برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد جباری

روانشناس و پژوهشگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دگرگونی حسی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

2 فقدان نسبی در تولید صدا ١٣٩٩/١٠/٢١
|

3 نابجاگویی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

4 فقدان کامل در تولید صدا ١٣٩٩/١٠/٢١
|

5 زبان‌پریشی اسمی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

6 زبان‌پریشی تکراری ١٣٩٩/١٠/٢١
|

7 زبان‌پریشی حرکتی (بیانی) ١٣٩٩/١٠/٢١
|

8 زبان‌پریشی فراگیر ١٣٩٩/١٠/٢١
|

9 زبان‌پریشی حسی (دریافتی) ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

10 زبان‌پریشی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

11 فقر کلامی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

12 فقر محتوای کلام ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

13 ناتوانی در انجام حرکات صورت و دستگاه تکلمی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

14 حرافی (وراجی) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

15 نانویسی (ناتوانی در نوشتار) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

16 ناخوانی (از دست دادن توانایی خواندن) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

17 خوانش پریشی (اختلال در خواندن روان و سلیس) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

18 نارساگویی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

19 اختلال در آهنگ طبیعی کلام ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

20 گربه هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

21 آب هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

22 هراس از سرخ شدن چهره ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

23 حیوان هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

24 گذر هراسی (بازار هراسی، وسعت هراسی) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

25 تنگنا هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

26 خون هراسی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

27 هراس ساده ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

28 عقیده بیش بها داده شده ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

29 هذیان سوءتعبیر ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

30 هذیان خودبیمارانگاری ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

31 هذیان اتهام ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

32 هذیان عشق ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

33 هذیان محرومیت ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

34 هذیان جادو شدن ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

35 هذیان انتساب ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

36 هذیان احساس گناه ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

37 هذیان ثروت ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

38 هذیان بزرگ‌منشی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

39 هذیان جسمی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

40 هذیان پارانوئید ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

41 نیست‌گرایی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

42 هذیان فقر ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

43 هذیان هماهنگ با خلق ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

44 هذیان ناهماهنگ با خلق ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

45 هذیان عجیب و غریب ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

46 هذیان نظام یافته ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

47 تک درمان
درمان واحد
١٣٩٩/٠٨/١٣
|

48 تا به حال ١٣٩٩/٠٨/١١
|

49 هذیان کنترل ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

50 ربایش فکر ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 biologically
• I thought it was a biologically based brain disease.
• من فکر کردم که این یک بیماری مغزی زیست‌پایه بود.
١٣٩٩/٠٧/١٣
|