رتبه
١
امنیاز
١,٧٧٩,٢٨٤
مدال
١٠,٤٧١
طلا
٩٣٥
نقره
٤,٩٦٥
برنز
٤,٥٧١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٨٤٢,٦٥٤
مدال
٧,١٥٢
طلا
٨١٤
نقره
٢,٢٢٤
برنز
٤,١١٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٧٠٥,٩٣٦
مدال
٢٤,٨٨٨
طلا
٥٧٦
نقره
١٥,٧٧٤
برنز
٨,٥٣٨
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٥٦٩,١٩٢
مدال
٢,١٦٧
طلا
٣٧٦
نقره
٦٨٢
برنز
١,١٠٩
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٥٢٩,٦٠٤
مدال
٦,٣٥٠
طلا
٣٤٦
نقره
٣,٨٢٣
برنز
٢,١٨١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٥١٦,٩٠٦
مدال
٤,١٤٠
طلا
١٨٣
نقره
١,٤٧٩
برنز
٢,٤٧٨
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٤٨١,٨٦٩
مدال
٤,٤٠٩
طلا
١١٠
نقره
١,٦٥٣
برنز
٢,٦٤٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٤١٢,٦٤٠
مدال
١٢,٥٣٠
طلا
٤٨
نقره
٤,٠٢٨
برنز
٨,٤٥٤
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٣٩٠,٢٥٤
مدال
٣٨,٤٢٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٤٤
برنز
١١,١٤٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٣٧٢,٣١٦
مدال
٢,٢٨٩
طلا
٢١٨
نقره
١,١٣٠
برنز
٩٤١
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣٢٣,١٣٨
مدال
١,٩٨٦
طلا
١٤٩
نقره
٨٦٥
برنز
٩٧٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٣١٠,٨٩٩
مدال
٧,٢٥٨
طلا
٣٤
نقره
٢,٨٣٦
برنز
٤,٣٨٨
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٣٠٢,٩٤٥
مدال
١,٤٥٤
طلا
١٨٢
نقره
٣٩٤
برنز
٨٧٨
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٣٠٢,٠٣٥
مدال
٥,٦٦٤
طلا
٢٠٤
نقره
٣,٤٣٣
برنز
٢,٠٢٧
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٢٧٣,١٣٢
مدال
١,٦٩١
طلا
٩٦
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٢٢٧,٠٦٦
مدال
٢,٠٨٨
طلا
٧٦
نقره
١,٠٠١
برنز
١,٠١١
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٢٢٣,٤٦٣
مدال
٧,٤٨٨
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٦
برنز
٤,٢٤٧
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
١٨٢,٢٦٢
مدال
٨٤١
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٧
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١٧٢,٧٧٩
مدال
٢,٤٣٦
طلا
٣٩
نقره
٩٤١
برنز
١,٤٥٦
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
١٧١,٨٠١
مدال
٥٠٨
طلا
١٢٦
نقره
٢٢٩
برنز
١٥٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
١٧٠,٨٤٨
مدال
١,١٣٥
طلا
٢١
نقره
٢٥٥
برنز
٨٥٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١٦٥,٢٨١
مدال
٣,١٠٦
طلا
٣١
نقره
١,٩٨٥
برنز
١,٠٩٠
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
١٦٣,٦٤٦
مدال
٢,٣١٣
طلا
١٦
نقره
٦٠٥
برنز
١,٦٩٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٥٢,٢٢٩
مدال
١,١٠١
طلا
٤٩
نقره
٣٤٧
برنز
٧٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
١٥١,٧٨٠
مدال
١,٩٧٩
طلا
٤١
نقره
٥٧٥
برنز
١,٣٦٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
١٤٥,٢٢٢
مدال
١,٥٣٥
طلا
٣٩
نقره
٣١٣
برنز
١,١٨٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
١٣٣,٩٩٢
مدال
٣٧٢
طلا
٥٦
نقره
١٤٥
برنز
١٧١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
١٣٣,٦٢٢
مدال
٥٩٨
طلا
٧٧
نقره
٢٥٢
برنز
٢٦٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
١٣٣,٥١٦
مدال
١,١٥٢
طلا
٥٢
نقره
٦٠٢
برنز
٤٩٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١٣٠,٨٢٣
مدال
٣,٢٤٠
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٧٠٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
١٣٠,٧٣٨
مدال
١,١٦٣
طلا
٤٥
نقره
٣٢١
برنز
٧٩٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
١٢١,٣٧٨
مدال
٥٨٣
طلا
٦٦
نقره
٢٦٦
برنز
٢٥١
مکان
Tehran
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١١٩,٢٢٢
مدال
١,٣٧٣
طلا
١٤
نقره
٥٤٠
برنز
٨١٩
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١١٨,٧٨٠
مدال
١٠,٧٦٨
طلا
١٣
نقره
٤,٦٤١
برنز
٦,١١٤
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١١٧,٢٦٧
مدال
١,٦٨٠
طلا
١١
نقره
٥٦٤
برنز
١,١٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
١١٦,٥٨٦
مدال
١,٢٩٣
طلا
١٥
نقره
٢٢١
برنز
١,٠٥٧
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١١٥,٧٠١
مدال
٨٦٥
طلا
١٣٨
نقره
٢٧٤
برنز
٤٥٣
مکان
.......
عضویت
١٠ ماه پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
١١٤,٥٣٧
مدال
٢,٤٣٨
طلا
١٧
نقره
١,٦٧٩
برنز
٧٤٢
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١١٠,٩٥٩
مدال
١,١٩٠
طلا
١٧
نقره
٤٤٨
برنز
٧٢٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
١١٠,٤١٥
مدال
١,٥٧١
طلا
١١
نقره
٥٦٩
برنز
٩٩١
عضویت
٣ سال پیش