رتبه
١
امنیاز
١,٧٦٦,٣٠٨
مدال
١٠,٣٦٤
طلا
٩٣٠
نقره
٤,٩١٤
برنز
٤,٥٢٠
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢
امنیاز
٧٩٦,٩٤٣
مدال
٦,٧٥٣
طلا
٦٧٦
نقره
٢,١٤٧
برنز
٣,٩٣٠
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣
امنیاز
٦٣٢,٥٧٢
مدال
٢٤,٢٣٣
طلا
٣٤٦
نقره
١٥,٤٧٣
برنز
٨,٤١٤
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤
امنیاز
٥٦١,٨٤٨
مدال
٢,٠٩٩
طلا
٣٧٠
نقره
٦٦٣
برنز
١,٠٦٦
شغل
نویسنده-پژوهشگر،اسطوره شناس
مکان
کرج-گوهردشت
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٥
امنیاز
٥٢٤,٤٨٨
مدال
٦,٢٨٨
طلا
٣٣٥
نقره
٣,٧٩٢
برنز
٢,١٦١
شغل
مترجم و پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٦
امنیاز
٥١١,٥٩٤
مدال
٤,٠٩٥
طلا
١٨٢
نقره
١,٤٥٨
برنز
٢,٤٥٥
شغل
Translation-Teaching
مکان
Karaj
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٧
امنیاز
٤٧٧,٠٤٧
مدال
٤,٣٧٨
طلا
١١٠
نقره
١,٦٣٦
برنز
٢,٦٣٢
شغل
مترجم-روانشناس
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٨
امنیاز
٤٠٨,٠٠٤
مدال
١٢,٤٨٢
طلا
٤٥
نقره
٤,٠١٨
برنز
٨,٤١٩
شغل
ترجمه - واژه شناسی- تاریخ
مکان
Tabriz-Tehran
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٩
امنیاز
٣٨٠,١١٨
مدال
٣٨,٣٠٧
طلا
٣٥
نقره
٢٧,٢٣٤
برنز
١١,٠٣٨
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١٠
امنیاز
٣٧٠,٥٠٨
مدال
٢,٢٨٢
طلا
٢١٦
نقره
١,١٢٧
برنز
٩٣٩
شغل
پرستار بیمارستان
مکان
چهارمحال بختیاری
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
١١
امنیاز
٣١٨,٢٩٠
مدال
١,٩٤٤
طلا
١٤٨
نقره
٨٥١
برنز
٩٤٥
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٢
امنیاز
٣٠٠,٧٢٠
مدال
٧,١١٠
طلا
٣٣
نقره
٢,٨٢٤
برنز
٤,٢٥٣
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
١٣
امنیاز
٢٨٢,٠٤٤
مدال
١,٠٧٢
طلا
١٧٤
نقره
٣٢٩
برنز
٥٦٩
شغل
استاد وعضو هیات علمی دانشگاه
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٤
امنیاز
٢٧١,١٢٨
مدال
١,٦٨٦
طلا
٩٦
نقره
٩٣٢
برنز
٦٥٨
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٥
امنیاز
٢٥٢,٣٤٥
مدال
٥,١١٥
طلا
١٥٢
نقره
٣,٢٦٨
برنز
١,٦٩٥
شغل
ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان
مشهد
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٦
امنیاز
٢٢٢,٢١٨
مدال
٧,٤٦٨
طلا
٢٥
نقره
٣,٢١٤
برنز
٤,٢٢٩
شغل
طراح جدول
مکان
فریمان
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
١٧
امنیاز
٢٢١,٤٣٣
مدال
٢,٠١٣
طلا
٧٣
نقره
٩٥٠
برنز
٩٩٠
مکان
مشهد
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
١٨
امنیاز
١٨١,٩٧٨
مدال
٨٣٩
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
١٩
امنیاز
١٧٠,٨٠٠
مدال
٥٠٤
طلا
١٢٤
نقره
٢٢٩
برنز
١٥١
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٠
امنیاز
١٧٠,١٧٨
مدال
١,١٣١
طلا
٢١
نقره
٢٥٣
برنز
٨٥٧
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢١
امنیاز
١٦٩,٨٨٠
مدال
٢,٤١٢
طلا
٣٨
نقره
٩٣٨
برنز
١,٤٣٦
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٢
امنیاز
١٦٢,٨٥٠
مدال
٣,٠٨٥
طلا
٣١
نقره
١,٩٧٥
برنز
١,٠٧٩
شغل
ITman
مکان
Tabriz
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٣
امنیاز
١٦٠,٠٥٥
مدال
٢,٢٧٣
طلا
١٥
نقره
٥٩٦
برنز
١,٦٦٢
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٤
امنیاز
١٥٠,٨٣٢
مدال
١,٩٧٢
طلا
٤١
نقره
٥٧٤
برنز
١,٣٥٧
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٥
امنیاز
١٥٠,٨٢٥
مدال
١,٠٩٣
طلا
٤٩
نقره
٣٤٦
برنز
٦٩٨
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٢٦
امنیاز
١٤٤,٠٩٦
مدال
١,٥٢٢
طلا
٣٨
نقره
٣٠٨
برنز
١,١٧٦
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٢٧
امنیاز
١٣٣,٧٨٨
مدال
٣٧١
طلا
٥٦
نقره
١٤٥
برنز
١٧٠
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٨
امنیاز
١٣٢,٤٢٢
مدال
١,١٤٢
طلا
٥٢
نقره
٥٩٧
برنز
٤٩٣
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٢٩
امنیاز
١٣٢,٣٥٨
مدال
٥٩٠
طلا
٧٧
نقره
٢٥٠
برنز
٢٦٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٠
امنیاز
١٣٠,٢٦٣
مدال
٣,٢٣٤
طلا
٢٨
نقره
١,٥٠٩
برنز
١,٦٩٧
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣١
امنیاز
١٢٩,٨١٨
مدال
١,١٥٧
طلا
٤٥
نقره
٣١٩
برنز
٧٩٣
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٢
امنیاز
١٢٠,٣٤٢
مدال
٥٨٠
طلا
٦٦
نقره
٢٦٦
برنز
٢٤٨
مکان
Tehran
عضویت
٢ سال پیش
رتبه
٣٣
امنیاز
١١٦,٧٦٤
مدال
١,٣٤٥
طلا
١٤
نقره
٥٣٠
برنز
٨٠١
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٤
امنیاز
١١٥,٦٢٠
مدال
١,٢٨٥
طلا
١٥
نقره
٢١٩
برنز
١,٠٥١
عضویت
٥ سال پیش
رتبه
٣٥
امنیاز
١١٤,٧٢٣
مدال
١,٦٤٦
طلا
١١
نقره
٥٥٩
برنز
١,٠٧٦
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٦
امنیاز
١١١,٨٠١
مدال
٢,٤٠٢
طلا
١٥
نقره
١,٦٧٨
برنز
٧٠٩
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٣٧
امنیاز
١٠٩,٨٣٩
مدال
١,١٨٣
طلا
١٧
نقره
٤٤٧
برنز
٧١٩
عضویت
٦ سال پیش
رتبه
٣٨
امنیاز
١٠٨,٥٨٢
مدال
١,٥٥١
طلا
١٠
نقره
٥٦٦
برنز
٩٧٥
عضویت
٣ سال پیش
رتبه
٣٩
امنیاز
١٠٧,٢٩٦
مدال
١٠,٦٨٧
طلا
١٢
نقره
٤,٦١٣
برنز
٦,٠٦٢
شغل
نویسنده،مولف،مترجم،پژوهشگر
عضویت
٤ سال پیش
رتبه
٤٠
امنیاز
١٠٥,٧٣٣
مدال
٦٥٠
طلا
٤٤
نقره
٢٦٩
برنز
٣٣٧
مکان
تهران
عضویت
٥ سال پیش