حامد جباری

حامد جباری روانشناس و پژوهشگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpost conformist٢٢:٣٦ - ١٤٠١/٠١/١٥پس پیروگزارش
0 | 0
latent content٢٢:٣٥ - ١٤٠١/٠١/١٥محتوای نهفتهگزارش
0 | 0
life instincts٢٢:٢٩ - ١٤٠١/٠١/١٥غرایز زندگیگزارش
0 | 0
pre conformist٢٢:٣٦ - ١٤٠١/٠١/١٥پیش پیروگزارش
0 | 0
subliminal perception٢٢:٣٥ - ١٤٠١/٠١/١٥ادراک زیرآستانهگزارش
2 | 1
manifest content٢٢:٣٤ - ١٤٠١/٠١/١٥محتوای آشکارگزارش
2 | 0
latency period٢٢:٣٣ - ١٤٠١/٠١/١٥دوره نهفتگیگزارش
5 | 0
birth trauma٢٢:٣٢ - ١٤٠١/٠١/١٥ضربه تولدگزارش
0 | 0
historical determinism٢٢:٢٧ - ١٤٠١/٠١/١٥جبرگرایی تاریخیگزارش
0 | 0
aggressive drive٢٢:٣١ - ١٤٠١/٠١/١٥سایق پرخاشگریگزارش
5 | 0
death instincts٢٢:٣٠ - ١٤٠١/٠١/١٥غرایز مرگگزارش
0 | 0
cathexis٢٢:٢٩ - ١٤٠١/٠١/١٥نیروگذاری روانیگزارش
2 | 0
neurasthenia٢٢:٢٨ - ١٤٠١/٠١/١٥نوراستنی ( بیماری عصبی که با ضعف، نگرانی، و اختلال گوارش و گردش خون مشخص می شود )گزارش
0 | 0
correlational method٢٢:٢٧ - ١٤٠١/٠١/١٥روش همبستگیگزارش
2 | 0
adjective checklist٢٢:٢٤ - ١٤٠١/٠١/١٥فهرست صفاتگزارش
0 | 0
actualization tendency٢٢:٢٣ - ١٤٠١/٠١/١٥The basic human motivation to actualize, maintain, and enhance the selfگزارش
0 | 0
ability traits٢٢:٢٢ - ١٤٠١/٠١/١٥Traits that describe our skills and how efficiently we will be able to work toward our goalsگزارش
0 | 0
perception٢٣:٠٢ - ١٤٠١/٠١/١١ادراک فرایندی است که به وسیله آن محرک های فیزیکی که از طریق حواس دریافت شده و به شکل امواج عصبی وارد مغز می شوند، تبدیل به اطلاعات روانی شده و برای د ... گزارش
12 | 1
thought broadcasting٢٣:٠١ - ١٤٠١/٠١/١١پخش فکر | thought broadcasting بیمار فکر می کند که وقتی در حال تفکر است دیگران نیز هماهنگ با او فکر می کنند و یا اینکه افکار او توسط اشخاص دیگر شنیده ... گزارش
0 | 0
thought withdrawal٢٣:٠٠ - ١٤٠١/٠١/١١ربایش فکر | thought withdrawal بیمار می پندارد که در موقع تفکر، افکار او به طور ناگهانی پدیدار می شوند و از ذهن او توسط یک نیروی خارجی بیرون کشیده می ... گزارش
2 | 0
thought insertion٢٢:٥٩ - ١٤٠١/٠١/١١کاشت فکر | thought insertion بیمار چنین می پندارد که افکار در مغز او تزریق می گردند و آن ها را بیگانه و از خارج آمده می شناسد.گزارش
0 | 0
agoraphobia٢٢:٥٨ - ١٤٠١/٠١/١١گذر هراسی ( بازار هراسی، وسعت هراسی ) | agoraphobia به ترس از فضاهای باز گفته می شود بیمار نمی تواند یا نمی خواهد منزل خود را به قصد خیابان، بازار ی ... گزارش
5 | 1
social phobia٢٢:٥٧ - ١٤٠١/٠١/١١اجتماع هراسی | social phobia ترس از ایفای نقش در موقعیت های اجتماعی مثلاً ترس از سخنرانی، کار کردن یا غذا خوردن در حضور دیگران.گزارش
2 | 0
erotic delusion٢٢:٥٢ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان عشق | erotic delusion ( erotomania ) بیمار اعتقاد دارد که شخص به خصوصی ( معمولاً اشخاص مشهور و مقامات ) عاشق اوست هر چند بیمار با او ارتباط خا ... گزارش
0 | 0
phobia٢٢:٥٦ - ١٤٠١/٠١/١١فوبی ( هراس، ترس مرضی، ترس بیمار گونه ) | phobia گرچه فویبا جزو اختلال های اضطرابی طبق بندی می گردند و یک جزء بزرگ عاطفی در این بیماری وجود دارد ولی ... گزارش
5 | 0
nihilistic delusion٢٢:٣٩ - ١٤٠١/٠١/١١نیست گرایی ( هذیان نیستی ) | nihilism ( nihilistic delusion ) در هذیان نفی وجود یا نیست گرایی، بیمار منکر وجود خود، جسم خود و روان خود است. بیمار عق ... گزارش
0 | 1
grandiose delusion٢٢:٤٤ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان بزرگ منشی | delusion of grandeur ( grandiose delusion ) در این هذیان شخص احساس اغراق شده ای از اهمیت و موفقیت شخصی می کند، بعضی از بیماران خود ... گزارش
5 | 0
overvalued idea٢٢:٥٤ - ١٤٠١/٠١/١١عقیده بیش بها داده شده | overvalued idea عقیده و باوری بی دلیل و پایدار که از لحاظ شدت کمتر از باور هذیانی است مثلاً بیمار معتقد به دشمنی دیگران با خ ... گزارش
0 | 0
delusion of misinterpretation٢٢:٥٣ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان سوءتعبیر | delusion of misinterpretation به صورت عقاید باطل در مورد هویت اشخاص یا مکان ها ظاهر می شود بیمار ممکن است تصور کند که پرستاران جاسوس ... گزارش
2 | 0
erotomania٢٢:٥٢ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان عشق | erotic delusion ( erotomania ) بیمار اعتقاد دارد که شخص به خصوصی ( معمولاً اشخاص مشهور و مقامات ) عاشق اوست هر چند بیمار با او ارتباط خا ... گزارش
2 | 1
delusion of accusation٢٢:٥١ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان اتهام | delusion of accusation بیمار اطرافیان و خویشاوندان خود را متهم می سازد که دیگر به او اطمینانی ندارند و تهمت فراوان مربوط به دزدی، دروغگ ... گزارش
0 | 0
delusion of ensorcellment٢٢:٥٠ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان جادو شدن | delusion of ensorcellment بیمار فکر می کند که توسط نیروهای ناشناخته یا توسط افراد و اشخاص خاص سحر و جادو شده است. مرا جادو کرده اند ... گزارش
0 | 0
delusion of deprivation٢٢:٤٩ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان محرومیت | delusion of deprivation عقیده باطل مبنی بر اینکه شخص به طور مرتب و نامنصفانه توسط اطرافیان خود غارت و چپاول می گردد. بیماری می گفت: م ... گزارش
0 | 0
delusion of wealth٢٢:٤٨ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان ثروت | delusion of wealth بیمار معتقد است که صاحب انبارهای طلا، جواهرات، و خزائن بی شمار است، مثلاً ادعا می کند که می خواهد برای هر فرد یک ماشی ... گزارش
0 | 0
delusion of guilt٢٢:٤٧ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان احساس گناه | delusion of guilt بیمار به صورت خیالی معتقد است که دچار خطاهای اخلاقی عظیمی شده است. به گناهان بی اساس و جنایت انجام شده، خود را م ... گزارش
0 | 0
delusion of reference٢٢:٤٥ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان انتساب | delusion of reference در این هذیان رویدادها، اشیا و اشخاص موجود در محیط بیمار برای او یک معنی ویژه که دارای محتوای منفی است پیدا می کن ... گزارش
0 | 0
delusion of grandeur٢٢:٤٤ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان بزرگ منشی | delusion of grandeur ( grandiose delusion ) در این هذیان شخص احساس اغراق شده ای از اهمیت و موفقیت شخصی می کند، بعضی از بیماران خود ... گزارش
2 | 0
delusion of persecution٢٢:٤٢ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان گزند و آسیب | delusion of persecution موضوع اصلی این هذیان عبارت است از اینکه شخص یا اشخاص یا یک سازمان و یا سازمان هایی بیمار را مورد حمله، سر ... گزارش
2 | 0
somatopsychic delusion٢٢:٤١ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان جسمی | somatic delusion ( somatopsychic delusion ) محتوای اصلی این هذیان مربوط به عملکردهای بدنی می گردد. مثلاً بیمار اعتقاد دارد که مغزش خالی ... گزارش
0 | 0
somatic delusion٢٢:٤٠ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان جسمی | somatic delusion ( somatopsychic delusion ) محتوای اصلی این هذیان مربوط به عملکردهای بدنی می گردد. مثلاً بیمار اعتقاد دارد که مغزش خالی ... گزارش
0 | 0
delusion of poverty٢٢:٣٩ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان فقر | delusion of poverty هذیانی که در آن شخص اعتقاد دارد کل دارایی اش را از دست خواهد داد و خود را فقیرترین شخص دنیا می داند.گزارش
0 | 0
nihilism٢٢:٣٨ - ١٤٠١/٠١/١١نیست گرایی ( هذیان نیستی ) | nihilism ( nihilistic delusion ) در هذیان نفی وجود یا نیست گرایی، بیمار منکر وجود خود، جسم خود و روان خود است. بیمار عق ... گزارش
0 | 1
systematized delusion٢٢:٣٧ - ١٤٠١/٠١/١١هذیان نظام یافته | systematized delusion عقیده هذیانی یا مجموعه ای از عقاید هذیانی که با یک اساس و پایه واحد به هم مرتبط می گردند. هذیان های نظام یاف ... گزارش
0 | 0
thought obstruction٢٢:٣٤ - ١٤٠١/٠١/١١انسداد فکر ( توقف فکر ) | blocking ( thought obstruction ) قطار فکر کند شده و تعداد عقاید و تصاویر ذهنی که بیمار از خود ظاهر می سازد کاهش می یابد. چ ... گزارش
0 | 0
blocking٢٢:٣٤ - ١٤٠١/٠١/١١انسداد فکر ( توقف فکر ) | blocking ( thought obstruction ) قطار فکر کند شده و تعداد عقاید و تصاویر ذهنی که بیمار از خود ظاهر می سازد کاهش می یابد. چ ... گزارش
2 | 0
perseveration٢٢:٣٢ - ١٤٠١/٠١/١١درجا زنی ( درجاماندگی ) | perseveration واکنش نسبت به محرک قبلی در مقابل محرک های جدید تکرار می شود. در جا زدن عمدتاً کلامی می باشد. مثلاً از بیمار پ ... گزارش
9 | 0
tangentiality٢٢:٣١ - ١٤٠١/٠١/١١تفکر مماسی | tangentiality بیمار در اطراف موضوع صحبت می کند ولی هیچ گاه به هدف نمی رسد موضوع صحبت طوری است که انگار یک نوع ارتباط حاشیه ای با موضوع ب ... گزارش
12 | 0
circumstantiality٢٢:٣٠ - ١٤٠١/٠١/١١حاشیه پردازی | circumstantiality تفکر و تکلم غیرمستقیم و توام با تاخیر در رسیدن به هدف. بیمار شروع به توصیف جزئیات غیرضروری و ملال آور نموده و اگر تو ... گزارش
7 | 0
prolixity٢٢:٢٩ - ١٤٠١/٠١/١١اطناب ( تفصیل، دراز گویى، پرگویی ) | prolixity نوعی از پرش افکار است که معمولاً در هیپومانیا دیده می شود. پرش افکار به اصطلاح منظم است و علیرغم بی رب ... گزارش
2 | 0
incoherence٢٢:٢٨ - ١٤٠١/٠١/١١بی انسجامی | incoherence کلامی که بخش عمده آن غیرقابل فهم است، بین لغات، جملات یا عبارات ارتباط منطقی و معنی دار وجود ندارد. جملات ناقص فراوان و تغیی ... گزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهbiologically٢٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٣
• I thought it was a biologically based brain disease.
من فکر کردم که این یک بیماری مغزی زیست پایه بود.
5 | 1