtained statistics : بر اساس/طبق آمار بدست آمدهگزارش
5 | 0
تمامیت ارضی٠١:٠١ - ١٤٠١/٠٤/٠٥تمامیت سرزمینی یا تمامیت ارضی یا یکپارچگی سرزمینی این اصل در حقوق بین الملل است که دولت های ملی نباید تلاش کنند در دیگر دولت های ملی جنبش های جدایی خ ... گزارش
5 | 0
ایزدنشان٠٠:٤١ - ١٤٠١/٠٤/٠٥آیت الله به پارسی میشه ایزدنشانگزارش
5 | 0
lactose intolerant٠٠:٣٠ - ١٤٠١/٠٤/٠٥⬛ LACTOSE INTOLERANCE ⬛ نارسایی لاکتوز ( به انگلیسی: Lactose intolerance ) نوعی عدم توانایی در سوخت وساز و هضم لاکتوز یا قند شیر در بدن است. این بیم ... گزارش
5 | 0
وسیله نقلیه٢٣:٣٠ - ١٤٠١/٠٤/٠٤Vehicle : وسیله نقلیه/جابجایی Car : خودرو - ماشین - اتومبیل Bicycle/Bike/Cycle : دوچرخه Motorcycle : موتورسیکلت - موتورچرخهگزارش
5 | 0
عابر پیاده٢٣:١١ - ١٤٠١/٠٤/٠٤Pedestrian : عابرپیاده Sidewalk : پیاده روگزارش
5 | 0
pinky٢١:٢٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٤انگشت کوچک دست My pinky is brokenگزارش
5 | 0
وکیل١٣:٥٦ - ١٤٠١/٠٤/٠٤Lawyer Attorneyگزارش
7 | 0
road٢٠:٣٩ - ١٤٠١/٠٤/٠٣Road و path هر دو میشن جاده ولی road دست ساز بشره و خط کشی داره و آسفالت و ماشین از روش عبور میکنه Path میتونه یه مسیر وسط جنگل باشه که ممکنه دست ساز ... گزارش
9 | 0
یک دفعه١٩:١٤ - ١٤٠١/٠٤/٠٣🚨 توجه شود ( یکدفعه ) با ( یک دفعه ) تفاوت دارد ( یکدفعه ) به معنای Sudden, Quick, immediate, swift, Rapid, instant هست یعنی فوری و آنی. مثلاً میگن ... گزارش
9 | 0
تردستی١٨:٥٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٣۱. شعبده بازی ۲. ( با تردستی ) یعنی با مهارت و استادی تمام ۳. تردستی یا چشم بندی یا شعبده فنّی ست برای خلق نمودن اثری عجیب به حواسّ انسان ها به روش خ ... گزارش
9 | 0
ترفند١٨:٥٦ - ١٤٠١/٠٤/٠٣تلفظ: ( تَ فَ ) ۱ - ( ص. ) بیهوده. ۲ - ( اِ. ) تزویر حیله. Trick Tacticگزارش
9 | 0
کنکاش١٨:٥٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٣دو معنی دارد ۱. مشورت - رایزنی ( Consultation ) ۲. جست و جو ( Exploration )گزارش
9 | 0
چپه١٧:٤٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٣Overturned Tipped over The train overturned : قطار چپه شدگزارش
9 | 0
distressed١٤:١٠ - ١٤٠١/٠٤/٠٣adjective 1. suffering from extreme anxiety, sorrow, or pain ◀️ "I was distressed at the news of his death" 2. ( of furniture or clothing ) havin ... گزارش
12 | 0
heresy٢٣:٢٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٢noun : a belief or opinion that does not agree with the official belief or opinion of a particular religion [noncount] ◀️They were accused of heresy. ... گزارش
12 | 0
godlike١٥:٢٥ - ١٤٠١/٠٤/٠٢خدامانند - شبیه خدا adjective resembling God or a god in qualities such as power, beauty, or benevolence ◀️ "our parents are godlike figures to our ... گزارش
14 | 0
imposing١٤:١٢ - ١٤٠١/٠٤/٠١ازین قبیل واژگان بیشتر استفاده کنید خیلی باحالن Imposing در اصل همون Eye - catching و Gorgeous هست adjective grand and impressive in appearance. "a ... گزارش
12 | 0
مهاجر پذیر١٠:٢٥ - ١٤٠١/٠٣/٣١Immigration friendly countries : کشور های مهاجر پذیر I'm going to/ I'm planning to take up residence in X countryگزارش
12 | 0
اصطلاحات سرزمینی١٥:٠٨ - ١٤٠١/٠٣/٣٠Territorial reformsگزارش
12 | 0
fam trip١٢:٠٢ - ١٤٠١/٠٣/٢٩A familiarization trip, or FAM for short, is a trip designed for traditional media, social media influencers and bloggers to learn about a destinatio ... گزارش
16 | 0
main business partners١١:١٠ - ١٤٠١/٠٣/٢٩شرکای تجاری اصلیگزارش
16 | 0
ایران ستیز٢١:٣٦ - ١٤٠١/٠٣/٢٨پسوند ستیز را با anti - بکار میبریم Anti - Iranian people : افراد ایران ستیز Anti - americansگزارش
18 | 0
ماشین دیفرانسیل جلو٢١:٣٠ - ١٤٠١/٠٣/٢٨دیفرانسیل جلو : Front - wheel drive یا FWD دیفرانسیل عقب : Rear - wheel drive یا RWD چهار چرخ متحرک : All - wheel drive یا AWD/4WD دیفرانسیل جلو ( F ... گزارش
18 | 0
منبع تغذیه٢٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٣/٢٨Power Supplyگزارش
16 | 0
شورای نگهبان٢٠:٠١ - ١٤٠١/٠٣/٢٨نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان ( که با نام قدیمی شورای نگهبان قانون اساسی نیز شناخته می شود ) ، یک شورای منصوب شده که طبق قانون اسا ... گزارش
14 | 0
scorching١٥:٣٨ - ١٤٠١/٠٣/٢٨به شدت جذاب، دلربا و فریبا adjective 🔴 very hot ◀️"the scorching July sun" 🪟 SIMILAR 🪟 extremely hot / red - hot / unbearably hot / baking ( hot ... گزارش
12 | 0
exsanguinated١٠:٠٥ - ١٤٠١/٠٣/٢٧خالی شده از خون تهی از خون ɪkˈs�ŋgwɪneɪtگزارش
14 | 0
exsanguinate٠٩:٥٦ - ١٤٠١/٠٣/٢٧خالی شدن/کردن ( خون ) verb / MEDICINE drain ( a person, animal, or organ ) of blood "carotid and jugular vessels were cut to exsanguinate the heart ... گزارش
14 | 0
wanted for murder١٤:٥٦ - ١٤٠١/٠٣/٢٦تحت تعقیب به اتهام قتلگزارش
21 | 0
etymology١١:٣٨ - ١٤٠١/٠٣/٢٦ریشه شناسی دانش مطالعهٔ تاریخچهٔ واژگان، منشأ آن ها و چگونگی دگرگونی در معانی آن واژگان در درازای زمان ریشه شناسی یا اِتیمولوژی ( به انگلیسی: Etymol ... گزارش
18 | 0
مشیت الهی١١:٣٧ - ١٤٠١/٠٣/٢٦Providence Divine Providence Will of God تعریف Wikipedia : Divine providence God's intervention in the Universe : دخالت خداوند در جهان هستی In the ... گزارش
14 | 0
ازمون استخدامی١١:٣١ - ١٤٠١/٠٣/٢٦Recruitment Test/Examگزارش
14 | 0
theology١٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٣/٢٦Theology : الهیات Theocracy : حاکمیت دینی - دین سالاریگزارش
16 | 0
در استانه ی٠٩:٥٨ - ١٤٠١/٠٣/٢٦On the verge of خود verge مثال براش بیاریم : - the verge of the sea - کناره ی دریا - on the verge of annihilation - در آستانه ی نابودی - the ... گزارش
14 | 0
در استانه٠٩:٥٧ - ١٤٠١/٠٣/٢٦در آستانه ی : On the verge of On the verge of collapse : در آستانه ی فروپاشیگزارش
14 | 0
unsuccessful٠٩:٥٤ - ١٤٠١/٠٣/٢٦Success : کامیابی - موفقیت - پیروزی Successful : موفق - کامیاب - پیروز Unsuccessful : ناموفق Successive : متوالی - پی در پی - توارثیگزارش
16 | 0
نام مستعار٠٩:٤٥ - ١٤٠١/٠٣/٢٦Nickname : نام خودمانی Pseudonym : نام مستعار نام مستعار نامی است که نویسنده، بازیگر، مؤلف یا هر هنرمندی به جای نام واقعی خود می گذارد. به نام های ... گزارش
18 | 0
اسم مستعار٠٩:٤٤ - ١٤٠١/٠٣/٢٦Nickname : نام خودمانی Pseudonym : نام مستعار نام مستعار نامی است که نویسنده، بازیگر، مؤلف یا هر هنرمندی به جای نام واقعی خود می گذارد. به نام های ... گزارش
14 | 0
حق تکثیر٠٩:٣٥ - ١٤٠١/٠٣/٢٦مفهوم حقوقیِ تنظیم کننده حقوق خالق، در کار خود حق نشر، حقّ تکثیر یا کپی رایت ( به انگلیسی: copyright ) ، مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا ... گزارش
12 | 0