رتبه
١
امنیاز
١,٧٤٠,٩٣٥
مدال
١٠,١٤٠
طلا
٩١٣
نقره
٤,٨١٦
برنز
٤,٤١١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٧٠١,٨٥٨
مدال
٥,٧٣٢
طلا
٤٣٨
نقره
١,٨٩١
برنز
٣,٤٠٣
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٥٦٠,٢٠١
مدال
٢٢,٦١٢
طلا
١٦٨
نقره
١٤,٥٨٩
برنز
٧,٨٥٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٥٤٦,٨٩٢
مدال
١,٨٨١
طلا
٣٤٥
نقره
٥٩٠
برنز
٩٤٦
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٥٠٠,١٠٢
مدال
٣,٩٨١
طلا
١٦٤
نقره
١,٤٢١
برنز
٢,٣٩٦
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٤٩٥,٣٧٩
مدال
٥,٦٦٢
طلا
٢٤٢
نقره
٣,٦١١
برنز
١,٨٠٩
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٤٦٧,٦٩٤
مدال
٤,٣١٠
طلا
١٠٨
نقره
١,٦٠٦
برنز
٢,٥٩٦
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٤٠٠,٨٩٧
مدال
١٢,٣٢٥
طلا
٤٥
نقره
٣,٩٦١
برنز
٨,٣١٩
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
تبریز -تهران
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٣٦٦,٥٨٩
مدال
٢,٢٦٣
طلا
٢١٠
نقره
١,١٢٠
برنز
٩٣٣
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٣٦٣,١٧٤
مدال
٣٨,٠٩٨
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٢٣
برنز
١٠,٨٤٠
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣٠٨,١٧٢
مدال
١,٨٦٦
طلا
١٤٢
نقره
٨٢١
برنز
٩٠٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٢٧٦,٧٩٨
مدال
٦,٧٦٩
طلا
٣٠
نقره
٢,٧٩١
برنز
٣,٩٤٨
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٢٦٨,٠٠٤
مدال
١,٦٧٥
طلا
٩٥
نقره
٩٢٢
برنز
٦٥٨
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٢٥١,١٠٩
مدال
٣٧١
طلا
١٦١
نقره
١٦٤
برنز
٤٦
شغل
استادو هیت علمی دانشگاه
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٢٢٠,٠٩٧
مدال
٧,٤٥١
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٣
برنز
٤,٢١٣
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٢١١,٢٣٥
مدال
١,٩٠٤
طلا
٦٧
نقره
٨٩٠
برنز
٩٤٧
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
١٨١,٦٥٦
مدال
٨٣٢
طلا
١٥٩
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٢
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
١٦٩,٢٢٨
مدال
٥٠١
طلا
١٢١
نقره
٢٢٩
برنز
١٥١
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١٦٨,٨٥٦
مدال
١,١١٧
طلا
١٩
نقره
٢٤٤
برنز
٨٥٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
١٦٤,٤٤٥
مدال
٢,٣٤٢
طلا
٣٧
نقره
٩٢٣
برنز
١,٣٨٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
١٥٨,٥٧٩
مدال
٣,٠٠٩
طلا
٢٩
نقره
١,٩٤٢
برنز
١,٠٣٨
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١٥٢,٩٢٩
مدال
٢,١٩٨
طلا
١٥
نقره
٥٧٦
برنز
١,٦٠٧
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
١٥٠,٤٥٠
مدال
١,٩٦٤
طلا
٤١
نقره
٥٧٣
برنز
١,٣٥٠
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٤٧,٥٦٩
مدال
١,٠٦٦
طلا
٤٩
نقره
٣٣٦
برنز
٦٨١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
١٤٢,٣٥٤
مدال
١,٥٠٣
طلا
٣٨
نقره
٣٠٠
برنز
١,١٦٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
١٣٩,٦٩٦
مدال
٢,٩٦١
طلا
٤٧
نقره
٢,٠٩٥
برنز
٨١٩
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
١٣٣,٥٨٢
مدال
٣٧٠
طلا
٥٦
نقره
١٤٥
برنز
١٦٩
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
١٣٠,٦٤٢
مدال
١,١٣٦
طلا
٥٢
نقره
٥٩٤
برنز
٤٩٠
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
١٣٠,٢٢٨
مدال
٥٧٧
طلا
٧٦
نقره
٢٤٦
برنز
٢٥٥
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١٢٩,٢٧٥
مدال
٣,٢١٩
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٧
برنز
١,٦٨٤
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
١٢٧,٦٤٨
مدال
١,١٤٥
طلا
٤٥
نقره
٣١٦
برنز
٧٨٤
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
١١٨,٣٥٨
مدال
٥٦٥
طلا
٦٦
نقره
٢٦١
برنز
٢٣٨
مکان
Tehran
عضویت
١ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١١٣,٤٨٠
مدال
١,٢٦٧
طلا
١٥
نقره
٢١٥
برنز
١,٠٣٧
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١١٢,٥٢٨
مدال
١,٣٠٦
طلا
١٤
نقره
٥١٥
برنز
٧٧٧
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١٠٩,٤٠٦
مدال
١,٥٩٥
طلا
١١
نقره
٥٥٠
برنز
١,٠٣٤
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
١٠٨,١٧٨
مدال
١,١٦٨
طلا
١٥
نقره
٤٤٤
برنز
٧٠٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١٠٦,٢٥٣
مدال
٢,٣٣٣
طلا
١٤
نقره
١,٦٧٤
برنز
٦٤٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
١٠٥,٢٠٤
مدال
١,٥٢١
طلا
١٠
نقره
٥٥٥
برنز
٩٥٦
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١٠٤,٩٠٢
مدال
٧٠
طلا
٥٠
نقره
٦
برنز
١٤
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
١٠٤,٥٢٥
مدال
٦٤٢
طلا
٤٠
نقره
٢٦٧
برنز
٣٣٥
مکان
تهران
عضویت
٥ سال پیش