برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد جباری

روانشناس و پژوهشگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قافیه‌سازی ١٤٠٠/٠٣/١١
|

2 موضوع ١٤٠٠/٠٣/١١
|

3 مورد بحث ١٤٠٠/٠٣/١١
|

4 فراجسمی ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

5 اجرایی ١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

6 پایدار ١٤٠٠/٠٣/٠٧
|

7 چند واحدی ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

8 میانی ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

9 بیمار غیربستری ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

10 توضیح دادن ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

11 چقدر ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

12 توضیحات ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

13 ادامه دادن (حفظ کردن) ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

14 رهایی‌بخش ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

15 زیرسندرمی (زیرنشانگانی)
علایم آنقدر آشکار یا مشخص نیستند که بتوانند از نظر بالینی به‌عنوان یک سندرم طبقه‌بندی شوند
١٤٠٠/٠٢/١٧
|

16 Of or relating to a syndrome ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

17 سندرمی (مربوط به یک سندرم)
١٤٠٠/٠٢/١٦
|

18 محور ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

19 متکی بر تجربه ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

20 منجر شدن ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

21 رشدی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

22 دگرگونی حسی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

23 فقدان نسبی در تولید صدا ١٣٩٩/١٠/٢١
|

24 نابجاگویی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

25 فقدان کامل در تولید صدا ١٣٩٩/١٠/٢١
|

26 زبان‌پریشی اسمی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

27 زبان‌پریشی تکراری ١٣٩٩/١٠/٢١
|

28 زبان‌پریشی حرکتی (بیانی) ١٣٩٩/١٠/٢١
|

29 زبان‌پریشی فراگیر ١٣٩٩/١٠/٢١
|

30 زبان‌پریشی حسی (دریافتی) ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

31 زبان‌پریشی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

32 فقر کلامی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

33 فقر محتوای کلام ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

34 ناتوانی در انجام حرکات صورت و دستگاه تکلمی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

35 حرافی (وراجی) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

36 نانویسی (ناتوانی در نوشتار) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

37 ناخوانی (از دست دادن توانایی خواندن) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

38 خوانش پریشی (اختلال در خواندن روان و سلیس) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

39 نارساگویی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

40 اختلال در آهنگ طبیعی کلام ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

41 گربه هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

42 آب هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

43 هراس از سرخ شدن چهره ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

44 حیوان هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

45 گذر هراسی (بازار هراسی، وسعت هراسی) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

46 تنگنا هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

47 خون هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

48 هراس ساده ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

49 عقیده بیش بها داده شده ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

50 هذیان سوءتعبیر ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 biologically
• I thought it was a biologically based brain disease.
• من فکر کردم که این یک بیماری مغزی زیست‌پایه بود.
١٣٩٩/٠٧/١٣
|