حامد جباری

حامد جباری روانشناس و پژوهشگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrhyming١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١١قافیه سازیگزارش
2 | 0
task١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/١١موضوعگزارش
12 | 1
in hand١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/١١مورد بحثگزارش
2 | 0
metaphysical١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٠فراجسمیگزارش
2 | 0
executive١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨اجراییگزارش
5 | 0
persistent٠٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧پایدارگزارش
9 | 0
modular٢٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢چند واحدیگزارش
2 | 0
intermediate١١:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢١میانیگزارش
9 | 0
outpatient١١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢١بیمار غیربستریگزارش
5 | 0
provide١٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠توضیح دادنگزارش
2 | 1
extent to which٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٩چقدرگزارش
7 | 0
rationale٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٨توضیحاتگزارش
9 | 0
sustain٢٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٧ادامه دادن ( حفظ کردن )گزارش
14 | 0
rescue١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٧رهایی بخشگزارش
5 | 0
subsyndromal١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٧زیرسندرمی ( زیرنشانگانی ) علایم آنقدر آشکار یا مشخص نیستند که بتوانند از نظر بالینی به عنوان یک سندرم طبقه بندی شوندگزارش
2 | 0
syndromal٢٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٦Of or relating to a syndromeگزارش
2 | 0
syndromal٢٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٦سندرمی ( مربوط به یک سندرم ) گزارش
2 | 0
focus٢٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٥محورگزارش
12 | 1
empirically supported٢٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦متکی بر تجربهگزارش
5 | 0
occur٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤منجر شدنگزارش
9 | 0
vegetative١٣:١٠ - ١٣٩٩/١٢/١٦رشدیگزارش
7 | 0
aphonia٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٢١فقدان کامل در تولید صداگزارش
5 | 0
repetitive aphasia٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٢١زبان پریشی تکراریگزارش
5 | 0
sensory distortion٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٢١دگرگونی حسیگزارش
5 | 0
dysphonia٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/٢١فقدان نسبی در تولید صداگزارش
7 | 0
paraphasia٢٢:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٢١نابجاگوییگزارش
12 | 0
nominal aphasia٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٢١زبان پریشی اسمیگزارش
5 | 0
global aphasia٢٢:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢١زبان پریشی فراگیرگزارش
5 | 0
motor aphasia٢٢:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢١زبان پریشی حرکتی ( بیانی )گزارش
5 | 0
buccofacial apraxia٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧ناتوانی در انجام حرکات صورت و دستگاه تکلمیگزارش
5 | 0
agoraphobia٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧گذر هراسی ( بازار هراسی، وسعت هراسی )گزارش
12 | 0
sensory aphasia٠٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨زبان پریشی حسی ( دریافتی )گزارش
5 | 0
dysarthria٢٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧نارساگوییگزارش
5 | 0
aphasia٢٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧زبان پریشیگزارش
9 | 0
poverty of content of speech٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧فقر محتوای کلامگزارش
5 | 0
poverty of speech٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧فقر کلامیگزارش
5 | 0
volubility٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧حرافی ( وراجی )گزارش
5 | 1
agraphia٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧نانویسی ( ناتوانی در نوشتار )گزارش
7 | 1
hydrophobia٢٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧آب هراسیگزارش
5 | 0
dyslexia٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧خوانش پریشی ( اختلال در خواندن روان و سلیس )گزارش
14 | 1
alexia٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧ناخوانی ( از دست دادن توانایی خواندن )گزارش
5 | 0
dysprosody٢٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧اختلال در آهنگ طبیعی کلامگزارش
7 | 0
ailurophobia٢٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧گربه هراسیگزارش
5 | 0
erythrophobia٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧هراس از سرخ شدن چهرهگزارش
5 | 0
zoophobia٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧حیوان هراسیگزارش
7 | 0
claustrophobia٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧تنگنا هراسیگزارش
14 | 0
blood phobia٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧خون هراسیگزارش
7 | 0
simple phobia٢٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧هراس سادهگزارش
5 | 0
delusion of wealth٢١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٧هذیان ثروتگزارش
2 | 0
delusion of guilt٢١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٧هذیان احساس گناهگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهbiologically٢٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٣
• I thought it was a biologically based brain disease.
من فکر کردم که این یک بیماری مغزی زیست پایه بود.
5 | 1