برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد جباری

روانشناس و پژوهشگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رشدی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

2 دگرگونی حسی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

3 فقدان نسبی در تولید صدا ١٣٩٩/١٠/٢١
|

4 نابجاگویی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

5 فقدان کامل در تولید صدا ١٣٩٩/١٠/٢١
|

6 زبان‌پریشی اسمی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

7 زبان‌پریشی تکراری ١٣٩٩/١٠/٢١
|

8 زبان‌پریشی حرکتی (بیانی) ١٣٩٩/١٠/٢١
|

9 زبان‌پریشی فراگیر ١٣٩٩/١٠/٢١
|

10 زبان‌پریشی حسی (دریافتی) ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

11 زبان‌پریشی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

12 فقر کلامی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

13 فقر محتوای کلام ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

14 ناتوانی در انجام حرکات صورت و دستگاه تکلمی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

15 حرافی (وراجی) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

16 نانویسی (ناتوانی در نوشتار) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

17 ناخوانی (از دست دادن توانایی خواندن) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

18 خوانش پریشی (اختلال در خواندن روان و سلیس) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

19 نارساگویی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

20 اختلال در آهنگ طبیعی کلام ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

21 گربه هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

22 آب هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

23 هراس از سرخ شدن چهره ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

24 حیوان هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

25 گذر هراسی (بازار هراسی، وسعت هراسی) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

26 تنگنا هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

27 خون هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

28 هراس ساده ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

29 عقیده بیش بها داده شده ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

30 هذیان سوءتعبیر ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

31 هذیان خودبیمارانگاری ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

32 هذیان اتهام ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

33 هذیان عشق ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

34 هذیان محرومیت ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

35 هذیان جادو شدن ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

36 هذیان انتساب ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

37 هذیان احساس گناه ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

38 هذیان ثروت ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

39 هذیان بزرگ‌منشی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

40 هذیان جسمی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

41 هذیان پارانوئید ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

42 نیست‌گرایی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

43 هذیان فقر ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

44 هذیان هماهنگ با خلق ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

45 هذیان ناهماهنگ با خلق ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

46 هذیان عجیب و غریب ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

47 هذیان نظام یافته ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

48 تک درمان
درمان واحد
١٣٩٩/٠٨/١٣
|

49 تا به حال ١٣٩٩/٠٨/١١
|

50 هذیان کنترل ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 biologically
• I thought it was a biologically based brain disease.
• من فکر کردم که این یک بیماری مغزی زیست‌پایه بود.
١٣٩٩/٠٧/١٣
|